Επίθετα & Aντωνυμίες -Προσχέδιο

καλή το η > α > καλά το λ φεύγει > και τά τα δύο α γίνονται ένα > κα

Επίθετα & Aντωνυμίες -Προσχέδιο ΕΛ>ΤΣ

ποιανού > Τσούνερ

Εν Α , αυτός > Έντενη
Εν Θ , αυτή > Έντανη
Εν Ο , αυτό > Έγκεινι
Πλ Α , αυτοί > Έντεϊ
Πλ Θ , αυτές > Έντεϊ
Πλ Ο , αυτά > Ένταϊ

Εν Α , Εκείνος > Ετήνε
Εν Θ , Εκείνη > Ετήνα
Εν Ο , Εκείνο > Έκεινι
Πλ Α , Εκείνοι > Ετήνοι
Πλ Θ , Εκείνες > Ετήνοι
Πλ Ο , Εκείνα > Έταϊ

Εν Α , Άλλος > Άλλε
Εν Θ , Άλλη > Άβα
Εν Ο , Άλλο > Άλλιου
Πλ Α , Άλλοι Άλοι
Πλ Θ , Άλλες > Άλοι
Πλ Ο , Άλλα > Άβα

Εν Α , τέτοιος > Εστάπε ( ρ)
Εν Θ , τέτοια > Εστάπα( ρ)
Εν Ο , τέτοιο > Εστάκιου
Πλ Α , τέτοιοι > Εστάποι(ρ)
Πλ Θ , τέτοιες > Εστάποι,ε (ρ)
Πλ Ο , τέτοια > Εστάπα ( ρ)
,
Εν Α , όποιος > Όποιε ρ
Εν Θ , όποια > Όποιε ρ
Εν Ο , όποιο > Όποιε ρ
Πλ Α , όποιοι > Όποι ρ
Πλ Θ , όποιοι > Όποι ρ
Πλ Ο , όποια > Όποια ρ

Εν Α , ποιός > Ποίε ρ
Εν Θ , ποιά > Ποίε ρ
Εν Ο , ποιό > Ποίε ρ
Πλ Α , ποιοί > Ποίοι ρ,ποί ρ
Πλ Θ , ποιές > Ποίοι ρ, ποίε,ρ
Πλ Ο , ποιά > Ποία ρ ,ποί ρ

Εν Α , πόσος > Πόσε ρ
Εν Θ , πόση > Πόσα
Εν Ο , πόσο > Πόσου
Πλ Α , πόσοι > πόσοι
Πλ Θ , πόσοι > πόσοι
Πλ Ο , Πόσα > Πόσα

Εν Α , Όλος > Όλε
Εν Θ , Όλη > Όα
Εν Ο , Όλο > Όλιου
Πλ Α , Όλοι > όλοι
Πλ Θ , Όλες > όλε
Πλ Ο , Όλα > όα

Εν Α όσος > όσε
Εν Θ όση > όσα
Εν Ο όσο > όσιου
Πλ Α όσοι > όσοι
Πλ Θ όσες > όσοι
Πλ Ο όσα > όσα

Επίθετα -Προσχέδιο ΕΛ>ΤΣ

1 , αγαθός,ή,ο > αγαθέ,α,ε
2 , αλμυρός,η,ο > αρμυρέ,α,ε
3 , αμέτρητος,η,ο > αμέτσητε,α,ε
4 , ανήμερος,η,ο > ανλημερε,α,ε
5 , ανθρώπινος,η,ο > ανθρώκινε,α,ε
6 , ανοιτσιάτικος,η,ο > ανοιξάτσιχε,α,ε
7 , αρσενικος,α.ο > σερνικό
8 , βαθύςα,υ > βαθείε,α,ού
9 , βαθύτερος,η,ο > βαθιούτερε,α,ε
10 , βαρύς,α,υ > βαρείε,α,ε
11 , γελαστός,η,ο > γελαστέ,γελαστά,γελαστέ
12 , δίκαιος,α,ο > δίτζαιε,α,ε
13 , δροσερός,η,ο, υγροσ > βασερέ,α,ε
14 , ευτυχισμένος,η,ο > ευτυχισμένε,α,ε
15 , θηλυκος,α,ο > σηλυκό
16 , καθαρός > παστρικό-ά-ό: 
17 , καθαρός (ο) > καθαρέ (α): 
18 , καθαρός,η,ό > καθαρέ,α,έ
19 , καθημερινός,ή.ό, > καθημερινέ,ά,έ
20 , καιμένος,η,ο > καιμένε,α,ιου
21 , κακοί.ές,ά > κατζοί.τζέ,τζά
22 , κακός (ο) > κακό (ο): 
23 , κακός,ή,ό > κακέ,ά,έ
24 , καλοί,ές,ά, > καλοί,έ,α , καλή το η > α > καλά το λ φεύγει > και τά τα δύο α γίνονται ένα > κα
25 , καλοκαμωμένος,η,ο > καομποιτέ,α΄,ε
26 , καλόκαρδος,η,ο > καόκαρδε,α,ε
27 , καλομαθημένος,η,ο > καομαθητέ,α,ε
28 , καλόμοιρος,η,ο, > καόμοιρε.α,ε
29 , καλότυχος,η,ο > καόμοιρε.α,ε
30 , καμαρωτός,ή,ό > καμαρωτέ.ά,έ
31 , κοντός > κοντέ
32 , κρυφός (ο) , ύπουλος > γκρουφό (ο): 
33 , λαχταριστός (ο) > αχταριστέ, -ά, -έ (ο): 
34 , λαχταριστός (ο) > λαχταρέ (α): 
35 , λειξούρης (ο) , λαίμαργος > λειξούρι (ο): 
36 , μακρινός -ή -ό (ο) > μακρυνέ -ά -έ (ο): 
37 , μακρύς,-ιά,-ύ > μακρού,-ρεία-ρού: 
38 , μακρύτερος , μακρότερος > μακρούτερε,-τέρα,-τέρε: 
39 , μαλακός,-ή,-ό > μακό,-ά,-ό: 
40 , μαλακός,η,ο–υγρος > βασερέ,α,ε
41 , μεγάλος,η,ο > ατσέ,ά,έ
42 , μελαγχολικός (ο) > μελαχολικό (ο): 
43 , μικρός (ο) > μιτσί-ά-ί (ο): 
44 , μικρός ,ή,ό > μιτσί,ά ,ί
45 , μπροστινός,η,ο > πουρτεσινέ,α΄,έ
46 , ξηρός,η,ο > τσερέ,ά,έ
47 , ομορφος,η,ο > όμορφε,α,ε
48 , ορθός,η,ο > ορθέ,α΄,έ
49 , όσος,η,ο > όσε,α,ιου
50 , ουδετερος, α,ο > ουδετερε
51 , πονηρός,η,ο > πονηρέ,α,ε
52 , πρόγονος.η,ο > προγονέ,ά,έ
53 , σωστός,η,ο > σουστέ.α,ε
54 , τρυφερός,η,ο > τρυφερέ,ά,έ
55 , χαιδεμένος,η,ο > χαιδού,χαιδάρα,χαιδού
56 , χαιδεμένος,η,ο > χαιδαρι,χαιδαρα,χαιδού
57 , χειρότερος,η.ο > χειρούτερε,α.ε
58 , ψηλός ,η,ο > ψελέ,α,ε

Επίθετα -Προσχέδιο ΤΣ >ΕΛ

1 αγαθέ,α,ε , αγαθός,ή,ο
2 αμέτσητε,α,ε , αμέτρητος,η,ο
3 ανθρώκινε,α,ε , ανθρώπινος,η,ο
4 ανλημερε,α,ε , ανήμερος,η,ο
5 ανοιξάτσιχε,α,ε , ανοιτσιάτικος,η,ο
6 αρμυρέ,α,ε , αλμυρός,η,ο
7 ατσέ,ά,έ , μεγάλος,η,ο
8 αχταριστέ, -ά, -έ (ο):  , λαχταριστός (ο)
9 βαθείε,α,ού , βαθύςα,υ
10 βαθιούτερε,α,ε , βαθύτερος,η,ο
11 βαρείε,α,ε , βαρύς,α,υ
12 βασερέ,α,ε , δροσερός,η,ο, υγροσ
13 βασερέ,α,ε , μαλακός,η,ο–υγρος
14 γελαστέ,γελαστά,γελαστέ , γελαστός,η,ο
15 γκρουφό (ο):  , κρυφός (ο) , ύπουλος
16 δίτζαιε,α,ε , δίκαιος,α,ο
17 ευτυχισμένε,α,ε , ευτυχισμένος,η,ο
18 καθαρέ (α):  , καθαρός (ο)
19 καθαρέ,α,έ , καθαρός,η,ό
20 καθημερινέ,ά,έ , καθημερινός,ή.ό,
21 καιμένε,α,ιου , καιμένος,η,ο
22 κακέ,ά,έ , κακός,ή,ό
23 κακό (ο):  , κακός (ο)
24 καλοί,έ,α , καλοί,ές,ά, καλή το η > α > καλά το λ φεύγει > και τά τα δύο α γίνονται ένα > κα
25 καμαρωτέ.ά,έ , καμαρωτός,ή,ό
26 καόκαρδε,α,ε , καλόκαρδος,η,ο
27 καομαθητέ,α,ε , καλομαθημένος,η,ο
28 καόμοιρε.α,ε , καλόμοιρος,η,ο,
29 καόμοιρε.α,ε , καλότυχος,η,ο
30 καομποιτέ,α΄,ε , καλοκαμωμένος,η,ο
31 κατζοί.τζέ,τζά , κακοί.ές,ά
32 κοντέ , κοντός
33 λαχταρέ (α):  , λαχταριστός (ο)
34 λειξούρι (ο):  , λειξούρης (ο) , λαίμαργος
35 μακό,-ά,-ό:  , μαλακός,-ή,-ό
36 μακρού,-ρεία-ρού:  , μακρύς,-ιά,-ύ
37 μακρούτερε,-τέρα,-τέρε:  , μακρύτερος , μακρότερος
38 μακρυνέ -ά -έ (ο):  , μακρινός -ή -ό (ο)
39 μελαχολικό (ο):  , μελαγχολικός (ο)
40 μιτσί,ά ,ί , μικρός ,ή,ό
41 μιτσί-ά-ί (ο):  , μικρός (ο)
42 όμορφε,α,ε , ομορφος,η,ο
43 ορθέ,α΄,έ , ορθός,η,ο
44 όσε,α,ιου , όσος,η,ο
45 ουδετερε , ουδετερος, α,ο
46 παστρικό-ά-ό:  , καθαρός
47 πονηρέ,α,ε , πονηρός,η,ο
48 πουρτεσινέ,α΄,έ , μπροστινός,η,ο
49 προγονέ,ά,έ , πρόγονος.η,ο
50 σερνικό , αρσενικος,α.ο
51 σηλυκό , θηλυκος,α,ο
52 σουστέ.α,ε , σωστός,η,ο
53 τρυφερέ,ά,έ , τρυφερός,η,ο
54 τσερέ,ά,έ , ξηρός,η,ο
55 χαιδαρι,χαιδαρα,χαιδού , χαιδεμένος,η,ο
56 χαιδού,χαιδάρα,χαιδού , χαιδεμένος,η,ο
57 χειρούτερε,α.ε , χειρότερος,η.ο
58 ψελέ,α,ε , ψηλός ,η,ο

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: