Αόριστος ΕΦ -Ρήματα

Μάθημα # 9 -ΜΚ (Αμάη 8,2023)

Ο αόριστος αναφέρεται στο στιγμιαίο παρελθόν και δεν παίρνει το βοηθητικό ρήμα ένι π.χ. είδα>οράκα ( ο παρατικός αναφέρεται στο παρελθόν διαρκείας ΚΑΙ παίρνει το βοηθητικό ρήμα ένι π.χ. έβλεπα> έμα ορού)

 • Αόριστος , Ενικός και Πληθυντικός ,3 πρόσωπα
 • βλέπω > ένι ορού ,
 • οράκα, οράτσερε, οράτσε, οράκαμε, οράκατε, οράκαϊ
 • παίρνω> ένι αρίκου,
 • άγγα,άντζερε,άντζε ,άγγαμε,άγγατε, άγγαϊ
 • κοιτάζω> ένι ξεικάζου,
 • εξεικά, εξεικάερε,εξεικάε, εξεικάμε,εξεικάτε, εξεικάϊ
 • ανοίγου> ένι ανοίντου,
 • ανοία, ανοίερε, ανοίε, ανοίαμε, ανοίατε,ανοίαϊ
 • Ενεστώς & Αόριστος
 • 1, είμαι>ένι (όνι έχου Αόριστο)
 • 2,έχω> ένι έχου (όνι έχου Αόριστο)
 • 3 , ακούω > ένι νοίου , ενιάκα
  4 , ανοίγω > ένι ανοίντου, ανοία
  5 , βλέπω > ένι ορού , οράκα ,
  6 , βρίσκω > ένι ερέχου , ερέκα ,
  7 , γνωρίζω > ένι νιουρίζου, ενιουρία
  8 , έρχομαι > ένι παρίου , εκάνα ,
  9 , ζητώ > ένι καράχου ,εκαρά
  10 , καίω > ένι δαίσου , εδάκα
  11 , κατεβαίνω > ένι καμπαίνου .εκαμπάκα
  12 , κόβω > ένι κόφου , εκόβα
  13 , κοιμάμαι > ένι κιούφου, εκιούβα
  14 , κοιτάζω > ένι ξεικάζου ,εξεικά
  15 , λέγω > ένι αού , επέκα ,
  16 , μαθαίνω > ένι μαθαίνου , εμαθήκα
  17 , μένω > ένι αραμού , αραμάκα ,
  18 , μιλώ > ένι νιού , ενιλήκα ,
  19 , παίρνω > ένι αρίκου ,άνγα
  20 , πεθαίνω > ένι πενάκου, επενάκα
  21 , πέφτω > ένι τσιταίνου, ετσιτά
  22 , πηγαίνω > ένι έγγου, εζάκα ,
  23 , πιάνω > ένι κιάνου ,εκιάκα
  24 , πίνω > ένι κίνου ,εγκίκα ,
  25 , ποιώ > ένι ποίου , εμποίκα ,
  26 , σταματώ > ένι σταματού , εσταματήκα ,
  27 , τρώγω > ένι τσ’ού , εφαήκα ,
  28 , φέρνω > ένι φερίκου ,ενέγκα

======================================

Γενάρη 17,2023 (ΓΚ)

 • Ενεστώς,Αόριστος,μετοχή
 • μιλάω > ένι νιού ,ενιλήκα,νιλητέ
 • ακούω > ένι νοίου ,ενιάκα,νιατέ
 • σφάζω > ένι θύου, εθύκα 
 • φιλώ > ένι θιού, εθιλήκα,θιλητέ
 • πίνω > ένι κίνου, εγκίκα,γκιτέ
 • πεινώ > ένι κεινού,εκεινάκα,κεινατέ
 • φτάνω > ένι φταίνου ,εφτάκα, φτατέ
 • φταίω > ένι φταίου , εφταίκα
 • φεύγω > ένι φύου , εφύγκα,φυτέ
 • βρέχω > ένι βρέχου, εβρέα, βρετέ
 • αρπάζω > ένι αρπάζου, αβράε(γ ΙΣ)
 • βράζω > ένι βράζου, εβράε (γ ΙΣ)
 • φέρνω > ένι φερίκου, ενέγκα,φερτέ (μετοχή τσαι παρίου)
 • υποφέρω > ένι υποφερίκου , επονέγκα,υποφερτέ
 • παίρνω> ένι αρίκου, άγγα,
 • βάζω>ένι βάνου, έβαλλα>εβαλήκα
 • βγάζω> ένι μπάνου, έβγαλα>εμπαλήκα
 • βγαίνω> ένι μπαϊνου, εβγήκα> εμπαήκα
 • μπαίνω> ένι μπαίνου> εμπήκα> εμπάκα
 • φτάνω > ένι σούνου,
 • ψήνω> ένι φταίνου, έψησα> εφτάκα,φτατέ
 • φτιάχνω > ένι φκιάνου,έφτιαξα> εφτιάκα

 • Κλίση παρακάτου για τα ρήματα
 • έρχομαι> ένι παρίου , ήλθα > εκάνα,φερτέ
 • ρωτώ> ένι ρωτού , ερώτησα >ερωτήκα
 • κινώ>ένι κινού, κίνησα>ετσινήκα
 • βάζω>ένι βάνου, έβαλλα>εβαλήκα
 • βρίσκω>ερέχου, βρήκα >ερέκα
 • καίω> ένι δαίσου, έκαψα >εδάκα

ΑΠ , εγώ ήλθα > εζού εκάνα
ΒΠ , εσύ ήλθες > εκιού εκάνερε
ΤΑ , αυτός ήλθε > έντενι εκάνε
ΤΘ , αυτή ήλθε > έντανι εκάνε
ΤΟ , αυτό ήλθε > έγκεινι εκάνε

ΑΠ , εμείς ήλθαμε > ενεί εκάναμε
ΒΠ , εσείς ήλθατε > εμού εκάνατε
ΤΑ , αυτοί ήλθαν > έντεοι εκάναϊ
ΤΘ , αυτές ήλθαν > έντεοι εκάναϊ
ΤΟ , αυτά ήλθαν > ένταοι εκάναϊ

ΑΠ , εγώ ρώτησα > εζού ερωτήκα
ΒΠ , εσύ ρώτησες > εκιού ερωτήτσερε
ΤΑ , αυτός ρώτησε > έντενι ερωτήτσε
ΤΘ , αυτή ρώτησε > έντανι ερωτήτσε
ΤΟ , αυτό ρώτησε > έγκεινι ερωτήτσε

ΑΠ , εμείς ρώτησαμε > ενεί ερωτήκαμε
ΒΠ , εσείς ρώτησατε > εμού ερωτήκατε
ΤΑ , αυτοί ρώτησαν > έντεοι ερωτήκαει
ΤΘ , αυτές ρώτησαν > έντεοι ερωτήκαει
ΤΟ , αυτά ρώτησαν > ένταοι ερωτήκαει

ΑΠ , εγώ κίνησα > εζού ετσινήκα
ΒΠ , εσύ κίνησες > εκιού ετσινήτσερε
ΤΑ , αυτός κίνησε > έντενι έτσινήτσε
ΤΘ , αυτή κίνησε > έντανι έτσινήτσε
ΤΟ , αυτό κίνησε > έγκεινι έτσινήτσε

ΑΠ , εμείς κινήσαμε > ενεί ετσινήκαμε
ΒΠ , εσείς κινήσατε > εμού ετσινήκατε
ΤΑ , αυτοί κίνησαν > έντεοι ετσινήκαει
ΤΘ , αυτές κίνησαν > έντεοι ετσινήκαει
ΤΟ , αυτά κίνησαν > ένταοι ετσινήκαει

ΑΠ , εγώ έβαλα > εζού εβαλήκα
ΒΠ , εσύ έβαλες > εκιού εβαλήτσερε
ΤΑ , αυτός έβαλε > έντενι εβαλήτσε
ΤΘ , αυτή έβαλε > έντανι εβαλήτσε
ΤΟ , αυτό έβαλε > έγκεινι εβαλήτσε

ΑΠ , εμείς εβάλαμε > ενεί εβαλήκαμε
ΒΠ , εσείς εβάλατε > εμού εβαλήκατε
ΤΑ , αυτοί έβαλαν > έντεοι εβαλήκαει
ΤΘ , αυτές έβαλαν > έντεοι εβαλήκαει
ΤΟ , αυτά έβαλαν > ένταοι εβαλήκαει

ΑΠ , εγώ βρήκα > εζού ερέκα
ΒΠ , εσύ βρήκες > εκιού ερέτσερε
ΤΑ , αυτός βρήκε > έντενι ερέτσε
ΤΘ , αυτή βρήκε > έντανι ερέτσε
ΤΟ , αυτό βρήκε > έγκεινι ερέτσε

ΑΠ , εμείς βρήκαμε > ενεί ερέκαμε
ΒΠ , εσείς βρήκατε > εμού ερέκατε
ΤΑ , αυτοί βρήκαν > έντεοι ερέκαει
ΤΘ , αυτές βρήκαν > έντεοι ερέκαει
ΤΟ , αυτά βρήκαν > ένταοι ερέκαει

ΑΠ , εγώ έκαψα > εζού εδάκα
ΒΠ , εσύ έκαψες > εκιού εδάτσερε
ΤΑ , αυτός έκαψε > έντενι εδάτσε
ΤΘ , αυτή έκαψε > έντανι εδάτσε
ΤΟ , αυτό έκαψε > έγκεινι εδάτσε

ΑΠ , εμείς έκαψαμε > ενεί εδάκαμε
ΒΠ , εσείς έκαψατε > εμού εδάκατε
ΤΑ , αυτοί έκαψαν > έντεοι εδάκαει
ΤΘ , αυτές έκαψαν > έντεοι εδάκαει
ΤΟ , αυτά έκαψαν > ένταοι εδάκαει

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: