Γαλάζια Σημαία το 2022: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας με 4 παραλίες…ΑΚΝ

Εγώ είμαι > Εζού ένι -Προσχέδιο (Ενεστώς,Παρατατικος,Μέλλων,Αόριστος, Δυνητική, Υποτακτική)

Πρόχειρο Προσχέδιο

Ενεστώτας του ρήματος  είμαι> ένι       

Εγώ είμαι > Εζού ένι
Εσύ είσαι > Εκιού έσι
Αυτός είναι > Έντεν’η ένι
Αυτή είναι > Ένταν’η ένι
Αυτό είναι > Έγκεινι ένι

Εμείς είμαστε > Ενεί έμε
Εσείς είσαστε > Εμού Έτε
Αυτοί είναι > Έντεϊ είνι
Αυτές, είναι > Έντεϊ είνι
Αυτά είναι > Ένταϊ είνι

ΑΡΝΗΣΗ Ενεστώτας του ρήματος δεν είμαι> όνι
Εγώ δεν είμαι > Εζού Όνι
Εσύ δεν είσαι > Εκιού Οσι
Αυτός δεν είναι > Έντεν’η Όνι
Αυτή δεν είναι > Ένταν’η Όνι
Αυτό δεν είναι > Έγκεινι Όνι

Εμείς δεν είμαστε > Ενεί Όμε
Εσείς δεν είσαστε > Εμού Ότε
Αυτός δεν είναι > Έντεϊ Ούνι
Αυτή δεν είναι > Έντεϊ Ούνι
Αυτά δεν είναι > Ένταϊ Ούνι

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΕΙΜΑΙ (ήμουνα= έμα )
Εγώ ήμουνα > Εζού εμα
Εσύ ήσουνα > Εκιού έσα
Αυτός ήταν > Έντεν’η έκι
Αυτή ήταν > Ένταν’η έκι
Αυτό ήταν > Έγκεινι έκι

Εμείς ήμασταν > Ενεί εμαϊ
Εσείς ήσασταν > Εμού έτ’αϊ
Αυτοί ήσαν > Έντεϊ ήγκι
Αυτές ήσαν > Έντεϊ ήγκι
Αυτά ήσαν > Ένταϊ ήγκι

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΕΙΜΑΙ (δεν ήμουνα= όμα )
Εγώ δεν ήμουνα > Εζού όμα
Εσύ δεν ήσουνα > Εκιού όσα
Αυτός δεν ήταν > Έντεν’η όκι
Αυτή δεν ήταν > Ένταν’η όκι
Αυτό δεν ήταν > Έγκεινι όκι

Εμείς δεν ήμασταν > Ενεί όμαϊ
Εσείς δεν ήσασταν > Εμού ότ΄αϊ
Αυτοί δεν ήσαν > Έντεϊ ούγκι
Αυτές δεν ήσαν > Έντεϊ ούγκι
Αυτά δεν ήσαν > ΈνταΪ ούγκι

Μέλλων
Εζού θα έμι
Εκιού θα έσι
Έντεν’η θα έν’ι
Ένταν’η θα έν’ι
Έγκεινι θα έν’ι

Ενεί θα έμε
Εμού θα έτε
Έντεϊ θα είνι
Έντεϊ θα είνι
Ένταϊ θα είνι

Αόριστος
Εζού εστάμε
Εκιού εστάτερε
Έντεν’η εστάτε
Ένταν’η εστάτε
Έγκεινι εστάτε

Ενεί εστάμαϊ
Εμού εστάτατε
Έντεϊ εστάτανε η εστάταϊ
Έντεϊ εστάτανε η εστάταϊ
Ένταϊ εστάτανε η εστάταϊ

ΔΥΝΗΤΙΚΗ του ρηματος θα ήμουν>να έμα
Εζού να έμα
Εκιού να έσα
Έντεν’η να έκι
Ένταν’η να έκι
Έγκεινι να έκι

Ενεί να έμαϊ
Εμού να έταϊ
Έντεϊ να ήκι
Έντεϊ να ήκι
Ένταϊ να ήκι

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗτου ρηματος ΝΑ ΕΊΜΑΙ>να έμΙ
Εζού να έμι
Εκιού να έσι
Έντεν’η να έν’ι
Ένταν’η να έν’ι
Έγκεινι να έν’ι

Ενεί να έμε
Εμού να έτε
Έντεϊ να είνι
Έντεϊ να είνι
Ένταϊ να είνι

ΕΝΕΣΤ.ΕΝΕΣΤ.ΠΑΡΑΤΠΑΡΑΤΑΟΡΙΣΤΟΣ
  ΑΡΝ.ΑΡΝ.
Εζούένιόνιέμαόμαεστάμε
Εκιούέσιόσιέσαόσαεστάτερε
 Έντεν’ηέν’ιόν’ιέκιόκιεστάτε
 Ένταν’ηέν’ιόν’ιέκιόκιεστάτε
 Έγκεινιέν’ιόν’ιέκιόκιεστάτε
      
Ενεί έμε όμεέμαϊόμαϊεστάμαϊ
 Εμού έτε ότεέταϊόταϊεστάτατε
 Έντεϊ είνι ούνιήκιούκιεστάτανε *
 Έντεϊ είνι ούνιήκιούκιεστάτανε *
 Ένταϊ είνι ούνιήκιούκιεστάτανε *
     * η εστάταϊ
ΜΕΛΛΩΝΔΥΝΗΤΙΚΗΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
Εζούθαέμιναέμαναέμι 
Εκιούθαέσιναέσαναέσι 
 Έντεν’ηθαέν’ιναέκιναέν’ι 
 Ένταν’ηθαέν’ιναέκιναέν’ι 
 Έγκεινιθαέν’ιναέκιναέν’ι 
        
Ενείθα έμεναέμαϊνα έμε 
 Εμούθα έτεναέταϊνα έτε 
 Έντεϊθα είνιναήκινα είνι 
 Έντεϊθα είνιναήκινα είνι 
 Ένταϊθα είνιναήκινα είνι 
 • Εγώ πηγαίνω στον κήπο, 28-12-22
 • Εζού ένι έγγου τον τξήπο
  Εκιού έσι έγγου τον τξήπο
  Έντενη ένι έγγου τον τξήπο
  Έντανη ένι έγγα τον τξήπο
  Έγκεινι ένι έγγουντα τον τξήπο
 • Ενεί έμε έγγουντε τον τξήπο
  Εμού έτε έγγουντε τον τξήπο
  Έντεϊ είνι έγγουντε τον τξήπο
  Έντεϊ είνι έγγουντε τον τξήπο
  Ένταϊ είνι έγγουντε τον τξήπο

 • Εγώ διαβάζω καθημερινά Τσακώνικα,28-12-22
  Εζού ένι σβαΐχου κάθε ρ αμέρα τσακώνικα
  Εκιού έσι σβαΐχου κάθε ρ αμέρα τσακώνικα
  Έντενη ένι σβαΐχου κάθε ρ αμέρα τσακώνικα
  Έντανη ένι σβαΐχα κάθε ρ αμέρα τσακώνικα
  Έγκεινι ένι σβαΐχουντα κάθε ρ αμέρατσακώνικα
 • Ενεί έμε σβαΐχουντε κάθε ρ αμέρα τσακώνικα
  Εμού έτε σβαΐχουντε κάθε ρ αμέρα τσακώνικα
  Έντεϊ είνι σβαΐχουντε κάθε ρ αμέρα τσακώνικα
  Έντεϊ είνι σβαΐχουντε κάθε ρ αμέρα τσακώνικα
  Ένταϊ είνι σβαΐχουντε κάθε ρ αμέρα τσακώνικα

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

ΣΧΕΤ:  91048/03-3-2022

Σας προωθούμε το συνημμένο αίτημα , 
με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς κας Πολυξένης Αδάμ- Βελένη
και παρακαλούμε για τις δικές σας κατά αρμοδιότητα ενέργειες, με κοινοποίηση στην ΓΔΑΠΚ .

ΣΧΕΤ:  91048/03-3-2022

Εκ μέρους του Γραφείου της ΓΔΑΠΚ
Σαρικάκη Παρασκευή
Αρχαιολόγος
2131322 -281


Από: JOHN KOUROGIORGAS <johnkour@rogers.com>
Στάλθηκε: Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022 5:17 πμ
Προς: Γραμματεία ΥΠΠΟΑ
Κοιν.: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας; Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Θέμα: Ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων, ο Προαύλιος Χώρος της σχολής Καρυτσιώτη (Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους) και τα κάστρα της Κυνουρίας

ΘέμαΟ «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων, ο Προαύλιος Χώρος της σχολής Καρυτσιώτη (Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους) και τα κάστρα της Κυνουρίας

Μάρτιος  2,2022

Αξιότιμες  Κυρίες και Αξιότιμοι Κύριοι

 Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΠΟΑ.  

Σας παρακαλούμε να μας δώσετε αριθμό πρωτοκόλλου για το παρακάτω έγγραφο μας και επίσης να το στείλλετε στον κύριο Κωνσταντίνο Κίσσα  ΕΦΑΑΡΚ Υπουργείο Πολιτισμού  με κοινοποίηση   στη κυρία Πολυξένη Αδάμ – Βελένη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων  και Πολιτιστικής Κληρονομιάς  

 Με εκτίμηση,

Γιάννης Κουρόγιωργας

========================================

Κωνσταντίνο Κίσσα

ΕΦΑΑΡΚ Υπουργείο Πολιτισμού

Κοινοποίηση

Πολυξένη Αδάμ – Βελένη 

ΓΔΑΠΚ Υπουργείο Πολιτισμού

Μάρτιος 2,2022

Θέμα: Ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων, ο Προαύλιος Χώρος της σχολής Καρυτσιώτη (Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους) και τα κάστρα της Κυνουρίας

Αξιότιμε κυριε Κίσσα , μας συγχωρείτε που σας ενοχλούμε. Προσπαθούμε στην διασπορά να διατηρούμε όσο μπορούμε καλύτερα την γλώσσα μας ( και ομολογουμένως κάνουμε λάθη πότε πότε…)

Περίπου πριν 4 μήνες την 26/10/2021  σας ρωτήσαμε μεταξύ άλλων τα παρακάτω.

1) Πότε θα ανοίξει οριστικά και αμετάκλητα ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων. 

2) Πότε θα ανοίξει οριστικά και αμετάκλητα  ο  χωριστός γειτονικός προαύλιος χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους,( κτήριο της σχολής Καρυτσιώτη), 

3) Ποιά κάστρα της Κυνουρίας είναι αρμοδιότητα της ΕΦΑΑΡΚ.

Επίσης την 26/10/2021  μεταξύ άλλων μας απαντήσατε και μας  είπατε……

«Για τα υπόλοιπα ερωτήματά σας δεσμεύομαι να απαντήσω, ως εκ του νόμου ορίζεται»

Μέχρι σήμερα έχουμε στείλλει ( που αναφέρονται  και τα παραπάνω ερωτήματα μας) και λάβει  από το ΥΠΠΟΑ συνολικά περίπου δεκαπέντε ηλεκτρονικές επιστολές.Δυστυχως δεν έχουμε πάρει μια αιτιολογημένη απάντηση μέχρι σήμερα για τα παραπάνω .’Εχουμε πάρει δύο αναιτιολόγητες και ανεπαρκέστατες απαντήσεις που δυστυχώς δεν αναφέρονται στα παραπάνω, αλλά σε άλλα  θέματα.

Βαρεθήκαμε αλλά  δε το βάζουμε κάτω, θέλουμε να μάθουμε αυτά που ζητάμε 4 μήνες,   και ρωτάμε τα ίδια με διαφορετικο τρόπο για να είμαστε σίγουροι ότι ξέρετε τι ζητάμε.

Τι σχεδιάζετε για το 2022 σχετικά με τον  «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και το  χωριστό γειτονικό  προαύλιο  χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους,( κτήριο της σχολής Καρυτσιώτη),θα είναι ανοικτά? Ποιες μέρες και τι ώρες? . Υπάρχει κάποια ανακοίνωση η έγγραφο του ΥΠΠΟΑ για αυτό το θεμα ? και Ποιά κάστρα της Κυνουρίας είναι αρμοδιότητα της ΕΦΑΑΡΚ?.Σας παρακαλούμε  να μας απαντήσετε σε λογική προθεσμία ,όποτε μπορείτε. Σας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να μας απαντήσετε 

Σας ευχαριστούμε να είσαστε καλά.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Κουρόγιωργας

======================================

Ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων, ο Προαύλειος Χώρος της σχολής Καρυτσιώτη (Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους) και τα κάστρα της Κυνουρίας

Θέμα: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το από 03/03/2022 ηλεκτρονικό σας μήνυμα προς την ΓΔΑΠΚ.

“Σχετ.: Το Α.Π. 91048/03-03-2022 αίτημά σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το οποίο μας διαβιβάστηκε από τη ΓΔΑΠΚ, προκειμένου να απαντήσουμε αρμοδίως, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Όσον αφορά στα δύο πρώτα ερωτήματά σας, για το πότε θα ανοίξει οριστικά και αμετάκλητα ο “Ιερός Χώρος” της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων καθώς και ο χωριστός γειτονικός προαύλειος χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους (Κτίριο Σχολής Καρυτσιώτη), σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/65069/3340/1-8-2005 (ΦΕΚ 1194/Β/30-8-2005, “Χαρακτηρισμός της πλατείας σχολής Καρυτσιώτη και τμήματος του αγροκηπίου, στο Άστρος Κυνουρίας, ως ιστορικού τόπου”), έχει χαρακτηριστεί ως “ιστορικός τόπος το εναπομείναν σήμερα τμήμα εκτάσεως 18.850 τ.μ. του παλαιού αγροκηπίου (συνολικής εκτάσεως 46 στρεμμάτων), το οποίο ανήκε στη Σχολή Καρυτσιώτη και εντός του οποίου βρίσκεται η Σχολή Καρυτσιώτη, όπως αυτό εμφαίνεται στο Κτηματολογικό Διάγραμμα κλίμακας 1:1000 και σημειώνεται με τα στοιχεία 1, 2, 3 έως και 15, λόγω των σημαντικών ιστορικών γεγονότων, τα οποία έλαβαν χώρα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο χώρος αυτός είναι τμήμα του αγροκηπίου – αρχικά 46 στρεμμάτων, το οποίο είχε δωρίσει ο Δημήτριος Καρυτσιώτης στη Σχολή, την οποία είχε ιδρύσει το 1805 – δενδροφυτεμένου με πορτοκαλιές, λεμονιές και ελιές, το προϊόν των οποίων χρησιμοποιούνταν για την πληρωμή των δασκάλων της Σχολής και την κάλυψη των εξόδων της. Στο αγροκήπιο αυτό έλαβαν χώρα δύο σημαντικά γεγονότα της Επαναστάσεως, το γνωστό ως «κολοκοτρωναίικο τραπέζι της συμφιλίωσης» στις 19 Ιουνίου 1821, στο οποίο είχαν προσέλθει οι οπλαρχηγοί, προκειμένου να ξεπεραστούν οι αντιθέσεις και να ομονοήσουν για την επιτυχία της Επανάστασης που τότε ξεκινούσε, καθώς επίσης και η Β΄ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων (30 Μαρτίου έως τις 18 Απριλίου του 1823) με την παρουσία οπλαρχηγών, πολιτικών, πλήθους λαού και στρατού. Εντός της Σχολής η οποία περιλαμβάνεται στον υπό κήρυξη χώρο, συντάχθηκε η διακήρυξη της Εθνοσυνέλευσης”.

Ως εκ τούτου, ο Χώρος στον οποίο έλαβε χώρα η Β΄ Εθνοσυνέλευση, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω ΥΑ και εμφαίνεται στο συνημμένο της Κτηματολογικό Διάγραμμα κλίμακας 1:1000 υπό στοιχεία 1, 2, 3 έως και 15, είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος και, ταυτόχρονα, πρόκειται για δημοτική έκταση. Η έκταση αυτή είναι ελεύθερα προσβάσιμη χωρίς περιορισμούς πλην του προαύλειου περιτειχισμένου χώρου του Κτιρίου Σχολής Καρυτσιώτη (Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους), ο οποίος λειτουργεί ως υπαίθριος χώρος έκθεσης ευρημάτων του Μουσείου και είναι προσβάσιμος κατά τη διάρκεια του ωραρίου που έχει οριστεί από το ΥΠΠΟΑ για τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους. Επισημαίνεται δε, ότι ο χώρος αυτός, φυλάσσεται σε ημερήσια βάση από μόνιμη φύλακα της ΕΦ.Α.ΑΡΚ………  

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι για το έτος 2022 δεν σκοπεύουμε να προβούμε σε αλλαγές σχετικά με το ωράριο λειτουργίας του υπαίθριου χώρου, εκτός απροόπτου, δεδομένου ότι το αυτό ορίζεται και μεταβάλλεται κατά περίπτωση από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

 Όσον αφορά, τέλος, στο τρίτο ερώτημά σας σχετικά με τα κάστρα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας παραθέτουμε τους κάτωθι υπερσυνδέσμους προκειμένου όχι μόνο να ενημερωθείτε για το ποια είναι τα κάστρα της Κυνουρίας αλλά και για να σταχυολογήσετε χρήσιμες πληροφορίες ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ούτως ώστε να έχετε μια σφαιρική θεώρηση σχετικά με το θέμα:

 1. http://ecastles.culture.gr/    (του ΥΠ.ΠΟ.Α.)
 2. https://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr/  (του ΥΠ.ΠΟ.Α.)
 3. http://listedmonuments.culture.gr/result_declarations.php

 (του ΥΠ.ΠΟ.Α.)

4. https://www.kastra.eu/map.php 5. https://www.tsakonianarchives.gr/kastra-kynouria/

================================

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ,ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

15)—– Forwarded Message —–

From: JOHN KOUROGIORGAS <johnkour@rogers.com>

To: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας <efaark@culture.gr>

Cc: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς <gda@culture.gr>

Sent: Tuesday, February 8, 2022, 01:57:07 p.m. EST

Subject: Θέμα: Ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων, ο Προαύλιος Χώρος της σχολής Καρυτσιώτη (Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους) και τα κάστρα της Κυνουρίας.

Ελένη Ψαθή 

Ανδρομάχη Νάστου

ΕΦΑΑΡΚ Υπουργείο Πολιτισμού

Κοινοποίηση

ΓΔΑΠΚ Υπουργείο Πολιτισμού

 Φεβρουάριος 8, 2022

 Θέμα: Ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων, ο Προαύλιος Χώρος της σχολής Καρυτσιώτη (Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρουςκαι τα κάστρα της Κυνουρίας.


 Αξίοτιμες κυρίες Ψαθή και Νάστου

Σας ευχαριστούμε για την επιστολης σας με ημερομηνία Φεβρουάριος 8,2022.

Προσπαθούμε στην διασπορά να διατηρούμε όσο μπορούμε καλύτερα την γλώσσα μας ( από «έντονο και συνεχές … ενδιαφέρον»  και ομολογουμένως κάνουμε λάθη πότε πότε…) και να προβάλλουμε όσο μπορούμε καλύτερα την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αλλά φαίνεται δεν επικοινωνούμε και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε  για να καταλάβετε τι έχουμε ζητήσει με την επιστολή μας  και τι θέλουμε να μάθουμε σήμερα, το 2022, όπως το εννοούμε εμείς λεπτομερέστερα. ,

Η τοπική κοινωνία και η αρμόδια αρχή Κοινότητα Άστρους τους αφορά  άμεσα  και  γνωρίζουν τα παρακάτω  .

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους  (κτήριο της σχολής Καρυτσιώτη), ο Προαύλιος Χώρος της Σχολής  Καρυτσιώτη  και  ο γειτονικός  «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων,  εíναι φυσικά και λειτουργικά τρεις  χωριστοί χώροι με την δική τους ιδιαίτερη ιστορική σημασία,  αλλά δεμένοι  μεταξύ τους αρμονικά, σεμνά  και επιβλητικά,  είναι ένας μαγευτικός χώρος, από μόνος του ένα  υπέροχο και μοναδικό «μουσείο» που θαυμάζουν οι επισκέπτες μας.

Δεν θα ασχοληθούμε με το  μακρυνό 2016 -2019 που «επανειλημμένα» μας είχατε ενημερώσει , αλλά στις δύο πρόσφατες απαντησεις σας «με πιο πρόσφατο το Α.Π. 10953/18-01-2022 έγγραφό μας» και την συννημένη τελευταία επιστολή σας  οι απαντήσεις ήταν ανεπαρκέστατες και αναιτιολόγητες, δεν αναφέρατε σχεδόν τίποτα τουλάχιστον για τους δύο παρακάτω χώρους  που ρωτούσαμε και θέλουμε να μάθουμε σήμερα, το 2022 και αναγκαστικα ρωτούμε πάλι σήμερα.  

Μιά και αναφέρατε της απάντηση σας,Α.Π. 10953/18-01-2022, την «ξεχάσαμε»… και έχουμε άλλα ενδιαφέροντα.Έχουμε αναφέρει , για να μην ξοδεύουμε το χρόνο σε κανέναν,ότι δεν θα ασχοληθούμε με την απάντηση σας Α.Π. 10953/18-01-2022 , είναι θέμα και αρμοδιότητα της ΓΔΑΠΚ, που ειναι η προϊσταμενη αρχή σας , που κατά την κρίση της θα ασχοληθεί η δεν θα ασχοληθει.

Όπως και με το αίτημα μας να διορθώσει  η ΓΔΑΠΚ τα λανθασμένα έγγραφα της υπηρεσίας σας,που δεν θέλετε να απαντήσετε αιτιολογημένα για πολλά χρόνια. Θα το ζητήσουμε ακόμα μια φορα , αν δε πάρουμε   αιτιολογημένη απάντηση σε 60 μέρες.

«Φυσικά δεν ανέφερε  τίποτα για το  Με αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/1616/971/30-12/01/2017 έγγραφό της, με  τις αντιφάσεις και ανακρίβειες ,που βρίσκονται τα μνημεία, στο προαύλιο χώρο του Μουσείουη στο  στο χώρο της Β’ Εθνοσυνέλευσης ? Πόσες φορές να το ρωτήσουμε? Θα  διορθώσει  κάποτε  τα σχετικά  έγγραφα η ΕΦΑΑΡΚ? Τουλάχιστον ας μας απάντησει αιτιολογημένα, αν νομίζει δεν χρειάζεται να διορθώσει τίποτα.»

Στην επιστολή μας  και τι θέλουμε να μάθουμε σήμερα, το 2022 , είναι τα παρακάτω. Μας συγχωρείτε ειλικρινά που τα επαναλαμβάνουμε  ,αλλά τα αναφέρουμε αναλυτικότερα, για να επικοινωνήσουμε καλύτερα  και να καταλάβετε ακριβέστατα τι θέλουμε να μάθουμε.

Σας παρακαλούμε  να μας ενημερώσετε  αν οι χώροι, ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και ο Προαύλιος Χώροςτης σχολής Καρυτσιώτη(Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους) είναι ανοικτοί σήμερα και το σπουδαιότερο τι σχεδιάζετε να κάνετε για το 2022? Ποιά είναι η σημερινή επίσημη θέση της ΕΦΦΑΡΚ , που υπάρχει σε έγγραφα η ανακοινώσεις  για τους δύο  χώρους? ( Δεν μας ενδιαφέρει ,ούτε ρωτάμε τι έγινε  το 2016-2019)

 Η τοπική κοινωνιά γνωρίζει πολύ καλά, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους,ο  «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και  ο  Προαύλιος Χώρος της Σχολής Καρυτσιώτη (Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους),   είναι αναμφισβήτητα ένα από το σημαντικότερα ιστορικά μνημεία όχι μόνο της Κυνουρίας, αλλά και της πατρίδας μας. Με μεγάλη μας χαρά θέλουμε να σας  ενημερώσουμε  η  Επιτροπή “Ελλάδα2021” αποφάσισε να συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική έκδοση της  το  σπουδαιότερο ιστορικό μνημείο της Κυνουρίας και  της πατρίδας μας με κωδικό GR-01724  «O «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων» .

Αν έχετε χρόνο και θέλετε, δείτε «τα μουσεία μας» στους συνδέσμους της Κοινότητας Άστρους

Ο “Ιερός Xώρος” της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνωνστο Άστρος 

Tο προαύλιο της Σχολής Καρυτσιώτη ( του Μουσείου Άστρους)

Αυτό  το αιτούμε και το θέλουμε για να ενημερώσουμε  την τοπική κοινωνία και την διασπορά. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτά που αιτούμε δεν τα γνωρίζουμε στην διασπορά και θέλουμε να τα μάθουμε, και νομίζουμε είναι σωστό καλύτερα να τα μάθουμε από την αρμόδια υπηρεσία.Αυτά είναι το «εύλογο ενδιαφέρον» μας.

1)  Ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων. 

2)  Ο  Προαύλιος Χώροςτης Σχολής Καρυτσιώτη( Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους)

3) Πόσα  και  ποιά κάστρα της Κυνουρίας είναι αρμοδιότητα της ΕΦΑΑΡΚ.

Σας παρακαλούμε ειλικρινέστατα , η απάντηση σας  «Όσον αφορά στα κάστρα της Κυνουρίας, υπάγονται στο σύνολό τους στην Υπηρεσία μας», είναι αναμφισβήτητα  ανεπαρκέστατη. Ρωτάμε «ποιά κάστρα», σας παρακαλούμε.. «υπάγονται στο σύνολό τους» δεν λέει τίποτα. Ρωτάμε «ποιά κάστρα» της Κυνουρίας είναι αρμοδιότητα της ΕΦΑΑΡΚ?

Με τη ευκαιρία σας ευχαριστούμε πού αναφέρετε, «διαπιστώνουμε το έντονο και συνεχές σας ενδιαφέρον για τα θέματα που άπτονται του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους και του χώρου της Β΄Εθνοσυνέλευσης».  Από μόνο  εύλογο ενδιαφέρον είναι  τιμή μας, μεγάλη ευχαρίστηση και καθήκο μας , και κάνουμε ότι μπορούμε καλύτερα στη μακρυνή διασπορά να προβάλλουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά σε ολόκληρη την υφήλιο, αυτό είναι το καθήκον μας και αυτό κάνουμε έμπρακτα.

Σας ευχαριστούμε να είσαστε καλά.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

-12)—- Forwarded Message —–

From: JOHN KOUROGIORGAS <johnkour@rogers.com>

To: ΕΦΑΑΡΚ ΕΦΑΑΡΚ <efaark@culture.gr>

Sent: Monday, January 24, 2022, 03:06:07 p.m. EST

Subject: ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων.,ο προαύλιος χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους και κάστρα της Κυνουρίας

Αξιότιμε κύριε  Κίσσα.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους  (κτήριο της σχολής Καρυτσιώτη), ο προαύλιος χώρος της σχολής  και  ο γειτονικός  «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων εíναι φυσικά και λειτουργικά τρεις  χωριστοί χώροι με την δική τους ιδιαίτερη ιστορική σημασία,  αλλά δεμένοι  μεταξύ τους αρμονικά, σεμνά  και επιβλητικά,  είναι ένας μαγευτικός χώρος, από μόνος του ένα  υπέροχο και μοναδικό «μουσείο» που θαυμάζουν οι επισκέπτες μας.

Σας παρακαλούμε  να μας ενημερώσετε με  την ισχύουσα επίσημη θέση της ΕΦΑΑΡΚ για τα παρακάτω (όπως είχαμε ζητήσει από τον Νοέμβριο 2021)

1)  ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων. 

2)  ο  προαύλιος χώροςτου Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους,( κτήριο της σχολής Καρυτσιώτη), 

3) Πόσα  και  ποιά κάστρα της Κυνουρίας είναι αρμοδιότητα της ΕΦΑΑΡΚ.

Σας ευχαριστούμε , να είσαστε καλά.

Με εκτίμηση

Γιάννης Κουρόγιωργας


7—– Forwarded Message —–

From: JOHN KOUROGIORGAS <johnkour@rogers.com>

To: ΕΦΑΑΡΚ ΕΦΑΑΡΚ <efaark@culture.gr>

Sent: Tuesday, November 2, 2021, 08:29:25 a.m. EDT

Subject: Θεμα:Αρχαιολογικο χώροι και κάστρα της Κυνουρίας

Αξιότιμε κύριε  Κίσσα.

Καλώς ήλθατε στην Αρκαδία και την Κυνουρία

Είμαι  Έλληνας της διασποράς , έρχομαι συχνά στην πατρίδα μας και ενδιαφέρομαι γενικά για τον τουρισμό , ειδικότερα για τις πινακίδες των δρόμων και την πρόσβαση στα αρχαιολογικά και ιστορικά  μνημεία  της Κυνουρίας.

Από  μεγάλο μεράκι και αφοσίωση για τον τόπο μας , κάνουμε ότι μπορούμε  και  γνωρίζουμε. Δημιουργήσαμε τις ιστοσελίδες

 astrosgr.com     &     https://astrosgreece.gr   για να προβάλουμε  την Θυρεάτιδα Γή (Θυρέα) και τους γείτονες μας, για να ανοίξουμε το  Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους και τον  «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και για να αναρτήσει ο δήμος μας  στην ιστοσελίδα του δήμου δύο φωτογραφίες με δύο λέξεις για τα δύο σπουδαιότερα μνημεία του δήμου μας , τον «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και την πλάκα της σχολής Καρυτσιώτη στον Αγιάννη.

 Όταν έχετε χρόνο ρίξτε μια ματιά στην αρχική σελίδα astrosgr.com      και στη σελίδα   Καλώς ήλθατε στο AstrosGr.com για να γνωρίσετε τη Θυρεάτιδα Γη.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους  (κτήριο της σχολής Καρυτσιώτη), ο προαύλειος χώρος της σχολής  και  ο γειτονικός  «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων εíναι φυσικά και λειτουργικά τρεις  χωριστοί χώροι με την δική τους ιδιαίτερη ιστορική σημασία,  αλλά δεμένοι  μεταξύ τους αρμονικά, σεμνά  και επιβλητικά,  είναι ένας μαγευτικός χώρος, από μόνος του ένα  υπέροχο και μοναδικό «μουσείο» που θαυμάζουν οι επισκέπτες μας.

Σας παρακαλούμε  να μας ενημερώσετε με  την ισχύουσα επίσημη θέση της ΕΦΑΑΡΚ για τα παρακάτω. 

1) Πότε θα ανοίξει οριστικά και αμετάκλητα ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων. 

2) Πότε θα ανοίξει οριστικά και αμετάκλητα  οχωριστόςγειτονικός προαύλειος χώροςτου Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους,( κτήριο της σχολής Καρυτσιώτη), 

3) Γιατί δεν ανοίγει τουΤο Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους.

4) Πόσα  και  ποιά κάστρα της Κυνουρίας είναι αρμοδιότητα της ΕΦΑΑΡΚ.

Σας ευχαριστούμε , να είσαστε καλά.

Με εκτίμηση

Γιάννης Κουρόγιωργας

2)—- Forwarded Message —–

From: Κωνσταντίνος Κίσσας <kkissas@culture.gr>

To: JOHN KOUROGIORGAS <johnkour@rogers.com>

Cc: Ανδρομάχη Νάστου <anastou@culture.gr>; Ελένη Ψαθή <epsathi@culture.gr>; Χρυσούλα Μπούτσικα <chmpoutsika@culture.gr>

Sent: Tuesday, October 26, 2021, 11:38:46 p.m. EDT

Subject: Απ: Θεμα:Αρχαιολογικο χώροι και κάστρα της Κυνουρίας

Αξιότιμε κύριε Κουρόγιωργα

Για τα υπόλοιπα ερωτήματά σας δεσμεύομαι να απαντήσω, ως εκ του νόμου ορίζεται.

============================


1)— Forwarded Message —–

From: JOHN KOUROGIORGAS <johnkour@rogers.com>

To: Κωνσταντίνος Κίσσας <kkissas@culture.gr>

Sent: Tuesday, October 26, 2021, 05:51:42 p.m. EDT

Subject: Θεμα:Αρχαιολογικο χώροι και κάστρα της Κυνουρίας

Οκτώβριος 25,2021

Θέμα:Αρχαιολογικο χώροι και κάστρα της Κυνουρίας

Σας παρακαλούμε  να μας ενημερώσετε με  την ισχύουσα επίσημη θέση της ΕΦΑΑΡΚ για τα παρακάτω. 

1) Πότε θα ανοίξει οριστικά και αμετάκλητα ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων. 

2) Πότε θα ανοίξει οριστικά και αμετάκλητα  ο  χωριστός γειτονικός προαύλειος χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους,( κτήριο της σχολής Καρυτσιώτη), 

3) Γιατί δεν ανοίγει τουΤο Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους.

4) Πόσα  και  ποιά κάστρα της Κυνουρίας είναι αρμοδιότητα της ΕΦΑΑΡΚ.

Από τα παραπάνω περιμένουμε μια απάντηση αμέσως για τα εύκολα π.χ. τα κάστρα και αργότερα για τα υπόλοιπα.

Σας ευχαριστούμε , να είσαστε καλά

Με εκτίμηση

Γιάννης Κουρόγιωργας

Μαθήματα Τσακώνικης γλώσσας

Σημειώσεις από τα Διαδικτυακά Μαθήματα Τσακώνικης Διαλέκτου, με τον καθηγητή Maxim Kisilier

Maxim Kisilier γλωσσολόγος , διευθυντής στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης του τμήματος Ελληνικών και Βυζαντινών σπουδών και Ανώτερος ερευνητής (Senior researh fellow), Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, Ινστιτούτο Γλωσσολογικών Σπουδών, Τμήμα Συγκριτικής και Περιφερειακής Γλωσσολογίας

Ένι αφιερουσκούμενε ταν Τσακωνιά τσαι τον καθηγητή Maxim Kisilier > Αφιερώνεται στην Τσακωνιά και στον καθηγητή Maxim Kisilier.
Tσι έμε ποίντε όρεγι : Έμε βοηθούντε να κοντουθεί α τσακώνικη γρούσσα τσαι ο τσακώνικο πολικισμό.> Τί κάνουμε εδώ : Bοηθάμε να διατηρηθεί η Τσακώνικη γλώσσα και ο Τσακώνικος πολιτισμός.

Θέλουμε να ευχαριστήοουμε δημόσια τον καθηγητή Maxim Kisilier , τους μαθητές της γλώσσας , τους ηρωϊκούς στρατιώτες της Τσακωνιάς , Τσακώνες , Τσάκωνες και φίλους της Τσακωνιάς για την μεγάλη ,ουσιαστική και ανιδιοτελή προσφορά τους στην Τσακωνιά , με μεγάλη χαρά όσο μπορούμε καλύτερα θα συμμετέχουμε , θα προβάλλουμε και θα βοηθάμε το δύσκολο έργο τους. Να έτε κά.

«Το οφείλουμε στη Τσακωνιά»> Νι έμε χρηστούντε ταν Τσακωνιά . – astrosgr.com

Σημειώσεις -Μαθήματα Τσακώνικης Διαλέκτου, με τον καθηγητή Maxim Kisilier – astrosgr.com

Πουρ επεράτσερε ταν εβδιμά – astrosgr.com

Διαλεκτά Τσακώνικα Κείμενα – astrosgr.com

Μαθαίνουμε Τσακώνικα – Κυψέλες – e-me

Τσακώνικες παρεμβάσεις ,e-me

Σημειώσεις & Ερωτήσεις

Χρήσιμοι γενικοί κανόνες  ΣΧ1-ΙΔ

 • Αρχείο Τσακωνιάς is at Αρχοντικό Τσούχλου.    Leonídion, Greece  
 • Μαθήματα Τσακώνικης Διαλέκτου & Τσακώνικης Υφαντικής!
 • Τσακώνικη Διάλεκτος:
 • Μαθήματα Διαδικτυακά, κάθε Δευτέρα 18:30-19:30 (Α τμήμα)
 • * [Εχουν ξεκινήσει τα μαθήματα, οι εγγραφές είναι ανοιχτές]
 • Μαθήματα Διά ζώσης, στο Αρχοντικό Τσούχλου, στο Λεωνίδιον, κάθε Κυριακή.
 • Τμήμα παιδιών : 10:30-11:30
 • Τμήμα ενηλίκων: 11:30-12:30
 • Τσακώνικη Υφαντική
 • Μαθήματα Διά ζώσης, στο Αρχοντικό Τσούχλου, στο Λεωνίδιον, κάθε Τετάρτη και Κυριακή .
 • Τετάρτη : 15:00 – 17:00
 • Κυριακή: 11:30 – 13:30
 • * Τμήμα παιδιών: 11:30-12:30
 • *Τμήμα ενηλίκων: 12:30-13:30
 • Δηλώσεις συμμετοχής tsakonianarchives@gmail.com 
 •   Αρχείο Τσακωνιάς

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Πρώτες λέξεις-Σημειώσεις

Τι σχεδιάζουμε να μάθουμε.

Έχε γειά κολλέγα> γειά σου φίλε. Σ’ εμαθήτσε απότσου τσ’ ανακατουτά> Τα έμαθε απ’ έξω κι ανακατωτά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 • (Σ1=Πρόχειρο ,Σ2=Έτοιμο, Σ3=Δημοσιευμένο ,ΙΔ=Κλειστό)
 • ΕΛ =Ελληνικα, ΤΣ=Τσακώνικα , (ΛΜΤΠ=(ΝΤ) ,ΚΣ=(ΒΤ))
 • Αρσενικό ,Θηλυκό , Ουδέτερο =Α,Θ,Ο
 • Ενικός,Πληθυντικός- Ονο,Γενικ. Αιτιατ =Εν,ΠλΘ,-Ονο,Γεν,Αιτ

TΣ-Σημειώσεις & Ερωτήσεις V

 • Αρχικά όλα ΕΛ>ΤΣ,??// ΕΡΩΚΗΣΗ
 • Ερώτηση-Πρέπει να φτιάξουμε ένα κανόνα πως θα γράφουμε τις λέξεις για να περιέχουν τα σπουδαιότερα και ΝΑ τα μαθαίνουμε συνοπτικά ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ π.χ. Ένι θέου-α (ΑΘ)
 • Ονόματα ουσιαστικά Εν & ΠλΘ??
 • Επίθετα (ΑΘΟ) Εν και Πλη π.χ.μεγάλος,η,ο,μεγαλύτερος,η,ο > ατσέ,ά,έ, ατσύτερε,α,ε
 • Ρήματα (ΕΝ-(ΑΘ Ο) ,Αόριστος ,Μετοχή,Eν-ΠΦ? ? )
 • Αμα ξέρουμε τον αόριστο και την μετοχή στα ρήματα ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ , η ερώτηση είναι ΠΩΣ μαθαίνουμε γρήγορα ΑΥΤΑ.?”σπουδαιότερα και ΝΑ τα μαθαίνουμε συνοπτικά ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ “Που ενεί να γράφουντε τα ρήματα για να μαθαίνουντε συνοπτικά τα σπουδαιότερα  γρηγορότερα.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

 • Ένι θέου να μάθου τα γρούσσα νάμου>θέλω να μάθω την γλώσσα μας
 • Θ- Ένι θέα να μάθου τα γρούσσα νάμου
 • (ΑΘ)- Ένι θέου-α (ΑΘ) να μάθου τα γρούσσα νάμου
 • λέω > ένι αού
 • μιλώ> ένι νιού
 • ακούω> ένι νοίου
 • εμένα> ενίου
 • εσένα> ετίου
 • πως σε λένε? > πού ντ’είν’ αούντε?
 • Εμένα με λένε..>Ενίου μ’ είν’ αούντε….. εσένα? >Ετίου?
 • μαθαίνουμε να προφέρουμε σωστά το
 • ο ποντικός >ο π’ογκικό ,οι ποντικοί >οι π’ογκιτσοί
 • η πέρδικα >α π’έτζικα,οι πέρδικες> οι π’έτζιτσε
 • το πράσο >α απ’άρα ,τα πράσα > οι απ’άρε
 • ΑΠ , Εγώ > Εζού
 • ΒΠ , Εσύ > Εκιού
 • ΤΑ , Αυτός > Έντεν’η
 • ΤΘ , Αυτή > Ένταν’η
 • ΤΟ , Αυτό > Έγκεινι
 • ΑΠ , Εμείς > Ενεί
 • ΒΠ , Εσείς > Εμού
 • ΤΑ , Αυτοί > Έντεϊ
 • ΤΘ , Αυτές > Έντεϊ
 • ΤΟ , Αυτά > ΈνταΪ

Μαθαίνουμε λέξεις και τις γράφουμε σε αλφαβητική σειρά σε ομάδες (ΕΛ>ΤΣ & ΤΣ>ΕΛ)

Προτείνουμε για αρχικές ομάδες τα μέρη του λόγου ΚΑΙ Συγγενικές ομάδες λέξεων  

 • 1-1-Άρθρο
 • 2-1-Ουσιαστικά -Αρσενικά
 • 2-1-Ουσιαστικά -Θηλυκά
 • 2-2-Ουσιαστικά -Ουδέτερα
 • 3-1-Επίθετα
 • 4-1-Αντωνυμίες
 • 5-1-Ρήματα-ΕΦ- Εν (ΑΘΟ),Αορ,Μετ, Εν-ΠΦ)
 • 5-2-Ρήματα -ΠΦ
 • 5-3-Ρήματα Αόριστος
 • 6-1-Μετοχές
 • 7-1-Άκλιτα-Επιρρήματα
 • 8-1-Άκλιτα-Προθέσεις
 • 9-1-Άκλιτα-Σύνδεσμοι
 • 10-1-Άκλιτα-Επιφωνήματα

Περιεχόμενα Συγγενικές ομάδες λέξεων  

=========================

ΓΚ -Πρόχειρες Σημειώσεις (για αργότερα, για μελέτη και οργάνωση )

Ουσιαστικά- γραφη,γραμμα,γραψιμο

 • 2-1-Ουσιαστικά -Αρσενικά (ΚΩΣΤΑΚΗ 1999- ΣΕΛ 49-54)
 • α,οι- γείτονας >  ο,του,τον γείτονα   οι,του γετόνοι
 • α,ε -φονιάς>   ο,του,τον φονία   οι,του φονίε,ιάδε
 • Αρσενικά (Σ2)
 • 2-1-Ουσιαστικά -Θηλυκά
 • Θυληκά  (Σ2)
 • 2-2-Ουσιαστικά -Ουδέτερα
 • Ουδέτερα (Σ3)
 • 3-1-Επίθετα V
 • μεγάλος,η,ο,μεγαλύτερος,η,ο > ατσέ,ά,έ, ατσύτερε,α,ε
 • Καλος,η,ο – οι,ες,α >
 • 4-1-Αντωνυμίες V
 • Πρώτο Πρόσωπο Απλός τύπος
 • Εν – Μέ,με,μ’,μού,μου > Μί η μ’
 • Πλ – μάς, μας > νάμου, ναμ’
 • Δεύτερο Πρόσωπο Απλός Τύπος
 • Εν , σέ,σε,σ’,σού,σου > ντί, ντ΄
 • Πλ , σάς, σας > νιούμου, νιουμ’
 • Γ’ Πρόσωπο Απλός Τύπος
 • Εν – τον,της,το,του,της,του > νί η ν’
 • Πλ -τους,τις,τα > σί η σ’
 • Η κτητική αντωνυμία
 • Μι = (δικό) μου , Ντι = (δικό )σου, Σι = ( δικό ) του,της,του
 • Νάμου= ( δικό)μας , Νιούμου = (δικό ) σας , Σου = ( δικό) τους
 • Β
 • Ρήματα -Προσχέδιο (ΣΧ)
 • 5-1-Ρήματα-ΕΦ- Εν (ΑΘΟ),Αορ,Μετ, Εν-ΠΦ) ΕΡΩΚΗΣΗ
 • ποιώ > ένι ποίου , ποία , ποίντα , εμποίκα , μποιτέ,οχι-πφ
 • έρχομαι > ένι παρίου , παρία , παρίντα , εκάνα , φερτέ,οχι-πφ
 • λέω > ένι αού , αούα , αούντα , επέκα , αλητέ,ένι αλικχούμενε,α,ε
 • βλέπω > ένι ορού , ορούα , ορούντα , οράκα , ορατέ,ένι ορούμενε,α,ε
 • μιλώ > ένι νιού,νιούα ,νιούντα , ενιλήκα , νιλητέ,ένε νιλικχούμενε,α,ε
 • ακούω > ένι νοίου , νοία , νοίντα , ενιάκα , νιατέ,ένι νοιούμενε,α,ε
 • 5-2-Ρήματα -ΠΦ
 • ένι αρεσκούμενε:  > αρέσω
 • ένι αρνικούμενε:  > αρνούμαι
 • ένι ασπασκούμενε:  > ασπάζομαι
 • ένι βιασκούμενε:  > βιάζομαι
 • αφηγούμενε:  αφηγούμαι
 • γεγγούμενε:  γεύομαι
 • γινούμενε:  γίνομαι
 • δεουμένε:  προσεύχομαι
 • δεχούμενε:  δέχομαι
 • διηγικούμενε:  διηγούμαι
 • 5-3-Ρήματα Αόριστος
 • Οράκα > είδα , Βλέπω ένι Ορού
 • επέκα > είπα , λέω> ένι αού
 • Ενιάκα > ακουσα , ακοὐω >ένι νοἰου
 • Ενιλήκα > μίλησα , Μιλώ >ένι Νιού
 • Εκάνα > ήρθα , Έρχομαι> ένι Παρίου
 • Ευχαρίστηκα > ευχαρίστησα , Ευχαριστώ >ένι Ευχαριστού
 • Ευχαριστήμα > ευχαριστήθηκα , Ευχαριστιέμαι >ένι Ευχαριστηκούμενε
 • 6-1-Μετοχές (ΣΧ1) & (Ρηματικά Επίθετα)
 • ΠΦ-ΠΡΚ- γραμμένος,η.ο
 • ΕΦ-ΕΝΕ -γραφτός,ή,ό>
 • Χαρουμενος,η,ο-οι,ες,α >
 • 7-1-Άκλιτα-Επιρρήματα
 • Επιρρήματα-Χρόνου & Τόπου (ΕΛ>ΤΣ & ΤΣ>ΕΛ)
 • 1 απόγευμα ,βραδάκι > αργακινά
 • 2 Αύριο > ταχία
 • Κατευθύνσεις-Επιρρήματα-Τόπου
 • Άκλιτα (ΣΧ1)
 • 8-1-Άκλιτα-Προθέσεις
 • 9-1-Άκλιτα-Σύνδεσμοι
 • 10-1-Άκλιτα-Επιφωνήματα
 • Αριθμητικά V

Περιεχόμενα Συγγενικές ομάδες λέξεων  V

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Εμαθήκαμε Τσακώνικα 

Πού ν΄έμε αούντε τα γρούσσα νάμου

 • Α Τσακώνικα γρούσσα & Α γρούσσα νάμου.
 • Μ ‘ ένι αρέσουντα να μαθαίνου τσακώνικε φράσει τσαι λέξει κάθε ρ αμέρα
 • Καούρ εκάνατε. Καούρ νιούμου ερέκαμε.
 • Καούρ εκάνατε (εκάνερε) ταν Κυνουρία
 • Καούρ εκάνα τα χώρα νάμου , Καού ντ’ ερέκα νιούμου
 • Καού ντ’ ερέκα νιούμου από ταν Τσακωνιά
 • Εμέ Νίουντε Τσακώνικα , κα μέρα , να έτε κα, να έσι κα
 • Μ ‘ ένι αρέσουντα . Ένι μαθαίνου Τσακώνικα, Ένι μαθαίνου τα γρούσσα νάμου
 • Χρόνου πρεσσού, κα χρονιά, κα αργακινά να έτε κα.
 • Ποίερ έσι? Τσαι από κια έσ’ έγγου; Κια έσ’ έγγου
 • Πορού ένι να ντι ρωτήου κάτσι; Εζού έσι Τσακώνα?
 • Αλήετέ μι,τσ’ έτε θέντε;
 • Πόσιου μακρία ένι ο γιαλε τα Σαμπακιτσή;
 • Γιούρε τα 15 χιλιόμετρα .
 • Πόσιου μακρία ένι το Μέανε.
 •  Ταχία θα σι αλήουμε, Κα πορεία
 • Θα σι μελετήου τσαι θα σ’ αλήουμε πάλι.
 • Ούρα κα, Να έσι κα
 • Ντ’ενι ευχαριστούα. Ντ’ ενι παρακαούα.
 • =============================
 • Α>Α- Ένι ευχαριστού (α>θ, Ένι ευχαριστού α )
 • Α>Θ -Κα μέρα. Ντ’ένι ευχαζιστούα νιούμου, <ντ’ενι ευχαριστούα>,
 • Θ> Α – ντ’ εμ’ παρακαούα
 • Κα μέρα νιούμου.Τσ’ έτε ποίντε; Ένι κα.
 • Κα έμε.Ντ’ ένι ευχαριστού- α.
 • Πού νι έμε αούντε τα Τσακώνικα, Πες του να έρθει γρήγορα
 • Άλε νι να μόλει γλήγορα
 • Α-Τσ’ έσ’ ποίου ; Τσι έσι ποίου ; Θ-Τσ’ έσ’ ποία; Τσι έσι ποία; Κα έσι?
 • Kαλέ ξημέρουμα .Ταχία θα σ’ αλήουμε
 • Α-Παρακαού ένι πορού να έχου ένα γυαλί κρασί;
 • Θ-Παρακα ένι πορα να έχα ένα ποκήρι ύο , δύου μπύρε τσαι ένα γυαλί κρασί;
 • Δούε μι νι
 • Κα αμέρα τσαι σ’ετίου ορκο μι καλέ μήνα τσαί καλέ καουτσαίζι
 • Ντ’Ενι ευχαριστουα ,καλέ μήνα να’χερε
 • Πουρ ένι α αφεγκία ντι; νη Πουρ ένι του όγου ντι;
 • Άλε νι να μόλει γλήγορα . Άλε σι να μόλωι γλήγορα
 • =============================
 • Πάσου καλέ καμπζΙ
 • Α-Θ)Kαλέ ξημέρουμα…..Θ-Α)Τσαι σ’ ετίου . Ταχία με το καλέ
 • Α γουναίκα μι νι εκουβανίε το καλι

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Πότε θα ανοίξει οριστικά και αμετάκλητα ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων. 

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς <gda@culture.gr>

To:Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Cc:JOHN KOUROGIORGAS

Fri, Mar 11 at 8:59 a.m.

 Σας προωθούμε το συνημμένο αίτημα , 
με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ……….
και παρακαλούμε για τις δικές σας κατά αρμοδιότητα ενέργειες, με κοινοποίηση στην ΓΔΑΠΚ .

ΣΧΕΤ:  91048/03-3-2022

Εκ μέρους του Γραφείου της ΓΔΑΠΚ


Από: JOHN KOUROGIORGAS
Στάλθηκε: Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022 5:17 πμ
Προς: Γραμματεία ΥΠΠΟΑ
Κοιν.: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας; Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΘέμαΟ «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων, ο Προαύλιος Χώρος της σχολής Καρυτσιώτη (Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους) και τα κάστρα της Κυνουρίας

Μάρτιος  2,2022

Αξιότιμες  Κυρίες και Αξιότιμοι Κύριοι

 Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΠΟΑ.  

Σας παρακαλούμε να μας δώσετε αριθμό πρωτοκόλλου για το παρακάτω έγγραφο μας και επίσης να το στείλλετε στην……….. ΕΦΑΑΡΚ Υπουργείο Πολιτισμού  με κοινοποίηση   στη …….. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων  και Πολιτιστικής Κληρονομιάς  

 Με εκτίμηση,

Γιάννης Κουρόγιωργας

========================================

ΕΦΑΑΡΚ Υπουργείο Πολιτισμού

Κοινοποίηση

ΓΔΑΠΚ Υπουργείο Πολιτισμού

Μάρτιος 2,2022

Θέμα: Ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων, ο Προαύλιος Χώρος της σχολής Καρυτσιώτη (Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους) και τα κάστρα της Κυνουρίας

Αξιότιμε κυριοι…… μας συγχωρείτε που σας ενοχλούμε. Προσπαθούμε στην διασπορά να διατηρούμε όσο μπορούμε καλύτερα την γλώσσα μας ( και ομολογουμένως κάνουμε λάθη πότε πότε…)

Περίπου πριν 4 μήνες την 26/10/2021  σας ρωτήσαμε μεταξύ άλλων τα παρακάτω.

1) Πότε θα ανοίξει οριστικά και αμετάκλητα ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων. 

2) Πότε θα ανοίξει οριστικά και αμετάκλητα  ο  χωριστός γειτονικός προαύλιος χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους,( κτήριο της σχολής Καρυτσιώτη), 

3) Ποιά κάστρα της Κυνουρίας είναι αρμοδιότητα της ΕΦΑΑΡΚ.

Επίσης την 26/10/2021  μεταξύ άλλων μας απαντήσατε και μας  είπατε……

«Για τα υπόλοιπα ερωτήματά σας δεσμεύομαι να απαντήσω, ως εκ του νόμου ορίζεται»

Μέχρι σήμερα έχουμε στείλλει ( που αναφέρονται  και τα παραπάνω ερωτήματα μας) και λάβει  από το ΥΠΠΟΑ συνολικά περίπου δεκαπέντε ηλεκτρονικές επιστολές.Δυστυχως δεν έχουμε πάρει μια αιτιολογημένη απάντηση μέχρι σήμερα για τα παραπάνω .’Εχουμε πάρει δύο αναιτιολόγητες και ανεπαρκέστατες απαντήσεις που δυστυχώς δεν αναφέρονται στα παραπάνω, αλλά σε άλλα  θέματα.

Βαρεθήκαμε αλλά  δε το βάζουμε κάτω, θέλουμε να μάθουμε αυτά που ζητάμε 4 μήνες,   και ρωτάμε τα ίδια με διαφορετικο τρόπο για να είμαστε σίγουροι ότι ξέρετε τι ζητάμε.

Τι σχεδιάζετε για το 2022 σχετικά με τον  «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και το  χωριστό γειτονικό  προαύλιο  χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους,( κτήριο της σχολής Καρυτσιώτη),θα είναι ανοικτά? Ποιες μέρες και τι ώρες? . Υπάρχει κάποια ανακοίνωση η έγγραφο του ΥΠΠΟΑ για αυτό το θεμα ? και Ποιά κάστρα της Κυνουρίας είναι αρμοδιότητα της ΕΦΑΑΡΚ?.Σας παρακαλούμε  να μας απαντήσετε σε λογική προθεσμία ,όποτε μπορείτε. Σας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να μας απαντήσετε 

Σας ευχαριστούμε να είσαστε καλά.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Κουρόγιωργας

======================================

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ,ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

hhpt/astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή. Dedicated to Thyreatis Land.”

Από τους συνεργάτες μας astroskynouria-news

Από τους συνεργάτες μας Astros Kynouria News 

http://www.astros.kynourianews.gr

astros-kynourianews.gr – Ιστότοπος ειδήσεων/ΜΜΕ

Η κήρυξη της Επανάστασης του 1821 στον Άγιο Ιωάννη – Αγιαννίτες αγωνιστές

Ολοκληρώθηκε το Συνέδριο : «Η Β΄ Εθνοσυνέλευση, τα γεγονότα, οι πρωταγωνιστές, οι αποφάσεις, ο αντίκτυπος της»(videos) (astros-kynourianews.gr)

Αναδημοσιεύουμε όλα τα στοιχεία & δηλώσεις ότι το Μουσείο άνοιξε συγκεκριμένες…

Ας αφήσουμε τα επικοινωνιακά παιχνίδια για το Μουσείο -Δώστε τώρα στην…

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΡΑΣΕΩΝ Συλλόγου Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους

Παρέμβαση του “Συλλόγου Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους”-«Φτάνει πια η κοροϊδία…

Το κλειστό Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους, η εγκαταλελειμμένη Έπαυλη του Ηρώδη στην…

Δείτε τα πρακτικά, με την ιστορική αναδρομή της τοποθέτησης αναμνηστικών πλακών, στον Ιερό χώρο…

Δείτε τις ημέρες που θα είναι ανοιχτό το Αρχαιολογικό Μουσείο του…

Σήμερα ανοιχτό το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρους…

Το “Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους” ,ήταν ανοικτό κατά τον εορτασμό της Β΄Εθνοσυνέλευσης,…

Πότε θα ανοίξει επιτέλους ,το Μουσείο του Άστρους ; Κάποιοι σίγουρα…

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας ανακοινώνει την πρόσληψη (3) ατόμων,ένα (1) άτομο…

ΑΣΕΠ | Τρεις μόνιμες θέσεις για μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στην…

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις θέσεις φυλάκων, για το Αρχαιολογικό Μουσείο…

Εν αναμονή του προγράμματος ,των ημερών επισκεψιμότητας, του “Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους”…

Το Δ.Σ, συντάσσεται στο πλευρό της τοπικής μας κοινωνίας, συνυπογράφοντας για…

Χιλιάδες υπογραφές των κατοίκων της περιοχής, κατατέθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού,για το…

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΔΩ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ! ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ …

Ανοίγει τις πόρτες του ο αύλειος χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους…

Για την 18η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας

Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στους συνεργάτες μας Astros Kynouria News 

News

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom