Πουρ επεράτσερε ταν εβδιμά

 • Πουρ έμε μαθέντε Τσακώνικα
 • Έμε μαθέντε κάθε ρ αμέρα φράσει τσαι λέξει
 • Έμε μεταφράζουντε κείμενα σουστά νία νία λέξη
 • Έμε αούντε πουρ επεραήκαμε ταν εβδιμά

Πουρ επεράτσερε ταν εβδιμά -Εμελετήκα τουρ Αντωνυμίε- 2305# 01

Ένι έχου πάσου χρόνε να σβαίχου γιατσί ό ξοικάζου τηλεόραση, ένι ορού μόνο τα νέα .Κάθε ρ αμέρα ένι σβαϊχου τσαι ένι γράφου για το astrosgr.com . Εμποίκα το astrosgr.com για να ανοίε το Μουσείο Άστρους πφή ένι κλειστέ δέκα πέντε χρόνε. Μ’ Ενι αρέσουντα να μαθαίνου κάθε ρ αμέρα τσαι να γράφου Τσακώνικα λέξει τσαι φράσει. Έδαρι ένι έχου τα χαρκία τα γραμμακιτζή Κωστάκη , το Ανθολόγιο Λυσικάτου τσαι το Γιάννη Καμβύση Για να κοντούμε τα γρούσσα ναμου τσαι έδαρι αρχινίζουκα να μελετού αγάλια αγάλια . Έγραβα τουρ αντωνυμίε τσαι φράσει στο astrosgr/Tσάκωνες τσαι για νία εβδιμά σ’ εμελετήκα . Εμαθήκα τουρ αντωνυμίε, επέκα εμαθήκα…, ένι κιστίου ενεί θα ορούντα γλήγορα το μάθημα τσι ένι έχου μαθητέ..Τσαί εμαθήκα μεριτζέ τσακώνικε λέξει τσαι φράσει Να έτε κα. Νιουμ’ ένι ευχαριστού.

Πουρ επεράτσερε ταν εβδιμά -Εμελετήκα τουρ Αόριστε – 2305# 02

Σάμερε εμποίκα πρεσσού δουλείε. Εξάκα τα τράπεζα για να άρου χρήματα τσαι μετά εζάκα τσαι αγοράκα λαχανικέ τσαι φρούτε. Όταν εκάνα τα τσεα μι εζβαϊα το  ηλεκτρονικέ ταχυδρομείε μι πθη ήγκιαϊ πρεσσού, σάμερε όλοι  κάτσι είνι θέουντε τσαι με το διαδύκτιε  ένι εύκολε να γράφουντε τσαι να θέουντε πρεσσά.  Εγράβα κάτσι για το astrosgr.com. Επέραε πρεσσού ούρα τσαι όμα έχου χρόνε να μελετήου Τσακώνικα. Εσβάία τσαι εγράβα για νία ούρα τα ρήματα με τον αόριστε .Ενι θέου να μάθου πρεσσά ρήματα με τον αόριστο ,αρχίνια να σ΄γράφου σε ένα κατάλογο. Ένι πρέπουντα να ξέρου κα τον αόριστε,πθη ένι δύσκολε, γιατσί με το παρατατικό σ’ έμε χρησιμοποιούντε πρεσσέ βολέ , όταν εμέ αούντε πουρ επεραήκαμε ταν εβδιμά τσαι έμε αούντε τσι ενάτε για το παρελθόν.Νιουμ’ ένι ευχαριστού.

Σημειώσεις -Μαθήματα Τσακώνικης Διαλέκτου, με τον καθηγητή Maxim Kisilier

Ένι αφιερουσκούμενε ταν Τσακωνιά> Αφιερώνεται στην Τσακωνιά

Tσι έμε ποίντε όρεγι : Εμε βοηθούντε να κοντουθεί α τσακώνικη γρούσσα τσαι ο τσακώνικο πολικισμό.> Τί κάνουμε εδώ : Bοηθάμε να διατηρηθεί η Τσακώνικη γλώσσα και ο Τσακώνικος πολιτισμός.

Διαδικτυακά Μαθήματα με τον καθηγητή Maxim Kisilier γλωσσολόγο , διευθυντή στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης του τμήματος Ελληνικών και Βυζαντινών σπουδών και Ανώτερο ερευνητή (Senior researh fellow), Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, Ινστιτούτο Γλωσσολογικών Σπουδών, Τμήμα Συγκριτικής και Περιφερειακής Γλωσσολογίας

 • Έμε μαθέντε πάσσα ρ αμέρα λέξει τσαι φράσει >Μαθαίνουμε κάθε μέρα λέξεις και φράσεις
 • οσ’ αού μι> δεν μου λές
 • Ό θ’ αλήερε ότσι ντι σ’ επέκα εζού> Δε θα πεις ότι σου τα είπα εγώ ( για να μάθουμε σωστά την γλώσσα στη μετάφραση αναφέρουμε πάντοτε όλες τις λέξεις μιά μία , όπως στο παράδειγμα).
 • #1 ) Τσακωνιά και Τσάκωνες , λέξεις και φράσεις
 • #2) Λέξεις και φράσεις, (Καούρ Εκάνατε , π’ού ντ’ είνι αούντε,τσ’ εσ’ ποίου, κλπ)
 • #3)-Φωνητικά,Τοπονύμια,Λέξεις και φράσεις, (Ποίερ έσι,Τσ’εσ’έχου,ένι έχου, ένι έχα ,έμε έχουντε τον κούε,από κια έσι, κια αράμου,κλπ)
 • ———————————–
 • #4) Ρήματα-Ένι Ρήματα – astrosgr.com
 • Ενεστώς (ΑΘΟ), μιλώ > ένι νιού , νιούα , νιούντα
 • Ένι>είμαι (Ενεστώς,Παρατατικός), κτητική αντωνυμία, Διάλογοι ΤΣ
 • ——————————–
 • #5) Ένι>είμαι (Ενεστώς,Άρνηση), Διάλογοι ΤΣ, Ε-me platform
 • ——————————
 • #6) Άρνηση-Ενεστώς,Παρατατικός
 • Αριθμητικά V αμέρα, πέντε ρ αμέρε
 • Αντωνυμίες
 • —————————–
 • #7) Χρόνε ,προτάσεις από ΕΛ>ΤΣ ,Διάλογοι ΤΣ
 • Γενική Επανάληψη
 • Χρόνε Ημέρες , Μήνες,Εποχές
 • μπονώρα, σύνταχα> πρωί
 • ——————————-
 • #8)Επίθετα και προτάσεις ΕΛ>ΤΣ  , Αμάη 2,2023
 • Επίθετα – astrosgr.com
 • ——————————
 • #9)Αόριστε ,Πουρ επεράτσερε ταν εβδιμά (Αμάη 8,2023)
 • Αόριστος ΕΦ (#9) Ρήματα – astrosgr.com
 • Πουρ επεράτσερε ταν εβδιμά – astrosgr.com
 • Διαλεκτά Τσακώνικα Κείμενα – astrosgr.com 1-Η γρούσσα νάμου
 • ———————————
 • #10) Ουσιαστικά (Αμάη 22,2023 (15 δεν έγινε ))
 • Άσκηση κείμενα ΤΣ>ΕΛ (Κείμενα από τον Μιχάλη)
 • Μικρές προτάσεις με αόριστο ΕΛ >ΤΣ (από ΜΚ)
 • Ουσιαστικά – astrosgr.com

Μικρές προτάσεις-ΜΚ – astrosgr.com

Τι μάθαμε -ΜΚ

===================================

Σημειώσεις -ΓΚ