Παρατατικός ΕΦ-ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

 • Εγώ   έβλεπα > Εζού έμα ορού  
 • Εγώ έκανα > Εζού έμα ποίου  
 • Εγώ ερχόμουνα > Εζού έμα παρίου  
 • Εγώ κατέβαινα > Εζού έμα αβράχου
 • Εγώ κράταγα > Εζού έμα ίκου  
 • Εγώ έμπαινα> Εζού έμα  μπαίνου  
 • Εγώ έσβηνα > Εζού έμα παντέχου  
 • Εγώ πήγαινα > Εζού έμα έγκου  
 • Εγώ γκάριζα > Εζού έμα γκαρίζου  
 • Εγώ μλαλωνα > Εζού έμα τσουμένε  
 • Εγώ κοιμήθηκα > Εζού έμα Κασήμενε
 • Εγώ ζεσταίμουνα > Εζού έμα σονισκούμενε

Εγώ έβλεπα > Εζού έμα ορού
Εσύ έβλεπες > Εκιού έσα ορού
Αυτός έβλεπε > Έντεν’η έκι ορού
Αυτή έβλεπε > Ένταν’η έκι ορούα
Αυτό έβλεπε > Έγκεινι έκι ορούντα

Εμείς εβλέπαμε > Ενεί έmαΪ ορούντε
Εσείς εβλέπατε > Εμού έτ’αΪ ορούντε
Αυτοί έβλεπαν > Έντεϊ ήγκι ορούντε
Αυτές έβλεπαν > Έντεϊ ήγκι ορούντε
Αυτά έβλεπαν > ΈνταΪ ήγκι ορούντα

ΑΠ > έμα ποίου
ΒΠ > έσα ποίου
ΤΑ > έκι ποίου
ΤΘ > έκι ποία
ΤΟ > έκι ποίντα

ΑΠ > έmαΪ ποίντε
ΒΠ > έτ’αΪ ποίντε
ΤΑ > ήγκι ποίντε
ΤΘ > ήγκι ποίντε
ΤΟ > ήγκι ποίντα

ΑΠ > έμα παρίου
ΒΠ > έσα παρίου
ΤΑ > έκι παρίου
ΤΘ > έκι παρία
ΤΟ > έκι παρίντα

ΑΠ > έmαΪ παρίντε
ΒΠ > έτ’αΪ παρίντε
ΤΑ > ήγκι παρίντε
ΤΘ > ήγκι παρίντε
ΤΟ > ήγκι παρίντε

ΑΠ > έμα αβράχου
ΒΠ > έσα αβράχου
ΤΑ > έκι αβράχου
ΤΘ > έκι αβράχουα
ΤΟ > έκι αβράχουντα

ΑΠ > έmαΪ αβράχουντε
ΒΠ > έτ’αΪ αβράχουντε
ΤΑ > ήγκι αβράχουντε
ΤΘ > ήγκι αβράχουντε
ΤΟ > ήγκι αβράχουντα

ΑΠ > έμα ίκου
ΒΠ > έσα ίκου
ΤΑ > έκι ίκου
ΤΘ > έκι ίκουα
ΤΟ > έκι ίκουντα

ΑΠ > έmαΪ ίκουντε
ΒΠ > έτ’αΪ ίκουντε
ΤΑ > ήγκι ίκουντε
ΤΘ > ήγκι ίκουντε
ΤΟ > ήγκι ίκουντα

ΑΠ > έμα μπαίνου
ΒΠ > έσα μπαίνου
ΤΑ > έκι μπαίνου
ΤΘ > έκι μπαίνα
ΤΟ > έκι μπαίντα

ΑΠ > έmαΪ μπαίντε
ΒΠ > έτ’αΪ μπαίντε
ΤΑ > ήγκι μπαίντε
ΤΘ > ήγκι μπαίντε
ΤΟ > ήγκι μπαίντα

ΑΠ > έμα παντέχου
ΒΠ > έσα παντέχου
ΤΑ > έκι παντέχου
ΤΘ > έκι παντέχουα
ΤΟ > έκι παντέχουντα

ΑΠ > έmαΪ παντέχουντε
ΒΠ > έτ’αΪ παντέχουντε
ΤΑ > ήγκι παντέχουντε
ΤΘ > ήγκι παντέχουντε
ΤΟ > ήγκι παντέχουντα

ΑΠ > έμα έγκου
ΒΠ > έσα έγκου
ΤΑ > έκι έγκου
ΤΘ > έκι έγκουα
ΤΟ > έκι έγκουντα

ΑΠ > έmαΪ έγκουντε
ΒΠ > έτ’αΪ έγκουντε
ΤΑ > ήγκι έγκουντε
ΤΘ > ήγκι έγκουντε
ΤΟ > ήγκι έγκουντα

ΑΠ > έμα γκαρίζου
ΒΠ > έσα γκαρίζου
ΤΑ > έκι γκαρίζου
ΤΘ > έκι γκαρίζουα
ΤΟ > έκι γκαρίζουντα

ΑΠ > έmαΪ γκαρίζουντε
ΒΠ > έτ’αΪ γκαρίζουντε
ΤΑ > ήγκι γκαρίζουντε
ΤΘ > ήγκι γκαρίζουντε
ΤΟ > ήγκι γκαρίζουντα

ΑΠ > έμα τσουμένε
ΒΠ > έσα τσουμένε
ΤΑ > έκι τσουμένε
ΤΘ > έκι τσουμένα
ΤΟ > έκι τσουμέντα

ΑΠ > έmαΪ τσουμένοι
ΒΠ > έτ’αΪ τσουμένοι
ΤΑ > ήγκι τσουμένοι
ΤΘ > ήγκι τσουμένοι
ΤΟ > ήγκι τσουμέντα

ΑΠ > έμα Κασήμενε
ΒΠ > έσα Κασήμενε
ΤΑ > έκι Κασήμενε
ΤΘ > έκι κασημένα
ΤΟ > έκι κασημέντα

ΑΠ > έmαΪ Κασήμενοι
ΒΠ > έτ’αΪ Κασήμενοι
ΤΑ > ήγκι Κασήμενοι
ΤΘ > ήγκι Κασήμενοι
ΤΟ > ήγκι κασημέντα

ΑΠ > έμα σονισκούμενε
ΒΠ > έσα σονισκούμενε
ΤΑ > έκι σονισκούμενε
ΤΘ > έκι σονισκούμενε
ΤΟ > έκι σονισκούμενε

ΑΠ > έmαΪ σονισκούμενα
ΒΠ > έτ’αΪ σονισκούμενα
ΤΑ > ήγκι σονισκούμενα
ΤΘ > ήγκι σονισκούμενα
ΤΟ > ήγκι σονισκούμενα

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: