Αόριστος ΕΦ (#9) Ρήματα ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

  • ήλθα > εκάνα
  • ερώτησα >ερωτήκα
  • κίνησα>ετσινήκα
  • έβαλα>εβαλήκα
  • βρήκα>ερέκα
  • ανακάλυψα>ερέκα
  • συνάντησα >ερέκα
  • έκαψα >εδάκα
  • κάηκα>εδάκα

Γενάρη 17,2023

ΑΠ , εγώ ήλθα > εζού εκάνα
ΒΠ , εσύ ήλθες > εκιού εκάνερε
ΤΑ , αυτός ήλθε > έντενι εκάνε
ΤΘ , αυτή ήλθε > έντανι εκάνε
ΤΟ , αυτό ήλθε > έγκεινι εκάνε

ΑΠ , εμείς ήλθαμε > ενεί εκάναμε
ΒΠ , εσείς ήλθατε > εμού εκάνατε
ΤΑ , αυτοί ήλθαν > έντεοι εκάναϊ
ΤΘ , αυτές ήλθαν > έντεοι εκάναϊ
ΤΟ , αυτά ήλθαν > ένταοι εκάναϊ

ΑΠ , εγώ ρώτησα > εζού ερωτήκα
ΒΠ , εσύ ρώτησες > εκιού ερωτήτσερε
ΤΑ , αυτός ρώτησε > έντενι ερωτήτσε
ΤΘ , αυτή ρώτησε > έντανι ερωτήτσε
ΤΟ , αυτό ρώτησε > έγκεινι ερωτήτσε

ΑΠ , εμείς ρώτησαμε > ενεί ερωτήκαμε
ΒΠ , εσείς ρώτησατε > εμού ερωτήκατε
ΤΑ , αυτοί ρώτησαν > έντεοι ερωτήκαει
ΤΘ , αυτές ρώτησαν > έντεοι ερωτήκαει
ΤΟ , αυτά ρώτησαν > ένταοι ερωτήκαει

ΑΠ , εγώ κίνησα > εζού ετσινήκα
ΒΠ , εσύ κίνησες > εκιού ετσινήτσερε
ΤΑ , αυτός κίνησε > έντενι έτσινήτσε
ΤΘ , αυτή κίνησε > έντανι έτσινήτσε
ΤΟ , αυτό κίνησε > έγκεινι έτσινήτσε

ΑΠ , εμείς κινήσαμε > ενεί ετσινήκαμε
ΒΠ , εσείς κινήσατε > εμού ετσινήκατε
ΤΑ , αυτοί κίνησαν > έντεοι ετσινήκαει
ΤΘ , αυτές κίνησαν > έντεοι ετσινήκαει
ΤΟ , αυτά κίνησαν > ένταοι ετσινήκαει

ΑΠ , εγώ έβαλα > εζού εβαλήκα
ΒΠ , εσύ έβαλες > εκιού εβαλήτσερε
ΤΑ , αυτός έβαλε > έντενι εβαλήτσε
ΤΘ , αυτή έβαλε > έντανι εβαλήτσε
ΤΟ , αυτό έβαλε > έγκεινι εβαλήτσε

ΑΠ , εμείς έβαλαμε > ενεί εβαλήκαμε
ΒΠ , εσείς έβαλατε > εμού εβαλήκατε
ΤΑ , αυτοί έβαλαν > έντεοι εβαλήκαει
ΤΘ , αυτές έβαλαν > έντεοι εβαλήκαει
ΤΟ , αυτά έβαλαν > ένταοι εβαλήκαει

ΑΠ , εγώ βρήκα > εζού ερέκα
ΒΠ , εσύ βρήκες > εκιού ερέτσερε
ΤΑ , αυτός βρήκε > έντενι ερέτσε
ΤΘ , αυτή βρήκε > έντανι ερέτσε
ΤΟ , αυτό βρήκε > έγκεινι ερέτσε

ΑΠ , εμείς βρήκαμε > ενεί ερέκαμε
ΒΠ , εσείς βρήκατε > εμού ερέκατε
ΤΑ , αυτοί βρήκαν > έντεοι ερέκαει
ΤΘ , αυτές βρήκαν > έντεοι ερέκαει
ΤΟ , αυτά βρήκαν > ένταοι ερέκαει

ΑΠ , εγώ ανακάλυψα > εζού ερέκα
ΒΠ , εσύ ανακάλυψες > εκιού ερέτσερε
ΤΑ , αυτός ανακάλυψε > έντενι ερέτσε
ΤΘ , αυτή ανακάλυψε > έντανι ερέτσε
ΤΟ , αυτό ανακάλυψε > έγκεινι ερέτσε

ΑΠ , εμείς ανακάλυψαμε > ενεί ερέκαμε
ΒΠ , εσείς ανακάλυψατε > εμού ερέκατε
ΤΑ , αυτοί ανακάλυψαν > έντεοι ερέκαει
ΤΘ , αυτές ανακάλυψαν > έντεοι ερέκαει
ΤΟ , αυτά ανακάλυψαν > ένταοι ερέκαει

ΑΠ , εγώ συνάντησα > εζού ερέκα
ΒΠ , εσύ συνάντησες > εκιού ερέτσερε
ΤΑ , αυτός συνάντησε > έντενι ερέτσε
ΤΘ , αυτή συνάντησε > έντανι ερέτσε
ΤΟ , αυτό συνάντησε > έγκεινι ερέτσε

ΑΠ , εμείς συνάντησαμε > ενεί ερέκαμε
ΒΠ , εσείς συνάντησατε > εμού ερέκατε
ΤΑ , αυτοί συνάντησαν > έντεοι ερέκαει
ΤΘ , αυτές συνάντησαν > έντεοι ερέκαει
ΤΟ , αυτά συνάντησαν > ένταοι ερέκαει

ΑΠ , εγώ έκαψα > εζού εδάκα
ΒΠ , εσύ έκαψες > εκιού εδάτσερε
ΤΑ , αυτός έκαψε > έντενι εδάτσε
ΤΘ , αυτή έκαψε > έντανι εδάτσε
ΤΟ , αυτό έκαψε > έγκεινι εδάτσε

ΑΠ , εμείς έκαψαμε > ενεί εδάκαμε
ΒΠ , εσείς έκαψατε > εμού εδάκατε
ΤΑ , αυτοί έκαψαν > έντεοι εδάκαει
ΤΘ , αυτές έκαψαν > έντεοι εδάκαει
ΤΟ , αυτά έκαψαν > ένταοι εδάκαει

ΑΠ , εγώ κάηκα > εζού εδάκα
ΒΠ , εσύ κάηκες > εκιού εδάτσερε
ΤΑ , αυτός κάηκε > έντενι εδάτσε
ΤΘ , αυτή κάηκε > έντανι εδάτσε
ΤΟ , αυτό κάηκε > έγκεινι εδάτσε

ΑΠ , εμείς κάηκαμε > ενεί εδάκαμε
ΒΠ , εσείς κάηκατε > εμού εδάκατε
ΤΑ , αυτοί κάηκαν > έντεοι εδάκαει
ΤΘ , αυτές κάηκαν > έντεοι εδάκαει
ΤΟ , αυτά κάηκαν > ένταοι εδάκαει

 

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: