Ρήματα-Αρχικοί, ένι παιδέγγου, Εν(ΑΘΟ), Αόρ, Μετ,Εν-ΠΦ

ΚΩΣΤΆΚΗΣ, τιμωρώ, βασανίζω, παιδεύω>ένι παιδέγγου
1 ΕΦ ΕΝΕΣΤ , ένι παιδέγγου
2 ΕΦ ΠΑΡΑΤ , έμα παιδέγγου
3 ΕΦ ΜΕΛΔΡΚ , θα παιδέγγου
4 ΕΦ ΜΕΛΣΤΓ , θα παιδέψου
5 ΕΦ ΑΟΡΙΣ , – επαιδεύα
6 ΕΦ ΠΑΡΑΚ , ένι έχου-α παιδευτέ
7 ΕΦ ΥΠΕΡΣ , έμα εχου-α παιδευτέ
8 ΕΦ ΜΕΛΣΥΝ , θα έχου παιδευτέ
9 ΕΦ ΥΠΟΔΡΚ-ΕΝΕ , να παιδέγγου
10 ΕΦ ΥΠΟΣΤΓ-ΑΟΡ , να παιδέψου
11 ΕΦ ΠΡΟΣ-ΕΝΕ , παίδεμτζε
12 ΕΦ ΠΡΟΣ-ΑΟΡ , παίδεψε
13 ΕΦ ΥΠΟΘ-ΠΑΡ , θάκια παιδέγγου
14 ΕΦ ΥΠΟΘ-ΑΟΡ , θάκια παιδέψου
15 ΕΦ ΥΠΟΘ-ΣΥΝ , θάκια έχου παιδευτέ
16 ΕΦ ΜΕΤ-ΕΝΕ , παιδεγγούμενε
17 ΕΦ ΜΕΤ-ΑΟΡ , παιδευτέ

============================

ΚΩΣΤΆΚΗΣ, τιμωρούμαι, βασανίζομαι, παιδεύομαι> ένι παιδεγγούμενε

1 ΠΦ ΕΝΕΣΤ , ένι παιδεγγούμενε
2 ΠΦ ΠΑΡΑΤ , έμα παιδεγγούμενε
3 ΠΦ ΜΕΛΔΡΚ , θα παιδεγγούμα
4 ΠΦ ΜΕΛΣΤΓ , θα παιδευτού
5 ΠΦ ΑΟΡΙΣ , επαιδέμα
6 ΠΦ ΠΑΡΑΚ , ένι παιδευτέ-οί
7 ΠΦ ΥΠΕΡΣ , έμα παιδευτέ-οί
8 ΠΦ ΜΕΛΣΥΝ , θα ένι παιδευτέ-οί
9 ΠΦ ΥΠΟΔΡΚ , να παιδεγγούμα
10 ΠΦ ΥΠΟΣΤΓ , να παιδευτού
11 ΠΦ ΠΡΟΕΝΕ , παιδέμπζισου
12 ΠΦ ΠΡΟΑΟΡ , παιδέψου
13 ΠΦ ΥΠΟΘ-ΠΑΡ , θάκια παιδεγγούμα
14 ΠΦ ΥΠΟΘ-ΑΟΡ , θάκια παιδευτού
15 ΠΦ ΥΠΟΘ-ΣΥΝ , θάκια έμα παιδευτέ-οί
16 ΠΦ ΜΕΤ-ΕΝΕ , παιδεγγούμενε
17 ΠΦ ΜΕΤ-ΑΟΡ , παιδευτέ

=================================

 • Ερώκηση-Πουρ να γράφουντε τα ρήματα για να μαθέντε συνοπτικά τα σπουδαιότερα >Πως να γράφουμε τα ρήματα για να μαθαίνουμε συνοπτικά τα σπουδαιότερα π.χ.
 • Ενεστώς (ΑΘΟ),Αόριστος,Μετοχή,ΠΦ
 • μιλώ > ένι νιού,νιούα ,νιούντα , ενιλήκα , νιλητέ,ένι νιλικχούμενε,α,ε
 • βλέπω > ένι ορού , ορούα , ορούντα , οράκα , ορατέ,ένι ορούμενε,α,ε
 • Ρήματα-Αρχικοί, Εν(ΑΘΟ), Αόρ, Μετ,Εν-ΠΦ
 • 1 , είμαι > ένι , ένι , ένι , ΟΝΙ ΕΧΟΥ , ΟΝΙ ΕΧΟΥ ,
 • 2 , έχω > ένι έχου , έχα , έχουντα , ΟΝΙ ΕΧΟΥ , ΟΝΙ ΕΧΟΥ ,
 • 3 , ακούω > ένι νοίου , νοία , νοίντα , ενιάκα , νιατέ ,
 • 4 , ανοίγω > ένι ανοίντου , ανοίντα , ανοίντα , ανοία , ανοιτέ , ανοινδούμενε
 • 5 , βλέπω > ένι ορού , ορούα , ορούντα , οράκα , ορατέ ,
 • 6 , βρίσκω > ένι ερέχου , ερέχα , ερέχουντα , ερέκα , ερεστέ ,
 • 7 , γνωρίζω > ένι νιουρίζου , νιουρίζα , νιουρίζουντα , ενιουρία , νιουριστέ ,
 • 8 , έρχομαι > ένι παρίου , παρία , παρίντα , εκάνα , φερτέ ,
 • 9 , ζητώ > ένι καράχου , καράχα , καράχουντα , εκαρά , ,
 • 10 , καίω > ένι δαίσου , δαίσα , δαίσουντα , εδάκα , δατέ ,
 • 11 , κατεβαίνω > ένι καμπαίνου , καμπαίνα , καμπαίντα , εκαμπάκα , καμπατέ ,
 • 12 , κόβω > ένι κόφου , κόφα , κόφουντα , εκόβα , κοφτέ ,
 • 13 , κοιμάμαι > ένι κιούφου , κιούφα , κιούφουντα , εκιούβα , κιουφτέ ,
 • 14 , κοιτάζω > ένι ξεικάζου , ξεικάζα , ξεικάζουντα , εξεικά , ξεικάζε , ξεικασκούμενε
 • 15 , λέγω > ένι αού , αούα , αούντα , επέκα , αλητέ ,
 • 16 , μαθαίνω > ένι μαθαίνου , μαθαίνα , μαθαίνουντα , εμαθήκα , μαθητέ ,
 • 17 , μένω > ένι αραμού , αραμούα , αραμούντα , αραμάκα , αραματέ ,
 • 18 , μιλώ > ένι νιού , νιούα , νιούντα , ενιλήκα , νιλητέ ,
 • 19 , παίρνω > ένι αρίκου , αρίκα , αρίκουντα , άγγα , παρτε , αρικούμενε
 • 20 , πεθαίνω > ένι πενάκου , πενάκα , πενάκουντα , επενάκα , πενατέ
 • 21 , πέφτω > ένι τσιταίνου , τσιταίνα , τσιταίνουντα , ετσιτά , ,
 • 22 , πηγαίνω > ένι έγγου , έγγα , έγγουντα , εζάκα , ζατέ ,
 • 23 , πιάνω > ένι κιάνου , κιάνα , κιάντα , εκιάκα , κιατθέ ,
 • 24 , πίνω > ένι κίνου , κίνα , κίντα , εγκίκα , γκιτέ ,
 • 25 , ποιώ > ένι ποίου , ποία , ποίντα , εμποίκα , μποιτέ ,
 • 26 , σταματώ > ένι σταματού , σταματούα , σταματούντα , εσταματήκα , σταματητέ ,
 • 27 , σταματώ ΜΦ σταμακήχου , σταμακήχα , σταμακήχουντα , εσταμακία , σταμακηστέ ,
 • ΔΦ , τρώγω > ένι τσ’ού , τσούα , τσούντα , εφαήκα , φαητέ ,
 • 28 , φέρνω > ένι φερίκου , φερίκα , φερίκουντε , ενέγκα , φερτέ , φερκούμενε
 • Ενεστώς,Αόριστος,μετοχή
 • μιλάω > ένι νιού ,ενιλήκα,νιλητέ
 • ακούω > ένι νοίου ,ενιάκα,νιατέ
 • σφάζω > ένι θύου, εθύκα 
 • φιλώ > ένι θιού, εθιλήκα,θιλητέ
 • πίνω > ένι κίνου, εγκίκα,γκιτέ
 • πεινώ > ένι κεινού,εκεινάκα,κεινατέ
 • φτάνω > ένι φταίνου ,εφτάκα, φτατέ
 • φταίω > ένι φταίου , εφταίκα
 • φεύγω > ένι φύου , εφύγκα,φυτέ
 • βρέχω > ένι βρέχου, εβρέα, βρετέ
 • αρπάζω > ένι αρπάζου, αβράε(γ ΙΣ)
 • βράζω > ένι βράζου, εβράε (γ ΙΣ)
 • φέρνω > ένι φερίκου, ενέγκα,φερτέ (μετοχή τσαι παρίου)
 • υποφέρω > ένι υποφερίκου , επονέγκα,υποφερτέ
 • παίρνω> ένι αρίκου, άγγα,
 • βάζω>ένι βάνου, έβαλλα>εβαλήκα
 • βγάζω> ένι μπάνου, έβγαλα>εμπαλήκα
 • βγαίνω> ένι μπαϊνου, εβγήκα> εμπαήκα
 • μπαίνω> ένι μπαίνου> εμπήκα> εμπάκα
 • φτάνω > ένι σούνου,
 • ψήνω> ένι φταίνου, έψησα> εφτάκα,φτατέ
 • φτιάχνω > ένι φκιάνου,έφτιαξα> εφτιάκα

Πηγές

Θανάση Κωστάκη ,Γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου -Αρχείον Τσακωνιάς ,1999

https://drive.google.com/file/d/17ArjyvV4ry53rqg-SR5LuN6qLO548CvY/view?usp=drivesd

Γιάννη Καμβύση” Για να κοντούμε τα γρούσσα νάμου “ (Για να κρατήσουμε τη γλώσσα μας)  , Αρχείον Τσακωνιάς ,2020

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πίσω στην Αρχική σελίδα

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: