Ένι , Ένι ορού -Ενεστώς & Παρατατικός (και άρνηση)

Ρήματα Ενεστώτας είμαι> ένι

1 Εγώ είμαι > Εζού ένι
2 Εσύ είσαι > Εκιού έσι
3 Αυτός είναι > Έντεν’η ένι
4 Αυτή είναι > Ένταν’η ένι
5 Αυτό είναι > Έγκεινι ένι

1 Εμείς είμαστε > Ενεί έμε
2 Εσείς είσαστε > Εμού Έτε
3 Αυτοί είναι > Έντεϊ είνι
4 Αυτές, είναι > Έντεϊ είνι
5 Αυτά είναι > ΈνταΪ είνι

Ρήματα Παρατατικός είμαι ,ήμουνα> έμα

1 Εγώ ήμουνα > Εζού έμα
2 Εσύ ήσουνα > Εκιού έσα
3 Αυτός ήταν > Έντεν’η έκι
4 Αυτή ήταν > Ένταν’η έκι
5 Αυτό ήταν > Έγκεινι έκι

1 Εμείς ήμασταν > Ενεί έμαΪ
2 Εσείς ήσασταν > Εμού έτ’αΪ
3 Αυτοί ήσαν > Έντεϊ ήγκιαϊ
4 Αυτές, ήσαν > Έντεϊ ήγκιαϊ
5 Αυτά ήσαν > ΈνταΪ ήγκι
αϊ

Άρνηση – Ενεστώτας δεν είμαι> όνι

1 Εγώ δεν είμαι > Εζού Όνι
2 Εσύ δεν είσαι > Εκιού Όσι
3 Αυτός δεν είναι > Έντεν’η Όνι
4 Αυτή δεν είναι > Ένταν’η Όνι
5 Αυτό δεν είναι > Έγκεινι Όνι

1 Εμείς δεν είμαστε > Ενεί Όμε
2 Εσείς δεν είσαστε > Εμού Ότε
3 Αυτοί δεν είναι > Έντεϊ Ούνι
4 Αυτές δεν είναι > Έντεϊ Ούνι
5 Αυτά δεν είναι > ΈνταΪ Ούνι

Άρνηση Παρατατικός δεν ήμουνα> όμα

1 Εγώ δεν ήμουνα > Εζού όμα
2 Εσύ δεν ήσουνα > Εκιού όσα
3 Αυτός δεν ήταν > Έντεν’η όκι
4 Αυτή δεν ήταν > Ένταν’η όκι
5 Αυτό δεν ήταν > Έγκεινι όκι

1 Εμείς δεν ήμασταν > Ενεί όμαι
2 Εσείς δεν ήσασταν > Εμού ότ΄αι
3 Αυτοί δεν ήσαν > Έντεϊ ούγκιαϊ
4 Αυτές δεν ήσαν > Έντεϊ ούγκιαϊ
5 Αυτά δεν ήσαν > ΈνταΪ ούγκι
αϊ

Ρήματα Ενεστώτας βλέπω > ένι ορού , Παρατατικός βλέπω, έβλεπα >έμα ορού

Ενεστώτας βλέπω > ένι ορού

1 Εγώ βλέπω > Εζού ένι ορού
2 Εσύ βλἐπεις > Εκιού έσι ορού
3 Αυτός βλέπει > Έντενη ένι ορού
4 Αυτή βλέπει > Έντανη ένι ορούα
5 Αυτό βλέπει > Έγκεινι ένι ορούντα

1 Εμείς βλέπουμε > Ενεί έμε ορούντε
2 Εσείς βλέπετε > Εμού έτε ορούντε
3 Αυτοί βλέπουν > Έντεϊ είνι ορούντε
4 Αυτές βλέπουν > Έντεϊ είνι ορούντε
5 Αυτά βλέπουν > ΈνταΪ είνι ορούντα

Παρατατικός βλέπω, έβλεπα >έμα ορού

1 Εγώ έβλεπα > Εζού έμα ορού
2 Εσύ έβλεπες > Εκιού έσα ορού
3 Αυτός έβλεπε > Έντεν’η έκι ορού
4 Αυτή έβλεπε > Ένταν’η έκι ορούα
5 Αυτό έβλεπε > Έγκεινι έκι ορούντα

1 Εμείς εβλέπαμε > Ενεί έmαΪ ορούντε
2 Εσείς εβλέπατε > Εμού έτ’αΪ ορούντε
3 Αυτοί έβλεπαν > Έντεϊ ήγκιαϊ ορούντε
4 Αυτές έβλεπαν > Έντεϊ ήγκιαϊ ορούντε
5 Αυτά έβλεπαν > ΈνταΪ ήγκιαϊ ορούντα

Ενεστώτας δεν βλέπω > όνι ορού

1 Εγώ δεν βλέπω > Εζού Όνι ορού
2 Εσύ δεν βλἐπεις > Εκιού Οσι ορού
3 Αυτός δεν βλέπει > Έντενη Όνι ορού
4 Αυτή δεν βλέπει > Έντανη Όνι ορούα
5 Αυτό δεν βλέπει > Έγκεινι Όνι ορούντα

1 Εμείς δεν βλέπουμε > Ενεί Όμε ορούντε
2 Εσείς δεν βλέπετε > Εμού Ότε ορούντε
3 Αυτοί δεν βλέπουν > Έντεϊ Ούνι ορούντε
4 Αυτές δεν βλέπουν > Έντεϊ Ούνι ορούντε
5 Αυτά δεν βλέπουν > ΈνταΪ Ούνι ορούντα

Παρατατικός δεν έβλεπα >όμα ορού

1 Εγώ δεν έβλεπα > Εζού όμα ορού
2 Εσύ δεν έβλεπες > Εκιού όσα ορού
3 Αυτός δεν έβλεπε > Έντεν’η όκι ορού
4 Αυτή δεν έβλεπε > Ένταν’η όκι ορούα
5 Αυτό δεν έβλεπε > Έγκεινι όκι ορούντα

1 Εμείς δεν εβλέπαμε > Ενεί όμαι ορούντε
2 Εσείς δεν εβλέπατε > Εμού ότ΄αι ορούντε
3 Αυτοί δεν έβλεπαν > Έντεϊ ούγκιαϊ ορούντε
4 Αυτές δεν έβλεπαν > Έντεϊ ούγκιαϊ ορούντε
5 Αυτά δεν έβλεπαν > ΈνταΪ ούγκιαϊ ορούντα

============================================

σερνικό, σηλυκό , ουδέτερε (ΑΘΟ)

 • Τ0 ΡΗΜΑ ΕΝΙ=ΕΙΜΑΙ ΕΝΕΣΤΩΤΑ (ΑΘΟ)
 • εζού ένι
 • εκιού έσι
 • έντενη, εντανη, έγκεινι ένι
 • ενεί έμε
 • εμού ετ’ε
 • έντεϊ,έντεϊ,ένταϊ είνι
 • ΠΑΡΑΤΑΚΙΚΟ (ΑΘΟ)
 • εζού έμα
 • εκιού έσα
 • έντενη, έντανη, έγκεινη έκι
 • ενεί έμαι
 • εμού έτ’αι ( ή έτθατθε)
 • έντεϊ,έντεϊ,ένταϊ ηγκιαϊ
 • ΜΕΛΛΟΝΤΑ (ένα Μέλλοντα ΑΘΟ)
 • εζού θα ένι
 • εκιού θα έσι
 • έντενη, έντανη, έγκεινι θα ένι
 • ενεί θα έμε
 • εμού θα έτ’ε,
 • έντεϊ,έντεϊ,ένταϊ θα είνι
 • ΑΟΡΙΣΤΕ – Δεν έχει
 • ΥΠΟΤΑΧΚΙΤΣΗ (ΑΘΟ)
 • εζού να ένι
 • εκιού να έσι
 • έντενη, έντανη, έγκεινι να ένι
 • ενεί να έμε
 • εμού να έτ’ε
 • έντεϊ,έντεϊ,ένταϊ να είνι
 • ΠΡΟΣΤΑΧΚΙΤΣΗ -Ονι έχουντα
 • ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕ (ΑΘΟ)
 • εζού ένι ζατέ,ζατά, ζατέ
 • ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟ (ΑΘΟ)
 • εζού έμα ζατέ, ζατά, ζατέ
 • ΥΠΟΘΕΤΣΙΚΑ (ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ) (ΑΘΟ)
 • εζού θα κια έμα
 • εκιού θα κια έσα
 • έντενη, έντανη, έγκεινι θα κια έκι
 • ενεί θα κια έμαϊ
 • εμού θα κια έ’ταϊ
 • έντεϊ,έντεϊ,ένταϊ θα κια ίγκιαϊ

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: