έχω> ένι έχου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

 • Ενεστώτας ,έχω> ένι έχου
 • Παρατατικός ,είχα> έμα έχου
 • Μέλλων Διαρκείας , θα έχω> θα έχου
 • Υποτακτική,να έχω> να έχου
 • Υποθετική, εάν θα έχω?> εθα κ’ά έχου

Ενεστώτας, ένι έχου

 • ΑΠ , ένι έχου
  ΒΠ , έσι έχου
  ΤΑ , έν’ι έχου
  ΤΘ , έν’ι έχα
  ΤΟ , έν’ι έχουντα
 • ΑΠ , έμε έχουντε
  ΒΠ , έτε έχουντε
  ΤΑ , είνι έχουντε
  ΤΘ , είνι έχουντε
  ΤΟ , είνι έχουντα

Θ-ΑΒΤ- Εν-έχα ,Πλ-έχουντε

Ο-ΑΒΤ-Εν-έχουντα,Πλ-έχουντα

Παρατατικός , έμα έχου

 • ΑΠ , έμα έχου
  ΒΠ , έσα έχου
  ΤΑ , έκι έχου
  ΤΘ , έκι έχα
  ΤΟ , έκι έχουντα
 • ΑΠ , έμαϊ έχουντε
  ΒΠ , έτ΄αϊ έχουντε
  ΤΑ , ήγκι έχουντε
  ΤΘ , ήγκι έχουντε
  ΤΟ , ήγκι έχουντα

Θ-ΑΒΤ- Εν-έμα έχα ,Πλ-έμαϊ έχουντε

Ο-ΑΒΤ- Εν-έμα έχουντα ,Πλ-έμαϊ έχουντα

Μέλλων Διαρκείας

 • ΑΠ , θα έχου
  ΒΠ , θα έχερε
  ΤΑ , θα έχει
  ΤΘ , θα έχει
  ΤΟ , θα έχει
 • ΑΠ , θα έχομε
  ΒΠ , θα έχετε
  ΤΑ , θα έχωϊ
  ΤΘ , θα έχωϊ
  ΤΟ , θα έχωϊ

Υποτακτική

ΑΠ , να έχου
ΒΠ , να έχερε
ΤΑ , να έχει
ΤΘ , να έχει
ΤΟ , να έχει

ΑΠ , να έχομε
ΒΠ , να εχετε
ΤΑ , να εχωϊ
ΤΘ , να εχωϊ
ΤΟ , να εχωϊ

Υποθετική

ΑΠ , εθα κ’ά έχου
ΒΠ , εθα κ’ά έχερε
ΤΑ , εθα κ’ά έχει
ΤΘ , εθα κ’ά έχει
ΤΟ , εθα κ’ά έχει

ΑΠ , εθα κ’ά έχομε
ΒΠ , εθα κ’ά εχετε
ΤΑ , εθα κ’ά εχωϊ
ΤΘ , εθα κ’ά εχωϊ
ΤΟ , εθα κ’ά εχωϊ

Πηγές

Σύντομος γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου (Κωστάκη – Περνό)  (ΝΤ) 1933  Δειτε το σύνδεσμο παρακάτω

https://drive.google.com/file/d/0B1Tno1072T0ldXFoS0ZWYUZMenc/view?ts=63bd31be&resourcekey=0-jr_lTGRZPVPZitMJtGbcdQ

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: