Αριθμητικά

1 , ένα > ένα
2 , δύο > Δύου,δύ(ρ)
3 , τρία > τρία
4 , τέσσερα . > τέσσερα
5 , πέντε > πέντε
6 , έξι > έξε
7 , επτά > εφτά
8 , οκτώ > οχτώ
9 , εννέα > ενία
10 , δέκα > δέκα
11 , έντεκα > έντεκα
12 , δώδεκα > δώδεκα
13 , δεκατρία > δεκατρία.
14 , δεκατέσσερα > δεκατέσσερα.
15 , δεκαπέντε > δεκαπέντε
16 , δεκαέξι > δεκαέξι
17 , δεκαεφτά > δεκαεφτά
18 , Δεκαοχτώ > Δεκαοχτώ
19 , Δεκαενν’εα > Δεκαενία
20 , Είκοσι > Είκοσι
30 , Τριάντα > Τριάντα
40 , σαράντα > σαράντα
50 , πενήντα > πενήντα
60 , εξήντα > εξήντα
70 , εβδομήντα > εβδομήντα
80 , ογδόντα > ογδόντα
90 , ενενήντα > ενενήντα

100 , Εκατό > Εκατό
200 , Διακόσια > Διακόσια
300 , Τριακόσια > Τριακόσια
400 , τετρακόσια > τετρακόσια
500 , πεντακόσια > πεντακόσια
600 , εξακόσια > εξακόσια
700 , επτακόσια > επτακόσια
800 , οκτακόσια > οκτακόσια
900 , ενιακόσια > ενιακόσια
1000 , Χίλια > Χίλια
1ΕΚ- εκατομμύριο > εκατομμύριο

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: