Αρσενικά-Γρ-Προσχέδιο

Νότιο (ΝΤ) ,Βόρειο(ΒΤ) ονομ.γεν,αιτ (ΟΓΑ) ΑΡΣ ,ΘΗΛ, ΟΥΔ ( ΑΘΟ )

Συνοπτικἠ Γραμματικἤ Κωστἀκη , ΑΡΧ-ΤΣΑΚ το ἀρθρο σλ 63 ΑΘΟ , ( ΝΤ)

ΑΡΘΡΟ

 • ΟΝΟ – ο, α, το
 • ΓΕΝ – του. τα(ρ) , του
 • ΑΙΤ – το(ν) , τα(ν) , το
 • —————-
 • ΟΝΟ – οι , οι , τα
 • ΓΕΝ- του(ν), του(ν), του(ν)
 • ΑΙΤ – του(ρ), του(ρ), τα
 • <** ΑΙΤ- τι(ρ), τι(ρ) >
 • 2-1-Ουσιαστικά -Αρσενικά (ΚΩΣΤΑΚΗ 1999- ΣΕΛ 49-54)
 • α,οι- γείτονας >  ο,του,τον γείτονα   οι,του γετόνοι
 • α,ε -φονιάς>   ο,του,τον φονία   οι,του φονίε,ιάδε
 • ε,οι -αγκάθι >  ο,του,τον κούλε   οι,του κούλοι
 • ε,ου -άρτος>   ο,του,τον άντε   οι,του άντου
 • α,ου- σκώληκας >  ο,του,τον κώακα   οι,του κωάκου
 • ε,έδε- καφές>   ο,του,τον καφέ   οι,του καφέδε
 • ε,ουνε -πέτρα>   ο,του,τον πέτσε   οι,του πέτσουνε
 • ο,ουνε- κήπος>   ο,του,τον τσήπο   οι,του τσήπουνε
 • η.ηδε -γανωματή>ς ΓΚ ο,του,τον γανώση   οι,του γανώσηδε
 • η,αδε   –  ο,του,τον     οι,του
 •   ο,οι- μόσχος >  ο,του,τον μόκο   οι,του μότσοι
 • ο,ου -σάκος  > ο,του,τον σάκο   οι,του σάκου
 • α,αδε -παπάς>   ο,του,τον παπά   οι,του παπάδε
 • α,ουδε -παπούς >  ο,του,τον παππού   οι,του παππούδε
 • βου> βους  > ο,του,τον βου   οι,του βόε
 • οντα >οδόντας >  ο,του,τον οντα   οι,του όντου
 • ου,οι- γέροντας   ο,του,τον γέρου   οι,του γέροι
 • αθή- αδελφός >  ο,του,τον αθή   οι,του αθήνε
 • ουθή -φίδι>   ο,του,τον ουθή   οι,του ουθίουνε
 • α,αδε -μυλωνάς >  ο,του,τον μυωνά   οι,του μυωνάδε
 • ψιλέ- μάτι>   ο,του,τον ψιλέ   οι,του ψιλοί
 • ψιού ματιού>   ο,του,τον ψιού  
 • εψιλέ μάτι >  ο,του,τον εψιλέ   οι,του ψιλοί, εψ(ι)ού
 • 2-1-Ουσιαστικά -Θηλυκά
 • 2-2-Ουσιαστικά -Ουδέτερα

Αρσενικά (Σ2=προχειρο)

Στα ουσιαστικά αρσενικού γένους το ς ( τελικό) κάνει πτώση , Ο κουμπάρος > ο κουμπάρο, ο παπάς > ο παπά ,ο ξάδελφος > ο τσάδεφο

 • Α 1-Αρσενικἀ σε α)α-ου ,β)α-οι,γ)α-ζἀδεδ) α-ε
 • Ττἰφτης> ΟΓΑ ο,του,το τσ’ιφτα ΟΑ οι,τι τσ’ιφτου σλ-67
 • Νομἀτης>ΟΓΑ ο,του,το νομἀτα ΟΑ οι,τι νομἀτοι σλ-68
 • βοριἀς > ΟΓΑ ο,του,το βορία ΟΑ οι,τι βορζ’αδε σλ-69
 • πὀδι> ΟΓΑ ο,του,τον πούα ΟΑ οι,του πούε σλ-69
 • < για ὀμοια κοἴταξε την σελἴδα>
 • A 2-Αρσενικἀ σε-ε
 • πἔτρος(α)>ΟΓΑ ο,του,τον πἐτσε,ου,ε ΟΑ οι,του πἐτσου ,σελ69
 • A 3-Αρσενικἀ σε-ο <ο,ου,ο, οι,ου,& ου,ου>
 • ἀνδρας (σὐζυγος)>ἀτσωπο,ατσοἰποι,ατσοὐπου
 • ἀνθρωπος>ἄθρωπο-αθροἰποι & -οὐπου
 • κορμὀς>κορμὀ,κορμοὐ,
 • κὀκος>κὀκο,κὀκου
 • βορβὀς>βορβὀ,βορβοὐ
 • λὐκος>λιοὔκο,λιοὔκου
 • βρἀχος>βρἀχο,βρἀχου

==========================================

========================================

Νότιο (ΝΤ) ,Βόρειο(ΒΤ) ονομ.γεν,αιτ (ΟΓΑ)

 • 1-ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΣΕ -α-ου (ο τσίφτα , οι τσίφτου)
 • 2-ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΣΕ -α-οι ( ο νομάτα, οι νομάτοι)
 • 3-ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΣΕ -α-ζαδε (ο βορία, οι βορζάδε)
 • 4-ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΣΕ -α-ε (ο πούα ,οι πούε )
 • 5-ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΣΕ -ε-ου (ο πέτσε, οι πέτσου)
 • 6-ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΣΕ -ο-ου (ο μπλοκό, οι μπλοκού,μπλοτσοί)
 • ΝΤ ΟΓΑ -ο,του,τον πούα ΟΑ οι,του πούε >ποδι
 • ΝΤ ΟΓΑ -ο,του,τον κρέφτα ΟΑ οι,του κρέφτοι >κλεφτης
 • ΝΤ ΟΓΑ- ο,του,τον πέτακα ΟΑ οι,του πετάκου >σκωληξ
 • ΝΤ ΟΓΑ -ο,του,το φονία ΟΑ οι,του φονιάδε >φονιας
 • ΝΤ ΟΓΑ -ο,του,το τσ’ουα ΟΑ οι,του τσ’ουηδε-αδε >δρυς
 • ΒΤ ΟΓΑ -ο,του,το βορία ΟΑ οι,τι βορζ’αδε >βοριας
 • ΒΤ ΟΓΑ -ο,του,το σ’ινα ΟΑ οι,τι σ’ινε > βουνο
 • ΒΤ ΟΓΑ -ο,του,το τσ’ιφτα ΟΑ οι,τι τσ’ιφτου >τρίφτης
 • ΒΤ ΟΓΑ -ο,του,το εργάτα ΟΑ οι,τιρ εργάτε > εργάτης
 • ΑΡΣ. ΣΕ -α-ε ο, του, το, τάχο-ου οι ,τι τάχου <ιδιο>
 • ΑΡΣ. ΣΕ -α-ε ο, του, το, τάχου οι, τι τάχου <ιδιο>
 • ΑΡΣ. ΣΕ -ι-ινε ο, του, το, αθί οι, τίρ αθίνε αθί αδελφός
 • ΑΡΣ.ΣΕ -ι-ινε ο, του, το, ούθι-ου οι, τίρ ουθίουνε
 • ΑΡΣ. ΣΕ -η-ηδε ο, του, το καουκή οι ,τι καουκήδε τιναχτής
 • ΑΡΣ. ΣΕ -ου-ε ο, του, το βού οι ,τι βούε το βοδι

=========================================

 • βορειάς> ο, του, το -βορία οι, τι -βορζάδε
 • το πόδι > ο, του, το -πούα οι. τι -πούε
 • πέτρος-α >ο, του, το -πέτσε-ου οι, τι -πέτσου
 • ξύλινο καρφί>ο, του,το-μπλοκό,ού οι.τι μπλοκού,μπλοτσοί
 • τρίφτης > ο ,του, το – τσίφτα οι ,τι -τσίφτου
 • νομάτης> ο, του, το – νομάτα οι, τι -νομάτοι
 • ο τσίφτα,ο κάβουρα,ο ρεύτα,τα ακρινά,ο έμπορα, ο αγωγιάτα,ο βολάτα, ο λάρνακα,ο κώλακα,ο χρεοφελέτα, ο διαβάτα,ο μήνα,ο γείτονα

(Γραμματική Θ.Κωστάκη σελίδες 49-54)

Κλίση αρσενικών

 • 1. Αρσενικά σε – α
 • Πληθυντικός – οι
 • Ο γείτονα- οι γειτόνοι=
 • ο γείτονας- οι γειτόνοι
 • Ο κρέφρα – οι κρέφτοι=
 • ο κλέφτης= οι κλέφτες
 • 2.Αρσενικά σε – α
 • Πληθυντικός – ε
 • Ο νομία- οι νομίε=
 • ο βοσκός= οι βοσκοί
 • Ο τσούα- οι τσούηδε και οι τσουάδε =
 • η βελανιδιά- οι βελανιδιές
 • ( τσούα , τσούηδε το τσ άηχο δασύ )
 • 3.Αρσενικά σε – ε
 • Πληθυντικός -οι
 • Ο βούλε-οι βούλοι=
 • ο κόκορας – οι κοκκόροι
 • Ο βάνε- οι βάνοι=
 • το αρνί- τα αρνιά
 • βούλε (λ υπερωϊκό)
 • βάνοι (ν υπερωικό)
 • 4.Αρσενικά σε – ε
 • Πληθυντικός- ου
 • Ο αντζίναρε- οι αντζινάρου=
 • η αγκινάρα- οι αγκινάρες
 • Ο κάλυε- οι καλύβου=
 • η καλύβα- οι καλύβες
 • 5.Αρσενικά σε- α
 • Πληθυντικός-ου
 • ο σίνακα- οι σινάκου=
 • το δικριάνι- τα δικριάνια
 • Ο κόρακα-οι κοράκου=
 • ο κόρακας- οι κοράκοι
 • ( σίνακα το σ δασύ
 • συριστικό)
 • 6.Αρσενικά σε -ε
 • Πληθυντικός-εδε
 • Ο τζουμπέ- οι τζουμπέδε
 • ( Η τοπική τσακώνικη φορεσιά)
 • 7.Αρσενικά σε – ε
 • Πληθυντικός-ουνε
 • Ο πέτσε οι πέτσουνε=
 • η πέτρα- οι πέτρες
 • Ο άγιε- οι αγίουνε=
 • η εκκλησία- οι εκκλησίες
 • ( πέτσε και πέτσουνε το σ δασύ συριστικό)
 • 8.Αρσενικά σε – ο
 • Πληθυντικός -ουνε
 • Ο βρέο- οι βρέουνε=
 • ο οβριός- οι οβριοί
 • Ο κόκο-οι κόκουνε=
 • το κουκί- τα κουκιά
 • ( κ δασύ άηχο)
 • 9.Αρσενικά σε- η
 • Πληθυντικός -ήδε και άδε
 • Ο αφέγκη- οι αφέγκηδε=
 • ο πατέρας – οι πατεράδες
 • Ο γανώση- οι γανώσηδε=
 • ο γανωματής- οι γανωματήδες
 • 10.Αρσενικά σε – ο
 • Πληθυντικός – οι
 • Ο βρούχο-οι βρούχοι
 • Ο άτσωπο-οι ατσίποι
 • ( άτσωπο και ατσίποι το τσ άηχο δασύ)
 • 11.Αρσενικά σε-ο
 • Πληθυντικός- ου
 • Ο ακό – οι ακού=
 • ο ασκός- οι ασκοί
 • Ο αγό- οι αγοί=
 • ο λαγός- οι λαγοί
 • ( ακό – ακοί το κ δασύ άηχο)
 • 12.Αρσενικά σε- α
 • Πληθυντικός – άδε
 • Ο παπά- οι παπάδε
 • Ο ψαρά-οι ψαράδε
 • 13.Αρσενικά σε -ου
 • Πληθυντικός – ούδε
 • Ο παππού-οι παππούδε
 • 14.
 • Αρσενικά σε – ου
 • Πληθυντικός – οι
 • Ο γέρου-οι γέροι και οι γεράδε
 • Ονόματα που δεν κατατάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες:
 • Ο βου- οι βούε=
 • το βόδι- τα βόδια
 • Ο όντα- οι όντου=
 • το δόντι- τα δόντια
 • Ο αθή- οι αθήνε και ο αϊθή- οι αϊθήνε=
 • ο αδελφός- οι αδελφοί
 • Ο ούθη και ο ουΐθη- οι ουθίουνε =
 • το φίδι- τα φίδια
 • Ο ψιλέ-οι ψιλοί=
 • το μάτι- τα μάτια
 • Από το βιβλίο του Γιάννη Καμβύση
 • ” Για να κοντούμε τα γρούσσα νάμου “ (Για να κρατήσουμε τη γλώσσα μας)
 • Κείμενο : Από την ομάδα, Η γλώσσα των Τσακώνων

========================

Από, Η κλίση των ουσιαστικών της Τσακώνικης διαλέκτου
Νίκη Παπαδάτου ,Πανεπιστήμιο Πατρών

σερνικο-γείτονας>γείτονα , αγκάθι> κ̔ούλε (α-οι,ε-οε)

 • Ενικός
 • Ονομ. ο γείτονα, ο κ̔ούλε
 • Γεν. του γείτονα, του κ̔ούλε
 • Αιτ. το γείτονα ,το κ̔ούλε
 • Πληθυντικός
 • Ονομ. οι γειτόνοι ,οι κ̔ούλοι
 • Αιτ. του γειτόνοι ,του κ̔ούλοι

σερνικο-βολβός>βορβό, μόσχος>μόκο (ο-οι)

 • Ενικός
 • Ονομ. ο βορβό ,ο μόκ̔ο
 • Γεν. του βορβού ,του μόκ̔ου
 • Αιτ. το βορβό ,το μόκ̔ο
 • Πληθυντικός
 • Ονομ. οι βορβοί, οι μότσοι
 • Αιτ. του βορβοί, του μότσοι

σερνικο-πατριός>μετσ̌ία ,δεσπότης> δεσπόκη (α-οι,κη-κήδε)

 • Ενικός
 • Ονομ. ο μετσ̌ία ,ο δεσπόκη
 • Γεν. του μετσ̌ία, του δεσπόκη
 • Αιτ. το μετσ̌ία ,το δεσπόκη
 • Πληθυντικός
 • Ονομ. οι μετσ̌ίε ,οι δεσπόκηδε
 • Αιτ. του μετσ̌ίε, του δεσπόκηδε
 • 6.1 Αρσενικά σε ο (-ό), -ε (-έ) και –α με πληθ. -ου (-ού)
 • σάκος> σάκ̔ο ,σταφύλι>βότσ̌ε, πέτακας >πέτακα
 • Ενικός
 • Ονομ. ο σάκ̔ο ο βότσ̌ε ο πέτακα
 • Γεν. του σάκ̔ο, σάκ̔ου του βότσ̌ε, βότσ̌ου του πέτακα, πετάκου
 • Αιτ. το σάκ̔ο το βότσ̌ε το πέτακα
 • Πληθυντικός
 • Ονομ. οι σάκ̔ου οι βότσ̌ου οι πετάκου
 • Αιτ. του σάκ̔ου του βότσ̌ου του πετάκου

6.2 Αρσενικά , κήπος>τσ̑ήπο , πέτρα>πέτσ̌ε ( σε -ο, -ε και πληθ. -ουνε)

 • Ενικός
 • Ονομ. ο τσ̑ήπο ο πέτσ̌ε
 • Γεν. του τσ̑ήπο, τσ̑ήπου του πέτσ̌ε, πέτσ̌ου
 • Αιτ. το τσ̑ήπο το πέτσ̌ε
 • Πληθυντικός
 • Ονομ. οι τσ̑ήπουνε οι πέτσ̌ουνε
 • Αιτ. του τσ̑ήπουνε του πέτσ̌ουνε

Πηγές

Σύντομος γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου (Κωστάκη – Περνό)  (ΝΤ) 1933 Δειτε το σύνδεσμο παρακάτω

https://drive.google.com/file/d/0B1Tno1072T0ldXFoS0ZWYUZMenc/view?ts=63bd31be&resourcekey=0-jr_lTGRZPVPZitMJtGbcdQ

 • Γιάννη Καμβύση ” Για να κοντούμε τα γρούσσα νάμου “ (Για να κρατήσουμε τη γλώσσα μας) Κείμενο : Από την ομάδα, Η γλώσσα των Τσακώνων

Νίκη Παπαδάτου ,Πανεπιστήμιο Πατρών,Η κλίση των ουσιαστικών της Τσακώνικης διαλέκτου

 • Βιβλιογραφία
 • Δέφνερ, Μ. 1923. Λεξικόν της Τσακωνικής διαλέκτου. Αθήνα: Εστία.
 • Kisilier M. & Δ. Μερτύρης. 2018. Περί της γενικής στα Τσακώνικα ουσιαστικά. Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος Α, ΚΓ΄(2/2). Πραστός. Αρχείο Τσακωνιάς, 219-242.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1951. Σύντομη Γραμματική της Τσακωνικής Διαλέκτου. Αθήνα: Institut Français d’ Athènes.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1989. Λεξικό της Τσακωνικής Διαλέκτου. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
 • Κωστάκης, Θ. Π. 1999. Γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου (Περιφέρεια ΛεωνιδίουΠραστού). Τόμος ΙΕ΄. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης.
 • κΛιόσης, Ν. 2007. Γλωσσικές Επαφές στην Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Οικονόμου, Θ.1870. Γραμματική της τσακωνικής διαλέκτου. Αθήνα: Ψυλλιακός.
 • Pernot, H. 1934. Introdution al’ etude du dialecte tsakonien. Paris: Les Belles Lettres.
 • Ράλλη, Α. 2005. Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης.
 • Ράλλη Α. 2016. Η Τσακώνικη διάλεκτος. Προφορική ανακοίνωση στο Σύλλογο Αρκάδων
 • Πάτρας. 18/5/2016. Πάτρα.
 • Χατζιδάκις, Γ. 1907. Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, Τόμος. Β΄. Αθήνα: Σακελλαρίου

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: