Αρσενικά-Γρ

Αρσενικά (Σ2=προχειρο)

Νότιο (ΝΤ) ,Βόρειο(ΒΤ) ονομ.γεν,αιτ (ΟΓΑ) ΑΡΣ ,ΘΗΛ, ΟΥΔ ( ΑΘΟ )

Συνοπτικἠ Γραμματικἤ Κωστἀκη , ΑΡΧ-ΤΣΑΚ το ἀρθρο σλ 63

ΑΘΟ , ( ΝΤ)

 • ΟΝ – ο, α, το
 • ΓΕΝ – του. τα(ρ) , του
 • ΑΙΤ – το(ν) , τα(ν) , το
 • ΟΝ – οι , οι , τα
 • ΓΕΝ- του(ν), του(ν), του(ν)
 • ΑΙΤ – του(ρ), του(ρ), τα
 • <** ΑΙΤ- τι(ρ), τι(ρ) >
 • Α 1-Αρσενικἀ σε α)α-ου ,β)α-οι,γ)α-ζἀδεδ) α-ε
 • Ττἰφτης> ΟΓΑ ο,του,το τσ’ιφτα ΟΑ οι,τι τσ’ιφτου σλ-67
 • Νομἀτης>ΟΓΑ ο,του,το νομἀτα ΟΑ οι,τι νομἀτοι σλ-68
 • βοριἀς > ΟΓΑ ο,του,το βορία ΟΑ οι,τι βορζ’αδε σλ-69
 • πὀδι> ΟΓΑ ο,του,τον πούα ΟΑ οι,του πούε σλ-69
 • < για ὀμοια κοἴταξε την σελἴδα>
 • A 2-Αρσενικἀ σε-ε
 • πἔτρος(α)>ΟΓΑ ο,του,τον πἐτσε,ου,ε ΟΑ οι,του πἐτσου ,σελ69
 • A 3-Αρσενικἀ σε-ο <ο,ου,ο, οι,ου,& ου,ου>
 • ἀνδρας (σὐζυγος)>ἀτσωπο,ατσοἰποι,ατσοὐπου
 • ἀνθρωπος>ἄθρωπο-αθροἰποι & -οὐπου
 • κορμὀς>κορμὀ,κορμοὐ,
 • κὀκος>κὀκο,κὀκου
 • βορβὀς>βορβὀ,βορβοὐ
 • λὐκος>λιοὔκο,λιοὔκου
 • βρἀχος>βρἀχο,βρἀχου

==========================================

========================================

Νότιο (ΝΤ) ,Βόρειο(ΒΤ) ονομ.γεν,αιτ (ΟΓΑ)

 • ΝΤ ΟΓΑ -ο,του,τον πούα ΟΑ οι,του πούε >ποδι
 • ΝΤ ΟΓΑ -ο,του,τον κρέφτα ΟΑ οι,του κρέφτοι >κλεφτης
 • ΝΤ ΟΓΑ- ο,του,τον πέτακα ΟΑ οι,του πετάκου >σκωληξ
 • ΝΤ ΟΓΑ -ο,του,το φονία ΟΑ οι,του φονιάδε >φονιας
 • ΝΤ ΟΓΑ -ο,του,το τσ’ουα ΟΑ οι,του τσ’ουηδε-αδε >δρυς
 • ΒΤ ΟΓΑ -ο,του,το βορία ΟΑ οι,τι βορζ’αδε >βοριας
 • ΒΤ ΟΓΑ -ο,του,το σ’ινα ΟΑ οι,τι σ’ινε > βουνο
 • ΒΤ ΟΓΑ -ο,του,το τσ’ιφτα ΟΑ οι,τι τσ’ιφτου >τρίφτης
 • ΒΤ ΟΓΑ -ο,του,το εργάτα ΟΑ οι,τιρ εργάτε > εργάτης

=========================================

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: