Ρήματα-Ενεστώς ΑΘΟ, Αόριστος, Μετοχή

 • Ρήματα-Ενεστώς ΑΘΟ,Αόριστος, Μετοχή η Ρηματικό επίθετο??
 • έχω > ένι έχου , έχα , έχουντα , ,
 • ποιώ > ένι ποίου , ποία , ποίντα , εμποίκα , μποιτέ
 • βρίσκω > ένι ερέχου , ερέχα , ερέχουντα , ερέκα , ερεστέ
 • λέω > ένι αού , αούα , αούντα , επέκα , αλητέ
 • μένω > ένι αραμού , αραμούα , αραμούντα , αραμάκα ,αραματέ???
 • μιλώ > ένι νιού , νιούα , νιούντα , ενιλήκα , νιλητέ
 • βλέπω > ένι ορού , ορούα , ορούντα , οράκα , ορατέ
 • σταματώ > ένι σταματού , σταματούα , σταματούντα , εσταματήκα?? ΕΣΤΑΜΑΚΊΑ?? ΣΤΑΜΑΚΗΣΤΈ??? προσχεδιο ,
 • τρώγω > ένι τσ’ού , τσούα , τσούντα , εφαήκα ,φαητέ????
 • ακούω > ένι νοίου , νοία , νοίντα , ενιάκα , νιατέ
 • έρχομαι > ένι παρίου , παρία , παρίντα , εκάνα , φερτέ
 • Ρήματα-Ενεστώς,Αόριστος, Μετοχή
 • μιλώ > ένι νιού , νιούα , νιούντα , ενιλήκα , νιλητέ
 • ακούω > ένι νοίου , νοία , νοίντα , ενιάκα , νιατέ
 • μπαίνω > ένι Μπαίνου , Εμπάκα, μπατέ
 • βγαίνω ,ανεβαίνω > ένι Μπαΐνου ,Εμπάηκα, μπαϊτέ
 • βγάζω > ένι Μπάνου Εμπάληκα, μπαλητέ
 • βάζω> βάνου,βάνα? βάντα?,εβαλήκα,βαλητέ
 • σφάζω > ένι θύου ,εθύκα,?
 • φιλώ > ένι θιού, εθιλήκα,θιλητέ?
 • πίνω > ένι Κίνου, Εγκίκα ,γκιτέ
 • πεινώ > ένι Κεινού,??
 • Ρήματα-Ενεστώς ΑΘΟ,Αόριστος, Μετοχή
 • σταματάω >ένι σταμακήχου, σταμακήχα, σταμακήχουντα, εσταμακήα, σταμακηστέ??? ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: