Προσχέδιο Λεξικό Ρημάτων ΕΛ>ΤΣ & ΤΣ>ΕΛ

ΕΛ> ΤΣ (αρσενικό, θηλυκό,Πληθυντικός, Αόριστος)

1 , αγαπώ > ένι αγαπού , , Αγάπηκα
2 , αγκαλιάζω,εγκαλίζομαι > ένι αγκαλιάζου , ,
3 , αγοράζω,ψωνίζω > ένι αγοράνου , , Αγοράκa
4 , αγριεύω,εξαγριώνω, ομαι > ένι αγρέγγου , ,
5 , αγροικώ,γροικώ > ένι αγροικού , ,
6 , αδικώ > ένι αδικού , ,
7 , ακολουθώ > ένι ακολουθού , ,
8 , ακοὐω > ένι νἰου , , Ενιάκα
9 , ακούω,νοιώθω > ένι αγροικού , ,
10 , αλατίζω > ένι ακίζου , ,
11 , αλαφραίνω > ένι αφραίνου , ,
12 , αλείφω > ένι αλείφου , ,
13 , Ανάβω > ένι Ανάφου , , Ανάβα
14 , αναγκάζω,βιάζω > ένι αναγκάζου , ,
15 , αναγκάζω,βιάζω > ένι βιάζου , ,
16 , αναγνωρίζω > ένι ανανοιρίζου , ,
17 , ανακατώνω > ένι αναδέγγου,ανακαταχού , ,
18 , ανακατώνω > ένι ανακαταχού,αναδέγγου , ,
19 , ανασαίνω > ένι ανασαίνου , ,
20 , Ανεβαίνω > ένι ΜπαΊνου , , Εμπαήκα
21 , ανέχομαι > ένι ανέγου , ,
22 , ανθίζω > ένι ανθού , ,
23 , ανοίγω > ένι ανοίνδου , ,
24 , ανοίγω > ένι ανοίντου , , Ανοία
25 , ανοίγω > ένι ανοίγκω , ,
26 , ανταμώνω > ένι ανταμούκου , ,
27 , αντικρύζω > ένι αγκικρύζου , ,
28 απαντώ > ένι αγκικρύζου
29 , απαντώ > ένι αποκρινούμενε,αγκικρύζου , ,
30 , αποθνησκω > ένι πενάκου , ,
31 , αποθνήσκω > ένι κακαρούνου , ,
32 , αποκρίνομαι > ένι αποκρινούμενε , ,
33 , απολαμβάνω > ένι αρέσουντα , ,
34 , αποπλύνω, πλύνω > ένι κρύζω , ,
35 , αποσύρομαι > ένι ακρίζου , ,
36 , αποτραβιέμαι > ένι ακρίζου , ,
37 , αρέσω > ένι αρέσουντα , ,
38 , αρπάζω > ένι αβράχου , ,
39 , αρχίζω > ένι αρχινίζου:  , , Αρχινία
40 , ασπάζομαι,φιλώ > ένι θιού , ,
41 , ασπάζομαι,φιλώ > ένι θιού , , εθίληκα
42 , αστράβω > ένι στράβγω , ,
43 , αυξάνω > ένι αβγακίχου , ,
44 , Αφήνω > ένι Αφήνου , , Αφήκα
45 , βάζω, τοποθετώ,  > ένι Βάνου , , Εβάληκα
46 , βαθύνω > ένι βαθαίνου , ,
47 , βάλλω > ένι βάνου , ,
48 , βαρύνω > ένι βαραίνου , ,
49 , βασανίζω,τυραννώ > ένι βασανίζου , ,
50 , βασιλεύω > ένι βασιλέγγου , ,
51 , βαστάζω,κρατώ > ένι βαστάζου , ,
52 , βαστώ, κρατώ > ένι ίκχου , ,
53 , Βγάζω > ένι Μπάνου , , Εμπάληκα
54 , Βγαίνω > ένι Μπαϊνου , , Εμπάηκα
55 , βήχω > ένι δήχου , ,
56 , βιάζομαι,σπεύδω > ένι βιασκούμενε , ,
57 , βιάζω, αναγκάζω > ένι αναγκάζου , ,
58 , βιάζω, αναγκάζω > ένι βιάζου , ,
59 , βλάπτω > ένι βλάφου , ,
60 , Βλέπω > ένι Ορού , , Οράκα
61 , βλέπω απέναντι > ένι αγκικρύζου , ,
62 , βοηθώ > ένι βοηθού , ,
63 , Βοσκώ > ένι Νεμούμενε , , Ενεμάμα
64 , Βόσκω > ένι Νέμου , , Ενέμακα
65 , βουβαίνω > ένι βουβαίνου , ,
66 , βουλιάζω > ένι βουλιάζου , ,
67 , βουτώ > ένι βουκιάζου , ,
68 , βράζω > ένι βράζου , ,
69 , βραχνιάζω > ένι βραχνιάζου , ,
70 , βρέχω,υγραίνω > ένι βρέχου , ,
71 , βρίσκω > ένι ερέχου , ,
72 , Βρίσκω > ένι Ερέχου , , Ερέκα
73 , βρύζω > ένι βρίζου , ,
74 , βρώ > ένι ρέσου , ,
75 , βυζαίνω > ένι μουνδού , ,
76 , γελώ > ένι γιάου , ,
77 , γεύομαι > ένι γεγγούμενε:  , ,
78 , Γίνομαι > ένι Γινούμενε , , Ενάμα
79 , γκρεμίζω > ένι γρενίχου , ,
80 , γκρυνιάζω > ένι γκρυνιάζου , ,
81 , γλυστρώ > ένι λιουτσhαίνου, , , ελιουτσhάγκα 
82 , γλύφω > ένι λείχου , ,
83 , Γνωρίζω > ένι Νιουρίζου , , Ενιουρία
84 , γογγύζω > ένι κοντζύζου , ,
85 , Γράφω > ένι Γράφου , , Εγράβα
86 , Γυrίζω > ένι Γιουρίζου , , Εγιουρία
87 , Γυρεύω > ένι Καράχου , , Εκαρά
88 , δαγκώνω > ένι κατσίνου , , εκατσήκα
89 , δανείζω > ένι δανείνδου:  , ,
90 , Διαβάζω > ένι σβαΐχου , ,
91 , Διαλέγω > ένι Ζαλέχου , , Εζαλέα
92 , διανέμω,μοιράζω > ένι μεράζου , ,
93 , Δίνω > ένι Δίου , , Εδούκα
94 , διστάζω > ένι διστάζου , ,
95 , διψάω > ένι διψού , ,
96 , διψώ πολύ > ένι αγατσίου , , αγατσιά
97 , διψώ πολύ > ένι αγατσίου , , αγατσιάκα.
98 , διώχνω > ένι μπλάζου,μπλέγγου , ,
99 , δουλεύω > ένι δουλεύγγου,δουλεύγω , ,
100 , δωροδοκώ > ένι αλείφου , ,
101 , Εγείρω ,λαμβάνω, παίρνω. > ένι Αρήκου , ,
102 , εγκαλίζομαι > ένι αγκαλιάζου , ,
103 , εικάζω,καταλαμβανω > ένι συνειθίζου , ,
104 , εκπνέω δυνατά > ένι φουσού , , εφουσάκα
105 , εκχύνω,ξεχύνω > ένι τσιχύνου , ,
106 , ενδιαφέρομαι > ένι ρωτού , , ερωτήκα
107 , εξαγριώνω, ομαι > ένι αγρέγγου , ,
108 , εξημερώνω,ημερεύω > ένι ημερέγγου , ,
109 , επαινώ > ένι παινέγγου , ,
110 , ερημώνω > ένι ερημούκου , ,
111 , Έρχομαι > ένι Παρίου , , Εκάνα
112 , ερωτώ > ένι ερωτού,ρωτού , ,
113 , ευκαιρώ > ένι αδειάζου , ,
114 , εύρηκα > ένι ερέκα , ,
115 , ευρισκω > ένι ερέχου , ,
116 , Ευχαριστιέμαι > ένι Ευχαριστηκούμενε , , Ευχαριστήμα
117 , Ευχαριστώ > ένι Ευχαριστού , , Ευχαρίστηκα
118 , ευχαριστώ,καλωκαρδίζω > ένι καοκαρδίζου , ,
119 , Ζητάω > ένι Καράχου , , Εκαρά
120 , ζητώ > ένι καράχου , ,
121 , ημερεύω,εξημερώνω > ένι ημερέγγου , ,
122 , ημερώνω > ένι μερούκου , ,
123 , θαρρώ > ένι θαρρού , ,
124 , θαρρώ,πιστεύω > ένι θαρρού , ,
125 , θἐλω > ένι θέλου , , θἐντε
126 , θερίζω > ένι σεζίντου,σερίντου , ,
127 , θηλάζω > ένι σηλίντου , ,
128 , θηλίζω > ένι σηλίντου , ,
129 , θλίβω > ένι χλίφου , ,
130 , ιδρώνω > ένι ορούνου,δρούνου , ,
131 , καθαριζω > ένι παστρέγγου , ,
132 , καθαρίζω > ένι καθερίζου , ,
133 , Κάθομαι > ένι Κασήμενε , , Εκατσάκα
134 , Καίω > ένι Δαίσου , , Εδάκα
135 , καλοπιάνω,κολακεύω > ένι καοκιάνου , ,
136 , καλώ > ένι καού , , εκάλεκα
137 , καλωκαρδίζω,ευχαριστώ > ένι καοκαρδίζου , ,
138 , καμαρώνω > ένι καμαρούνου , , εκαρούκα
139 , καμπτω > ένι λυγίζου , ,
140 , καμώνομαι,προσποιούμαι > ένι καμουκούμενε , ,
141 , Κάνω > ένι Ποίου , , Εμποίκα
142 , καταλαμβανω,εικάζω > ένι συνειθίζου , ,
143 , καταπίνω > ένι κακίνου,καπίνου , ,
144 , κατασκευάζω > ένι φκιάνου , , εφκιάκα
145 , καταχώνω > ένι κακούχου , ,
146 , κατεβαίνω > ένι καγκιούκου ,καμπαίνου , ,
147 , Κατεβαίνω > ένι Καμπαινου , , Εκαμπάκα
148 , κατηγορώ > ένι κακηγορού , ,
149 , κατουρώ > ένι κακιουρού , ,
150 , καυλώνω,κορδώνομαι > ένι κορδουκούμενε , ,
151 , κενώνω > ένι αδειάζου , ,
152 , κινούμαι,κινώ,κουνιέμαι > ένι σαλέγγου , ,
153 , κινώ,κουνιέμαι,κινούμαι > ένι σαλέγγου , ,
154 , κινώ,ξεκινώ > ένι τσινού , , ετσινήκα
155 , κλαίω > ένι βου , ,
156 , Κλείνω > ένι Κλείου , , Εκλείκα
157 , κλείω > ένι κλείνου , ,
158 , κόβω > ένι κόβγω , ,
159 , Κόβω > ένι Κόφου , , Εκόβα
160 , κοιμάμαι > ένι κοιμάμαι , ,
161 , Κοιμάμαι > ένι Κιούφου , , Εκιούβα
162 , κοιμώμαι > ένι κιούφου , , εκιούβα
163 , Κοιταζω > ένι Ξοικάζου , , Εξείκα
164 , κολακεύω,καλοπιάνω > ένι καοκιάνου , ,
165 , κολλώ > ένι κολλίχου , ,
166 , κολλώ ,προσκολώμαι > ένι κοού , ,
167 , κορδώνομαι,καυλώνω > ένι κορδουκούμενε , ,
168 , κουμπίζω > ένι κουγκίχου , ,
169 , κουνιέμαι,κινούμαι,κινώ > ένι σαλέγγου , ,
170 , κρατώ > ένι κοντούκου , ,
171 , κρατώ, βαστώ,  > ένι βαστάζου , ,
172 , κρατώ, βαστώ,  > ένι ίκχου , ,
173 , κρυώνω > ένι καρδιάζου , ,
174 , κτίζω > ένι χκίζου , ,
175 , κυλώ > ένι ακαλίου , ,
176 , λαβαίνω,λαμβάνω > ένι αβαίνου , ,
177 , λαβώνω > ένι αβούκου , ,
178 , λαλώ > ένι λαλού , ,
179 , Λαμβάνω, εγείρω,παίρνω > ένι Αρήκου , ,
180 , λαμβάνω,λαβαινω > ένι αβαίνου , ,
181 , λάμπω > ένι άμπου , , αγκισου
182 , λειποθυμώ > ένι λιγοθυμού , ,
183 , λείχω > ένι λείχου , ,
184 , Λερώνομαι > ένι Λεουκούμενε , , Ελερούμα
185 , Λερώνω > ένι Λερούκου , , Ελερούκα
186 , Λέω > ένι Αού , , Επέκα
187 , λἐω > ένι αου , , αούντε ;
188 , λιγοθυμώ > ένι λιγοθυμού , ,
189 , λυγίζω > ένι λυγίζου , ,
190 , λύνω,λύω > ένι λιούκου , ,
191 , λυπούμαι > ένι λυπούμενε , ,
192 , μαγερεύγω > ένι παινεύγω , ,
193 , Μαζεύω > ένι Μαζούκχου , , Εμαζούκα
194 , Μαθαίνω > ένι Μαθαίνου , , Εμαθήκα
195 , μαλώνω > ένι μαούνου , ,
196 , Μασσάω > ένι Ματάντου , , Εματά
197 , μασώ > ένι ματθάντου , ,
198 , ματιάζω > ένι αβασκαίνου , ,
199 , μελετὠ > ένι μελετού , , μελέντε
200 , μένω,παραμένω. > ένι Αραμού , ,
201 , Μιλώ > ένι Νιού , , Ενιλήκα
202 , μισώ > ένι μισού , ,
203 , Μισώ > ένι Μισού , , Εμισήκα
204 , μοιράζω,διανέμω > ένι μεράζου , ,
205 , μπαίνω > ένι μπαίνου , ,
206 , Μπαίνω > ένι Μπαίνου , , Εμπάκα
207 , μπορώ > ένι πορού , ,
208 , Μυρίζω > ένι Νυρίζου , , Ενυρία
209 , νοιώθω,ακούω > ένι αγροικού , ,
210 , Ξεκινώ > ένι Ξετσινού , , Εξετσινήκα
211 , ξεκινώ > ένι τσινού , , ετσινήκα
212 , ξεκινώ,κινώ > ένι τσινού , , ετσινήκα
213 , ξεπερνώ > ένι περαείχου , , επεραεία,
214 , ξεραίνω > ένι ξεραίνω,ξηραίνω , ,
215 , ξέρω > ένι ξέρου , ,
216 , ξεχύνω,εκχύνω > ένι τσιχύνου , ,
217 , ξύνω > ένι τσούνου , ,
218 , Ξυπνάω > ένι Ξυπνίχου , , Εξυπνία
219 , Ξυπνώ > ένι ταίνου , ,
220 , Ξυπνώ ,σηκώνομαι > ένι ταίνου , ,
221 , ολισθαίνω > ένι λιουτσhαίνου, , , ελιουτσhάγκα 
222 , ολισθαίνω > ένι λιουτσαίνου , ,
223 , ομιλώ > ένι λαλού , ,
224 , ομολογώ > ένι αμογού , ,
225 , οργίζω > ένι οργίζου , ,
226 , ορκίζομαι > ένι ορκουκούμενε,ορκισκούμενε , ,
227 , παθαίνω,πασχω > ένι παθαίνου , ,
228 , παιδεύω,τιμωρώ,βσανίζω > ένι παιδέγγου , ,
229 , Παίζω > ένι Παιζάχου , , Επαιζάκα
230 , παίρνω > ένι αρίκχου,αρίκου,αρζίκου , , Άνγκα
231 , παλαβώνω,τρελαίνω > ένι παλαβούκου , ,
232 , παλαίω > ένι παλέγγου , ,
233 , πανδρεύω > ένι πανδρέγγου , ,
234 , παραβαίνω > ένι παραβαίνου , ,
235 , παραδίδω > ένι παραδίου , ,
236 , παραιτώ,αφήνω > ένι παραιτού , ,
237 , παρακαλώ > ένι παρακαού , ,
238 , παρακούω > ένι παρανοίου , ,
239 , παραμένω,μένω > ένι Αραμού , ,
240 , παραμερίζω > ένι παραμερίζου , ,
241 , παραμιλώ > ένι παρανιού , ,
242 , παραμονεύω > ένι παραμονέγγου , ,
243 , παρασύρω > ένι παρασύρου , ,
244 , παρηγορώ > ένι παρηγορού , ,
245 , πατάω > ένι πατού:  , ,
246 , πατώ > ένι πατού , ,
247 , παύω,απολύω > ένι πάφου , ,
248 , παχαίνω > ένι παχαίνου , ,
249 , πεθαίνω > ένι πενάκου , ,
250 , Πεθαίνω > ένι Πενάκου , , Επενάκα
251 , περνώ > ένι περαείχου , , επεραεία,
252 , περνώ από το σπιτι σου > ένι περού , ,
253 , περνώ καλά > ένι περαϊχου , ,
254 , Πετ’αω > ένι Πετού , , Επετάκα
255 , Π’εφτω > ένι Τσιταίνου , , Ετσιτά
256 , Πηγαίνω > ένι Έγγου , , Εζάκα
257 , πηγαίνω > ένι έγγου , ,
258 , Πιάνω > ένι Κιάνου , , Εκιάκα
259 , πίνω > ένι κίνου , ,
260 , Πίνω > ένι Κινου , , Εγκίκα
261 , πιστεύω > ένι θαρρού , ,
262 , Πιστεύω > ένι Κιστίου , , Εκιστήκα
263 , πιστεύω,θαρρώ > ένι θαρρού , ,
264 , πλάθω > ένι πράσου , ,
265 , πλακώνω > ένι πακούνου , ,
266 , πλένω,πλύνω > ένι κρύζου , , εκρια
267 , πληγωνω > ένι αβούκου , ,
268 , πληγώνω > ένι πληγούκου , ,
269 , Πληρώνω > ένι Πλερούκου , , Επλερούκα
270 , πλύνω,αποπλύνω > ένι κρύζω , ,
271 , πλύνω,αποπλύνω > ένι κρύζω , ,
272 , πνίγω > ένι πινίγκω , ,
273 , ποθώ > ένι ποθού , ,
274 , πολεμώ > ένι πολεμού , ,
275 , πονάω > ένι μοζού , ,
276 , Πονώ > ένι Μοζού , , Εμοζάκα
277 , πορδίζω > ένι πουντζίζου , ,
278 , Πουλάω > ένι Πού , , Επουλήκα
279 , πρήσκομαι > ένι πρησκούμενε , ,
280 , προγκίζω > ένι προντζίχου , ,
281 , προετοιμάζω > ένι προεκοιμάζου , ,
282 , προκόπτω > ένι προκόφου , ,
283 , προσκολώμαι,κολλώ > ένι κοού , ,
284 , προσποιούμαι,καμώνομαι > ένι καμουκούμενε , ,
285 , προτιμώ > ένι προκιμού , ,
286 , προφθάνω > ένι προφταίνου , ,
287 , πωλώ > ένι πού , ,
288 , Ράβω > ένι Σάφου , , Εσάβα
289 , Ρίχνω > ένι Ξερίχου , , Εξερία
290 , ρουφώ > ένι μουρίχου , ,
291 , ροφώ > ένι ρουφού , ,
292 , ρωτώ > ένι ρωτού , , ερωτήκα
293 , Σβήνω > ένι Πουντέχου , , Επουντέα
294 , Σηκώνομαι > ένι Ταίνου , , Ετάκα
295 , Σηκώνω > ένι Ταϊχου , , Εταϊα
296 , σηκώνω  > ένι τθαίχου   , ,
297 , σκάζω,σκάνω > ένι κράνδου , ,
298 , σκεπάζω > ένι μπέχου , , εμπέα
299 , Σκουπίζω > ένι Σαρούκου , , Εσαρούκα
300 , σπεύδω,βιάζομαι > ένι βιασκούμενε , ,
301 , σπρώχω,σκουντώ > ένι σκουκγίχου , ,
302 , Σταματάω > ένι Σταματήχου , , Εσταμακήα
303 , σταματώ > ένι σταματού , ,
304 , Στέκομαι > ένι Στέκου , , Εστάμα
305 , στενοχωρώ > ένι στενοχωρού , ,
306 , στρίβω > ένι σούφου , ,
307 , στρυμώνω > ένι στρυμούκου , ,
308 , συγχωρώ > ένι συχωρού , ,
309 , συμπαθώ > ένι συμπαθού , ,
310 , συμπεραίνω > ένι ακεικάζου , ,
311 , συνειθίζω > ένι συνειθίζου , ,
312 , σχίζω > ένι στζίζου , ,
313 , τζουζω > ένι μουρίχου , ,
314 , τοποθετώ, βάζω > ένι βάνου , , Εβάληκα
315 , τραυματίζω > ένι αβούκου , ,
316 , Τρέφω > ένι Σέφου , , Εσέβα
317 , τρέχω > ένι δρανήντου(γρηγορα), τσάχου , ,
318 , Τρλεχω > ένι Τσάχου , , Ετσάχηκα
319 , τρομάζω > ένι τρομάζου , ,
320 , τρυπάω > ένι τσουπαίχου , ,
321 , τρώγω > ένι τσού,τσούνου , , εφάηκα,φαόυ
322 , Τρώω > ένι Τσου , , Εφάηκα
323 , Τυλίγομαι > ένι Κυλικχούμενε , , Εκυλίμα
324 , τυλίγω > ένι Κυλίχου , , Εκυλία
325 , τυραννώ,βασανίζω > ένι βασανίζου , ,
326 , υγραίνω,βρέχω > ένι βρεχούμενε , ,
327 , υγραίνω,βρέχω > ένι βρέχου , ,
328 , υπηρετώ > ένι περετού , ,
329 , φιλώ,ασπάζομαι > ένι θιού , ,
330 , Φοβάμαι > ένι Φοζούμενε , , Εφοζάμα
331 , φταίω > ένι φταίου , ,
332 , φτάνω > ένι σούνου , ,
333 , φτιάχνω > ένι φκιάνου , , εφκιάκα
334 , φυσώ > ένι φουσού , , εφουσάκα
335 , Φωνάζω > ένι Φωνιάντου , , Εφωνία
336 , φωναζω, > ένι φωνιάνδου , ,
337 , χαιδεύω > ένι χαιδέγγου , ,
338 , χαιδεύω > ένι κανατζίζου , ,
339 , χαιρετώ > ένι χαιρεκίζου , ,
340 , χαἰρομαι > ένι χαιρουμένα χαιρουμεντε , ,
341 , χαμηλώνω > ένι χαμεούκου , ,
342 , Χάνομαι > ένι Χανούμενε , , Εχάμα
343 , Χάνω > ένι Χάνου , , Εχάκα
344 , χαράζει > ένι χαράσσουντα νι , ,
345 , χαρίζω > ένι χαρίζου , ,
346 , χαροποιώ > ένι χαρύνου , ,
347 , χαρύνω > ένι χαρύνου , ,
348 , χέζω > ένι χένδου , ,
349 , χηρεύω > ένι χηρέγγου , , οθ-χήρα
350 , χορεύω > ένι Χορέγκου , , Εχορέβα
351 , Χτενίζομαι > ένι Χτενισκούμενε , , Εχτένισμα
352 , χύνω > ένι τσιχύνου , ,
353 , ψηλαφώ > ένι ψαφού( ω > ου) , ,
354 , ψήνομαι > ένι ένι φταινούμενε , ,
355 , ψήνω > ένι φτατέ , ,
356 , ψωνίζω > ένι αγοράνου , , Αγοράκa

ΤΣ >ΕΛ (αρσενικό, θηλυκό,Πληθυντικός, Αόριστος) Παραπάνω ΕΛ>ΤΣ

1 ένι αβαίνου , , λαβαίνω,λαμβάνω
2 ένι αβαίνου , , λαμβάνω,λαβαινω
3 ένι αβασκαίνου , , ματιάζω
4 ένι αβγακίχου , , αυξάνω
5 ένι αβούκου , , λαβώνω
6 ένι αβούκου , , πληγωνω
7 ένι αβούκου , , τραυματίζω
8 ένι αβράχου , , αρπάζω
1 ένι αγαπού , Αγάπηκα , αγαπώ
2 ένι αγατσίου , αγατσιά , διψώ πολύ
3 ένι αγατσίου , αγατσιάκα. , διψώ πολύ
4 ένι αγκαλιάζου , , αγκαλιάζω,εγκαλίζομαι
5 ένι αγκαλιάζου , , εγκαλίζομαι
6 ένι αγκικρύζου , , αντικρύζω
7 ένι αγκικρύζου απαντώ
8 ένι αγκικρύζου , , βλέπω απέναντι
9 ένι αγοράνου , Αγοράκa , αγοράζω,ψωνίζω
10 ένι αγοράνου , Αγοράκa , ψωνίζω
11 ένι αγρέγγου , , αγριεύω,εξαγριώνω, ομαι
12 ένι αγρέγγου , , εξαγριώνω, ομαι
13 ένι αγροικού , , αγροικώ,γροικώ
14 ένι αγροικού , , ακούω,νοιώθω
15 ένι αγροικού , , νοιώθω,ακούω
16 ένι αδειάζου , , ευκαιρώ
17 ένι αδειάζου , , κενώνω
18 ένι αδικού , , αδικώ
19 ένι ακαλίου , , κυλώ
20 ένι ακεικάζου , , συμπεραίνω
21 ένι ακίζου , , αλατίζω
22 ένι ακολουθού , , ακολουθώ
23 ένι ακρίζου , , αποσύρομαι
24 ένι ακρίζου , , αποτραβιέμαι
25 ένι αλείφου , , αλείφω
26 ένι αλείφου , , δωροδοκώ
27 ένι αμογού , , ομολογώ
28 ένι άμπου , αγκισου , λάμπω
29 ένι αναγκάζου , , αναγκάζω,βιάζω
30 ένι αναγκάζου , , βιάζω, αναγκάζω
31 ένι αναδέγγου,ανακαταχού , , ανακατώνω
32 ένι ανακαταχού,αναδέγγου , , ανακατώνω
33 ένι ανανοιρίζου , , αναγνωρίζω
34 ένι ανασαίνου , , ανασαίνω
35 ένι Ανάφου , Ανάβα , Ανάβω
36 ένι ανέγου , , ανέχομαι
37 ένι ανθού , , ανθίζω
38 ένι ανοίγκω , , ανοίγω
39 ένι ανοίνδου , , ανοίγω
40 ένι ανοίντου , Ανοία , ανοίγω
41 ένι ανταμούκου , , ανταμώνω
42 ένι αου , αούντε ; , λἐω
43 ένι Αού , Επέκα , Λέω
44 ένι αποκρινούμενε , , αποκρίνομαι
45 ένι αποκρινούμενε,αγκικρύζου , , απαντώ
46 ένι Αραμού , , μένω,παραμένω.
47 ένι Αραμού , , παραμένω,μένω
48 ένι αρέσουντα , , απολαμβάνω
49 ένι αρέσουντα , , αρέσω
50 ένι Αρήκου , , Εγείρω ,λαμβάνω, παίρνω.
51 ένι Αρήκου , , Λαμβάνω, εγείρω,παίρνω
52 ένι αρίκχου,αρίκου,αρζίκου , Άνγκα , παίρνω
53 ένι αρχινίζου:  , Αρχινία , αρχίζω
54 ένι Αφήνου , Αφήκα , Αφήνω
55 ένι αφραίνου , , αλαφραίνω
56 ένι βαθαίνου , , βαθύνω
57 ένι Βάνου , Εβάληκα , βάζω, τοποθετώ, 
58 ένι βάνου , , βάλλω
59 ένι βάνου , Εβάληκα , τοποθετώ, βάζω
60 ένι βαραίνου , , βαρύνω
61 ένι βασανίζου , , βασανίζω,τυραννώ
62 ένι βασανίζου , , τυραννώ,βασανίζω
63 ένι βασιλέγγου , , βασιλεύω
64 ένι βαστάζου , , βαστάζω,κρατώ
65 ένι βαστάζου , , κρατώ, βαστώ, 
66 ένι βιάζου , , αναγκάζω,βιάζω
67 ένι βιάζου , , βιάζω, αναγκάζω
68 ένι βιασκούμενε , , βιάζομαι,σπεύδω
69 ένι βιασκούμενε , , σπεύδω,βιάζομαι
70 ένι βλάφου , , βλάπτω
71 ένι βοηθού , , βοηθώ
72 ένι βου , , κλαίω
73 ένι βουβαίνου , , βουβαίνω
74 ένι βουκιάζου , , βουτώ
75 ένι βουλιάζου , , βουλιάζω
76 ένι βράζου , , βράζω
77 ένι βραχνιάζου , , βραχνιάζω
78 ένι βρέχου , , βρέχω,υγραίνω
79 ένι βρέχου , , υγραίνω,βρέχω
80 ένι βρεχούμενε , , υγραίνω,βρέχω
81 ένι βρίζου , , βρύζω
82 ένι γεγγούμενε:  , , γεύομαι
83 ένι γιάου , , γελώ
84 ένι Γινούμενε , Ενάμα , Γίνομαι
85 ένι Γιουρίζου , Εγιουρία , Γυrίζω
86 ένι γκρυνιάζου , , γκρυνιάζω
87 ένι Γράφου , Εγράβα , Γράφω
88 ένι γρενίχου , , γκρεμίζω
89 ένι Δαίσου , Εδάκα , Καίω
90 ένι δανείνδου:  , , δανείζω
91 ένι δήχου , , βήχω
92 ένι Δίου , Εδούκα , Δίνω
93 ένι διστάζου , , διστάζω
94 ένι διψού , , διψάω
95 ένι δουλεύγγου,δουλεύγω , , δουλεύω
96 ένι δρανήντου(γρηγορα), τσάχου , , τρέχω
97 ένι Έγγου , Εζάκα , Πηγαίνω
98 ένι έγγου , , πηγαίνω
99 ένι ένι φταινούμενε , , ψήνομαι
100 ένι ερέκα , , εύρηκα
101 ένι ερέχου , , βρίσκω
102 ένι Ερέχου , Ερέκα , Βρίσκω
103 ένι ερέχου , , ευρισκω
104 ένι ερημούκου , , ερημώνω
105 ένι ερωτού,ρωτού , , ερωτώ
106 ένι Ευχαριστηκούμενε , Ευχαριστήμα , Ευχαριστιέμαι
107 ένι Ευχαριστού , Ευχαρίστηκα , Ευχαριστώ
108 ένι Ζαλέχου , Εζαλέα , Διαλέγω
109 ένι ημερέγγου , , εξημερώνω,ημερεύω
110 ένι ημερέγγου , , ημερεύω,εξημερώνω
111 ένι θαρρού , , θαρρώ
112 ένι θαρρού , , θαρρώ,πιστεύω
113 ένι θαρρού , , πιστεύω
114 ένι θαρρού , , πιστεύω,θαρρώ
115 ένι θέλου , θἐντε , θἐλω
116 ένι θιού , , ασπάζομαι,φιλώ
117 ένι θιού , εθίληκα , ασπάζομαι,φιλώ
118 ένι θιού , , φιλώ,ασπάζομαι
119 ένι ίκχου , , βαστώ, κρατώ
120 ένι ίκχου , , κρατώ, βαστώ, 
121 ένι καγκιούκου ,καμπαίνου , , κατεβαίνω
122 ένι καθερίζου , , καθαρίζω
123 ένι κακαρούνου , , αποθνήσκω
124 ένι κακηγορού , , κατηγορώ
125 ένι κακίνου,καπίνου , , καταπίνω
126 ένι κακιουρού , , κατουρώ
127 ένι κακούχου , , καταχώνω
128 ένι καμαρούνου , εκαρούκα , καμαρώνω
129 ένι καμουκούμενε , , καμώνομαι,προσποιούμαι
130 ένι καμουκούμενε , , προσποιούμαι,καμώνομαι
131 ένι Καμπαινου , Εκαμπάκα , Κατεβαίνω
132 ένι κανατζίζου , , χαιδεύω
133 ένι καοκαρδίζου , , ευχαριστώ,καλωκαρδίζω
134 ένι καοκαρδίζου , , καλωκαρδίζω,ευχαριστώ
135 ένι καοκιάνου , , καλοπιάνω,κολακεύω
136 ένι καοκιάνου , , κολακεύω,καλοπιάνω
137 ένι καού , εκάλεκα , καλώ
138 ένι Καράχου , Εκαρά , Γυρεύω
139 ένι Καράχου , Εκαρά , Ζητάω
140 ένι καράχου , , ζητώ
141 ένι καρδιάζου , , κρυώνω
142 ένι Κασήμενε , Εκατσάκα , Κάθομαι
143 ένι κατσίνου , εκατσήκα , δαγκώνω
144 ένι Κιάνου , Εκιάκα , Πιάνω
145 ένι Κινου , Εγκίκα , Πίνω
146 ένι κίνου , , πίνω
147 ένι Κιούφου , Εκιούβα , Κοιμάμαι
148 ένι κιούφου , εκιούβα , κοιμώμαι
149 ένι Κιστίου , Εκιστήκα , Πιστεύω
150 ένι κλείνου , , κλείω
151 ένι Κλείου , Εκλείκα , Κλείνω
152 ένι κόβγω , , κόβω
153 ένι κοιμάμαι , , κοιμάμαι
154 ένι κολλίχου , , κολλώ
155 ένι κοντζύζου , , γογγύζω
156 ένι κοντούκου , , κρατώ
157 ένι κοού , , κολλώ ,προσκολώμαι
158 ένι κοού , , προσκολώμαι,κολλώ
159 ένι κορδουκούμενε , , καυλώνω,κορδώνομαι
160 ένι κορδουκούμενε , , κορδώνομαι,καυλώνω
161 ένι κουγκίχου , , κουμπίζω
162 ένι Κόφου , Εκόβα , Κόβω
163 ένι κράνδου , , σκάζω,σκάνω
164 ένι κρύζου , εκρια , πλένω,πλύνω
165 ένι κρύζω , , αποπλύνω, πλύνω
166 ένι κρύζω , , πλύνω,αποπλύνω
167 ένι κρύζω , , πλύνω,αποπλύνω
168 ένι Κυλικχούμενε , Εκυλίμα , Τυλίγομαι
169 ένι Κυλίχου , Εκυλία , τυλίγω
170 ένι λαλού , , λαλώ
171 ένι λαλού , , ομιλώ
172 ένι λείχου , , γλύφω
173 ένι λείχου , , λείχω
174 ένι Λεουκούμενε , Ελερούμα , Λερώνομαι
175 ένι Λερούκου , Ελερούκα , Λερώνω
176 ένι λιγοθυμού , , λειποθυμώ
177 ένι λιγοθυμού , , λιγοθυμώ
178 ένι λιούκου , , λύνω,λύω
179 ένι λιουτσhαίνου, , ελιουτσhάγκα  , γλυστρώ
180 ένι λιουτσhαίνου, , ελιουτσhάγκα  , ολισθαίνω
181 ένι λιουτσαίνου , , ολισθαίνω
182 ένι λυγίζου , , καμπτω
183 ένι λυγίζου , , λυγίζω
184 ένι λυπούμενε , , λυπούμαι
185 ένι Μαζούκχου , Εμαζούκα , Μαζεύω
186 ένι Μαθαίνου , Εμαθήκα , Μαθαίνω
187 ένι μαούνου , , μαλώνω
188 ένι Ματάντου , Εματά , Μασσάω
189 ένι ματθάντου , , μασώ
190 ένι μελετού , μελέντε , μελετὠ
191 ένι μεράζου , , διανέμω,μοιράζω
192 ένι μεράζου , , μοιράζω,διανέμω
193 ένι μερούκου , , ημερώνω
194 ένι μισού , , μισώ
195 ένι Μισού , Εμισήκα , Μισώ
196 ένι μοζού , , πονάω
197 ένι Μοζού , Εμοζάκα , Πονώ
198 ένι μουνδού , , βυζαίνω
199 ένι μουρίχου , , ρουφώ
200 ένι μουρίχου , , τζουζω
201 ένι ΜπαΊνου , Εμπαήκα , Ανεβαίνω
202 ένι μπαίνου , , μπαίνω
203 ένι Μπαίνου , Εμπάκα , Μπαίνω
204 ένι Μπαϊνου , Εμπάηκα , Βγαίνω
205 ένι Μπάνου , Εμπάληκα , Βγάζω
206 ένι μπέχου , εμπέα , σκεπάζω
207 ένι μπλάζου,μπλέγγου , , διώχνω
208 ένι Νέμου , Ενέμακα , Βόσκω
209 ένι Νεμούμενε , Ενεμάμα , Βοσκώ
210 ένι Νιού , Ενιλήκα , Μιλώ
211 ένι νἰου , Ενιάκα , ακοὐω
212 ένι Νιουρίζου , Ενιουρία , Γνωρίζω
213 ένι Νυρίζου , Ενυρία , Μυρίζω
214 ένι ξεραίνω,ξηραίνω , , ξεραίνω
215 ένι Ξερίχου , Εξερία , Ρίχνω
216 ένι ξέρου , , ξέρω
217 ένι Ξετσινού , Εξετσινήκα , Ξεκινώ
218 ένι Ξοικάζου , Εξείκα , Κοιταζω
219 ένι Ξυπνίχου , Εξυπνία , Ξυπνάω
220 ένι οργίζου , , οργίζω
221 ένι ορκουκούμενε,ορκισκούμενε , , ορκίζομαι
222 ένι Ορού , Οράκα , Βλέπω
223 ένι ορούνου,δρούνου , , ιδρώνω
224 ένι παθαίνου , , παθαίνω,πασχω
225 ένι παιδέγγου , , παιδεύω,τιμωρώ,βσανίζω
226 ένι Παιζάχου , Επαιζάκα , Παίζω
227 ένι παινέγγου , , επαινώ
228 ένι παινεύγω , , μαγερεύγω
229 ένι πακούνου , , πλακώνω
230 ένι παλαβούκου , , παλαβώνω,τρελαίνω
231 ένι παλέγγου , , παλαίω
232 ένι πανδρέγγου , , πανδρεύω
233 ένι παραβαίνου , , παραβαίνω
234 ένι παραδίου , , παραδίδω
235 ένι παραιτού , , παραιτώ,αφήνω
236 ένι παρακαού , , παρακαλώ
237 ένι παραμερίζου , , παραμερίζω
238 ένι παραμονέγγου , , παραμονεύω
239 ένι παρανιού , , παραμιλώ
240 ένι παρανοίου , , παρακούω
241 ένι παρασύρου , , παρασύρω
242 ένι παρηγορού , , παρηγορώ
243 ένι Παρίου , Εκάνα , Έρχομαι
244 ένι παστρέγγου , , καθαριζω
245 ένι πατού , , πατώ
246 ένι πατού:  , , πατάω
247 ένι πάφου , , παύω,απολύω
248 ένι παχαίνου , , παχαίνω
249 ένι πενάκου , , αποθνησκω
250 ένι πενάκου , , πεθαίνω
251 ένι Πενάκου , Επενάκα , Πεθαίνω
252 ένι περαείχου , επεραεία, , ξεπερνώ
253 ένι περαείχου , επεραεία, , περνώ
254 ένι περαϊχου , , περνώ καλά
255 ένι περετού , , υπηρετώ
256 ένι περού , , περνώ από το σπιτι σου
257 ένι Πετού , Επετάκα , Πετ’αω
258 ένι πινίγκω , , πνίγω
259 ένι Πλερούκου , Επλερούκα , Πληρώνω
260 ένι πληγούκου , , πληγώνω
261 ένι ποθού , , ποθώ
262 ένι Ποίου , Εμποίκα , Κάνω
263 ένι πολεμού , , πολεμώ
264 ένι πορού , , μπορώ
265 ένι Πού , Επουλήκα , Πουλάω
266 ένι πού , , πωλώ
267 ένι Πουντέχου , Επουντέα , Σβήνω
268 ένι πουντζίζου , , πορδίζω
269 ένι πράσου , , πλάθω
270 ένι πρησκούμενε , , πρήσκομαι
271 ένι προεκοιμάζου , , προετοιμάζω
272 ένι προκιμού , , προτιμώ
273 ένι προκόφου , , προκόπτω
274 ένι προντζίχου , , προγκίζω
275 ένι προφταίνου , , προφθάνω
276 ένι ρέσου , , βρώ
277 ένι ρουφού , , ροφώ
278 ένι ρωτού , ερωτήκα , ενδιαφέρομαι
279 ένι ρωτού , ερωτήκα , ρωτώ
280 ένι σαλέγγου , , κινούμαι,κινώ,κουνιέμαι
281 ένι σαλέγγου , , κινώ,κουνιέμαι,κινούμαι
282 ένι σαλέγγου , , κουνιέμαι,κινούμαι,κινώ
283 ένι Σαρούκου , Εσαρούκα , Σκουπίζω
284 ένι Σάφου , Εσάβα , Ράβω
285 ένι σβαΐχου , , Διαβάζω
286 ένι σεζίντου,σερίντου , , θερίζω
287 ένι Σέφου , Εσέβα , Τρέφω
288 ένι σηλίντου , , θηλάζω
289 ένι σηλίντου , , θηλίζω
290 ένι σκουκγίχου , , σπρώχω,σκουντώ
291 ένι σούνου , , φτάνω
292 ένι σούφου , , στρίβω
293 ένι Σταματήχου , Εσταμακήα , Σταματάω
294 ένι σταματού , , σταματώ
295 ένι Στέκου , Εστάμα , Στέκομαι
296 ένι στενοχωρού , , στενοχωρώ
297 ένι στζίζου , , σχίζω
298 ένι στράβγω , , αστράβω
299 ένι στρυμούκου , , στρυμώνω
300 ένι συμπαθού , , συμπαθώ
301 ένι συνειθίζου , , εικάζω,καταλαμβανω
302 ένι συνειθίζου , , καταλαμβανω,εικάζω
303 ένι συνειθίζου , , συνειθίζω
304 ένι συχωρού , , συγχωρώ
305 ένι ταίνου , , Ξυπνώ
306 ένι ταίνου , , Ξυπνώ ,σηκώνομαι
307 ένι Ταίνου , Ετάκα , Σηκώνομαι
308 ένι Ταϊχου , Εταϊα , Σηκώνω
309 ένι τθαίχου   , , σηκώνω 
310 ένι τρομάζου , , τρομάζω
311 ένι Τσάχου , Ετσάχηκα , Τρλεχω
312 ένι τσινού , ετσινήκα , κινώ,ξεκινώ
313 ένι τσινού , ετσινήκα , ξεκινώ
314 ένι τσινού , ετσινήκα , ξεκινώ,κινώ
315 ένι Τσιταίνου , Ετσιτά , Π’εφτω
316 ένι τσιχύνου , , εκχύνω,ξεχύνω
317 ένι τσιχύνου , , ξεχύνω,εκχύνω
318 ένι τσιχύνου , , χύνω
319 ένι Τσου , Εφάηκα , Τρώω
320 ένι τσού,τσούνου , εφάηκα,φαόυ , τρώγω
321 ένι τσούνου , , ξύνω
322 ένι τσουπαίχου , , τρυπάω
323 ένι φκιάνου , εφκιάκα , κατασκευάζω
324 ένι φκιάνου , εφκιάκα , φτιάχνω
325 ένι Φοζούμενε , Εφοζάμα , Φοβάμαι
326 ένι φουσού , εφουσάκα , εκπνέω δυνατά
327 ένι φουσού , εφουσάκα , φυσώ
328 ένι φταίου , , φταίω
329 ένι φτατέ , , ψήνω
330 ένι φωνιάνδου , , φωναζω,
331 ένι Φωνιάντου , Εφωνία , Φωνάζω
332 ένι χαιδέγγου , , χαιδεύω
333 ένι χαιρεκίζου , , χαιρετώ
334 ένι χαιρουμένα χαιρουμεντε , , χαἰρομαι
335 ένι χαμεούκου , , χαμηλώνω
336 ένι Χάνου , Εχάκα , Χάνω
337 ένι Χανούμενε , Εχάμα , Χάνομαι
338 ένι χαράσσουντα νι , , χαράζει
339 ένι χαρίζου , , χαρίζω
340 ένι χαρύνου , , χαροποιώ
341 ένι χαρύνου , , χαρύνω
342 ένι χένδου , , χέζω
343 ένι χηρέγγου , οθ-χήρα , χηρεύω
344 ένι χκίζου , , κτίζω
345 ένι χλίφου , , θλίβω
346 ένι Χορέγκου , Εχορέβα , χορεύω
347 ένι Χτενισκούμενε , Εχτένισμα , Χτενίζομαι
348 ένι ψαφού( ω > ου) , , ψηλαφώ

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: