Τσακώνικες κουβεντούλες

 • Πορού ένι να ντι ρωτήου κάτσι;
 • Φυσικά Αλήετέ μι,τσ’ έτε θέντε;
 • Πόσιου μακρία ένι το μονασκήρι τα Έωνη; τσαι πόσιου μακρία ένι ο γιαλε τα Σαμπακιτσή;
 • Ένι γιούρε τα 15 χιλιόμετρα.
 • Α-Παρακαού ένι πορού να ένι έχου ένα ποκήρι ύο,δύου μπύρε τσαι ένα γυαλί κρασί;
 • Θ-Παρακαούα ένι πορούα να ένι έχα ένα ποκήρι ύο ,δύου μπύρε τσαι ένα γυαλί κρασί;
 • Κα πορεία,Ντ’ ένι ευχαριστούα.Να έσι κα
 • Θα σι μελετήου τσαι θα σ’ αλήουμε πάλι. Να έτ(θ)ε κα και καλέ Σάμπα- Τσουρακά
 • Πόσου ένι χαιρουμένα πφη εμε έχουντε τόσου καλοί μαθητάδε…νία μόνιου διόρθωση για καλέ,
 • Σ’ επεραΐα πρεσσού ωραία
 • Ταχία με το καλέ. Ταχία θα σι αλήουμε

Ο λιούκο τσαι ένα λεκό ζουφάλι.

Έκι νία όμορφα φανίλια τσαι ηγκιαϊ έχουντε νία σάτη. Ήγκιαϊ έχουντε νία γίδα τσαι ένα λεκό ζουφάλι. Α σάτη έκι αγαπούα πρεσσού το ζουφαλι . Το ζουφαλι ήγκιαϊ αφήντε τα τσέα. Α γίδα έκι φύντα για τα νεμά. Όα ταν αμέρα έκι νέμα τσάι τ’ αργά έκι παρία.

Νιαν αμέρα έκι περού τάτσ ‘ απ’ ταν τσέα ένα λιούκο. Ν’αρεσείτε το ζουφαλι τσ’ εθελήτσε να νι αβράτσει . Ο λιούκο έκι ποίου πρεσσά για να σι ανοίτσει τον πόρε το ζουφάλι αλλά το ζουφαλι όκι ανοίντου τον πόρε γιατσί έκι νιουρίζου ότσι όνι α μάτη σι. Έτανη ταν ούρα έκι παρίου ο νομία. Αρχινίε να φωνιάντου ο νομία,εξυπνίε ο κούε τσάι ο λιούκο εφύτζε .

 • 1)Όσ’ νίου πη ένι φωνιάντου;
 • 2) Νι έσ’ σονισκούμενε το ύο για να κσυστούμε;
 • 3) Ένταϊ τα παλιά είτα είνι για ανενουκουμέα.
 • 4) Σάμερε ο ήλιε ένι δάου πρεσσού.Ενι ποιου κάψα .
 • 5) Ένι παρίου σάμερε α’φέγκη ντι νη θα μόλει ταχία;
 • 6) Τα τσέα ένι καλέ απότσου αλλά όνι αποτάτσου.

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: