Πουρ επεράτσερε ταν εβδιμά

  • Πουρ έμε μαθέντε Τσακώνικα
  • Έμε μαθέντε κάθε ρ αμέρα φράσει τσαι λέξει
  • Έμε μεταφράζουντε κείμενα σουστά νία νία λέξη
  • Έμε αούντε πουρ επεραήκαμε ταν εβδιμά

Πουρ επεράτσερε ταν εβδιμά -Εμελετήκα τουρ Αντωνυμίε- 2305# 01

Ένι έχου πάσου χρόνε να σβαίχου γιατσί ό ξοικάζου τηλεόραση, ένι ορού μόνο τα νέα .Κάθε ρ αμέρα ένι σβαϊχου τσαι ένι γράφου για το astrosgr.com . Εμποίκα το astrosgr.com για να ανοίε το Μουσείο Άστρους πφή ένι κλειστέ δέκα πέντε χρόνε. Μ’ Ενι αρέσουντα να μαθαίνου κάθε ρ αμέρα τσαι να γράφου Τσακώνικα λέξει τσαι φράσει. Έδαρι ένι έχου τα χαρκία τα γραμμακιτζή Κωστάκη , το Ανθολόγιο Λυσικάτου τσαι το Γιάννη Καμβύση Για να κοντούμε τα γρούσσα ναμου τσαι έδαρι αρχινίζουκα να μελετού αγάλια αγάλια . Έγραβα τουρ αντωνυμίε τσαι φράσει στο astrosgr/Tσάκωνες τσαι για νία εβδιμά σ’ εμελετήκα . Εμαθήκα τουρ αντωνυμίε, επέκα εμαθήκα…, ένι κιστίου ενεί θα ορούντα γλήγορα το μάθημα τσι ένι έχου μαθητέ..Τσαί εμαθήκα μεριτζέ τσακώνικε λέξει τσαι φράσει Να έτε κα. Νιουμ’ ένι ευχαριστού.

Πουρ επεράτσερε ταν εβδιμά -Εμελετήκα τουρ Αόριστε – 2305# 02

Σάμερε εμποίκα πρεσσού δουλείε. Εξάκα τα τράπεζα για να άρου χρήματα τσαι μετά εζάκα τσαι αγοράκα λαχανικέ τσαι φρούτε. Όταν εκάνα τα τσεα μι εζβαϊα το  ηλεκτρονικέ ταχυδρομείε μι πθη ήγκιαϊ πρεσσού, σάμερε όλοι  κάτσι είνι θέουντε τσαι με το διαδύκτιε  ένι εύκολε να γράφουντε τσαι να θέουντε πρεσσά.  Εγράβα κάτσι για το astrosgr.com. Επέραε πρεσσού ούρα τσαι όμα έχου χρόνε να μελετήου Τσακώνικα. Εσβάία τσαι εγράβα για νία ούρα τα ρήματα με τον αόριστε .Ενι θέου να μάθου πρεσσά ρήματα με τον αόριστο ,αρχίνια να σ΄γράφου σε ένα κατάλογο. Ένι πρέπουντα να ξέρου κα τον αόριστε,πθη ένι δύσκολε, γιατσί με το παρατατικό σ’ έμε χρησιμοποιούντε πρεσσέ βολέ , όταν εμέ αούντε πουρ επεραήκαμε ταν εβδιμά τσαι έμε αούντε τσι ενάτε για το παρελθόν.Νιουμ’ ένι ευχαριστού.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: