Περιεχόμενα -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2020-2024 Α΄ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Οι Ρωμαίοι έλεγαν.Verba volant, scripta manent 

Τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν.

Κυριολεκτικά μεταφρασμένο σημαίνει «οι προφορικές λέξεις πετούν μακριά, οι γραπτές λέξεις παραμένουν».

Η γενική έννοια είναι ότι οι προφορικές λέξεις μπορεί εύκολα να ξεχαστούν, αλλά τα γραπτά έγγραφα μπορούν πάντα να βασιστούν για οριστική απόδειξη.

Αλλά κυριολεκτικά η ουσία πηγαίνει μακρύτερα.Είναι αναμφισβήτητο γεγονός τα γραπτά  βελτιώνουν  την σκέψη  μας, τελικά μας κάνουν καλύτερους και  περισσότερο αποτελεσματικούς

Aπό το

https://www.boriakinouria.gov.gr/article/o-stratigikos-shediasmos-toy-dimoy-voreias-kynoyrias-se-dimosia-diavoyleysi

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2020-2024 Α΄ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός

(Υφιστάμενη Κατάσταση – Στρατηγική του ΟΤΑ) Οκτώβριος, 2021

2/193

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 • 1 ΕΙΣΑΓΩΓH ………………………………………………………………….. 6
 • 1.1  Ο Ρόλος των ΟΤΑ …………………………………………………………… 6
 • 1.2  Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα……………………………………. 7
 • 1.3  Ορισμός, Στόχοι, Χαρακτηριστικά και Διάρθρωση ενός ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος……………………………….. 9
 • 1.3.1  Ορισμός ………………………………………………………………. 9
 • 1.3.2  Σκοπός………………………………………………………………….. 9
 • 1.3.3  Γενικοί Στόχοι……………………………………………………………. 10
 • 1.3.4  Χαρακτηριστικά…………………………………………………………… 11
 • 1.3.5  Διάρθρωση…………………………………………………………… 12
 • 1.4  Μεθοδολογική Προσέγγιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος………….. 13
 • 1.4.1    Βασικά Στάδια Κατάρτισης …………………………………………………………. 14
 • 1.4.2  Μέσα και Εργαλεία για την Κατάρτιση ………….. 17
 • 1.4.3   Ομάδα Εκπόνησης του Προγράμματο……………….. 22
 • 1.4.4   Διαδικασίες Διαβούλευση………………………. 22

2  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ,,,24

 • 2.1  Συνοπτική Περιγραφή Της Περιοχή…………………………. 25
 • 2.1.1   Βασικά Χαρακτηριστικά, Χωροταξική Ένταξη και Διοικητική Οργάνωση25
 • 2.1.2   Θέση και Ρόλος του Δήμου στο Νομό και στην Περ…….. 31
 • 2.1.3Χωροταξία…………………….. 33
 • 2.1.4  Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής……………………………… 34
 • 2.1.5  Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός… 46
 • 2.1.6  Κοινωνικές υποδομές……………………………………….. 50
 • 2.1.7  Τουριστικό και Πολιτιστικό Απόθεμα………………………………… 54
 • 2.1.8   Οικονομία και Απασχόληση……………………………………….. 62
 • 2.2   Περιγραφή του Εσωτερικού Περιβάλλοντος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίαςκαι των Νομικών του Προσώπων………………………………. 67
 • 2.2.1  Οργάνωση και Συνεργασ…………………………………….. 67
 • 2.2.2   Δραστηριότητες και Διαδικασ……………………………….. 74
 • 2.2.3  Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή……………. 117
 • 2.2.4  Οικονομικά………………………………………………….. 118
 • 2.3    Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας………… 126
 • 2.3.1  Χρηματοδοτικά Εργαλεία & Μελέτες που Επηρεάζουν το Στρατηγικό Σχεδιασμό .. 126
 • 2.3.2   Παράγοντες επιτυχούς ολοκλήρωσης των Στρατηγικών Σχεδίω….. 128
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2020   -2024   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
 • 3/193
 •  2.4 Ευκαιρίες & Δυνατότητες από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό αναπτυξιακό πλαίσιο…… 129
 • 2.4.1 Εθνικοί & Ευρωπαϊκοί Πόροι…………………………………. 129
 • 2.4.2 Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης……………………………. 131
 • 2.4.3  ΕΣΠΑ 2014 –
 • 2020 (ΠΕΠ Πελοποννήσου)……………….. 131
 • 2.4.4  ΕΣΠΑ Προγραμματικής Περιόδου 2021– 2027 ………….. 133
 • 2.4.5  Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Πελοποννήσου 2021 –
 •  2025 133
 • 2.4.6  Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας…………. 134

3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ…136

 • 3.1  Αξιολόγηση της Κατάστασης της Περιοχής του Δήμου – ΕντοπισμόςΚρίσιμων Ζητημάτων Τοπικής Ανάπτυξη……………….. 136
 • 3.1.1  Αξιολόγηση Εξωτερικού περιβάλλοντος (S.W.O.T. Ανάλυση….. 136
 • 3.1.2 Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης………………….. 148
 • 3.2 Αξιολόγηση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος –
 • Εντοπισμός ΚρίσιμωνΖητημάτων Εσωτερικής Ανάπτυξης……………… 150
 • 3.2.1  Αξιολόγηση Εσωτερικού περιβάλλοντος (S.W.O.T. Ανάλυση…… 150
 • 3.2.2  Κρίσιμα Ζητήματα Εσωτερικής Ανάπτυξη…………….. 177

4  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ…179

 • 4.1   Αποστολή, Όραμα, Αρχές Λειτουργίας και Διακυβέρνησης…….. 179
 • 4.1.1  Αποστολή…………………………….. 180
 • 4.1.2   Όραμα………………………………. 181
 • 4.1.3 Κατευθυντήριες Αρχές……………………………… 183
 • 4.2  Καθορισμός της Στρατη……………………… 183
 • 4.2.1  Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξη……………………… 184
 • 4.2.2  Ειδικοί Στρατηγικοί Στόχοι………………………… 185
 • 4.2.3   Άξονες και Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος….. 185

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

 • Πίνακας 1: Χιλιομετρικές αποστάσεις και χρονο απόσταση Άστρους Κυνουρίας απόμεγάλες διοικητικές έδρες…………….. 27
 • Πίνακας 2: Πληθυσμός ανά Δημοτικό Διαμέρισμα & Οικισμό του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας  (2011)…………………….. 28
 • Πίνακας 3: Περιοχές NATURA  2000 στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας…….. 40
 • Πίνακας 4: Μεταβολή του μόνιμου πληθυσμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 2001.. 46
 • Πίνακας 5: Επίπεδο εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας…….. 49
 • Πίνακας 6: Χωροταξική κατανομή μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΔήμουΒόρειας Κυνουρίας…………………. 54
 • Πίνακας 7: Εξέλιξη ΑΕΠ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 2008 2018 (εκ.€,τρέχουσες τιμές)………………………. 62
 • Πίνακας 8: Εξέλιξη Οικονομικά ενεργού πληθυσμού –
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου  2013 2018, σε χιλιάδες…………….. 64
 • Πίνακας 9: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός ανά κλάδο δραστηριότητας στο ΔήμοΒόρειας Κυνουρίας (2011……………………. 66
 • Πίνακας 10: Πίνακας προβλεπόμενων θέσεων εργασίας ΠΕ………… 110
 • Πίνακας 11: Πίνακας προβλεπόμενων θέσεων εργασίας ΤΕ….. 111
 • Πίνακας 12: Πίνακας προβλεπόμενων θέσεων εργασίας ΔΕ…… 111
 • Πίνακας 13: Πίνακας προβλεπόμενων θέσεων εργασίας ΥΕ…….. 112
 • Πίνακας 14: Προσωπικό Δήμου Βόρειας Κυνουρίας………………. 117
 • Πίνακας 15: Εξοπλισμός και οχήματα Δήμου Βόρειας Κυνουρία……… 118
 • Πίνακας 16: Απολογισμός Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Έτους 2018, 2019 και 2020,, 119
 • Πίνακας 17:  Αριθμοδείκτης δομής εσόδων ………………………. 122
 • Πίνακας 18: Αριθμοδείκτες Εσόδων ανά κάτοικο……………. 123
 • Πίνακας 19:Αριθμοδείκτες οικονομικής επίδοσης……………………… 124
 • Πίνακας 20: SWOT  Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας..137
 • Πίνακας 21: SWOT Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου ΒόρειαςΚυνουρίας.150
 • Πίνακας 22: Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης ανά θεματικό τομέα………. 185
 • Πίνακας 23: Πίνακας ιεραρχικής διάρθρωσης Αξόνων, Μέτρων, Γενικών καιΕιδικών Στόχων του Ε………………………… 188

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2020 -2024 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

5/ 193

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

 • Σχήμα 1: Διαγραμματική απεικόνιση των σταδίων κατάρτισης του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος…………………………………….. 17
 • Σχήμα 2: Τυπική διάταξη SWOT Analysis…………………………… 18
 • Σχήμα 3: Χρήση μεθόδου SWOT για την κατάρτιση προτάσεων κατευθύνσεωνπολιτικής19
 • Σχήμα 4: Διάγραμμα Spider …………………………………………… 19
 • Σχήμα 5: Πίνακας κατάστασης προοπτικής ……………………………. 20
 • Σχήμα 6: Συγκριτική τοποθέτηση των δραστηριοτήτων του Δήμου στον πίνακακατάστασης προοπτική ……………………………………………. 20
 • Σχήμα 7  Διαδικασία καθορισμού στρατηγικής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ………. 21
 • Σχήμα 8: Χάρτης Δήμου Βόρειας Κυνουρias…………………………………. 27
 • Σχήμα 9: Χάρτης Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας…………. 31
 • Σχήμα 10: Απεικόνιση μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας έτους……………….. 35
 • Σχήμα 11: Απεικόνιση μέσης μηνιαίας υγρασίας και μέσου μηνιαίου ύψους υετού .. 36
 • Σχήμα 12: Ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού……………………….. 48
 • Σχήμα 13: Εκπαιδευτικό επίπεδο πληθυσμο………………………….. 50
 • Σχήμα 14: Εξέλιξη του ΑΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου (2002 – 2018) ……….. 63
 • Σχήμα 15: Εξέλιξη του ΑΕΠ της Περιφέρειας σε σχέση με το εθνικό (2002 – 2018) . 64
 • Σχήμα 16: Η εξέλιξη της ανεργίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου…………………… 65
 • Σχήμα 17: Απολογισμός Εσόδων για το έτος 2018 – 2019 – 2020 ……………………. 120
 • Σχήμα 18: Απολογισμός Εξόδων για το έτος 2018 – 2019 – 2020 ………………. 121
 • Σχήμα 19: Ποσοστιαία αύξηση Αριθμοδείκτη δομής εσόδων 2018 – 2020 ……. 122

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: