Εγώ είμαι > Εζού ένι -Προσχέδιο (Ενεστώς,Παρατατικος,Μέλλων,Αόριστος, Δυνητική, Υποτακτική)

Πρόχειρο Προσχέδιο

Ενεστώτας του ρήματος  είμαι> ένι       

Εγώ είμαι > Εζού ένι
Εσύ είσαι > Εκιού έσι
Αυτός είναι > Έντεν’η ένι
Αυτή είναι > Ένταν’η ένι
Αυτό είναι > Έγκεινι ένι

Εμείς είμαστε > Ενεί έμε
Εσείς είσαστε > Εμού Έτε
Αυτοί είναι > Έντεϊ είνι
Αυτές, είναι > Έντεϊ είνι
Αυτά είναι > Ένταϊ είνι

ΑΡΝΗΣΗ Ενεστώτας του ρήματος δεν είμαι> όνι
Εγώ δεν είμαι > Εζού Όνι
Εσύ δεν είσαι > Εκιού Οσι
Αυτός δεν είναι > Έντεν’η Όνι
Αυτή δεν είναι > Ένταν’η Όνι
Αυτό δεν είναι > Έγκεινι Όνι

Εμείς δεν είμαστε > Ενεί Όμε
Εσείς δεν είσαστε > Εμού Ότε
Αυτός δεν είναι > Έντεϊ Ούνι
Αυτή δεν είναι > Έντεϊ Ούνι
Αυτά δεν είναι > Ένταϊ Ούνι

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΕΙΜΑΙ (ήμουνα= έμα )
Εγώ ήμουνα > Εζού εμα
Εσύ ήσουνα > Εκιού έσα
Αυτός ήταν > Έντεν’η έκι
Αυτή ήταν > Ένταν’η έκι
Αυτό ήταν > Έγκεινι έκι

Εμείς ήμασταν > Ενεί εμαϊ
Εσείς ήσασταν > Εμού έτ’αϊ
Αυτοί ήσαν > Έντεϊ ήγκι
Αυτές ήσαν > Έντεϊ ήγκι
Αυτά ήσαν > Ένταϊ ήγκι

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΕΙΜΑΙ (δεν ήμουνα= όμα )
Εγώ δεν ήμουνα > Εζού όμα
Εσύ δεν ήσουνα > Εκιού όσα
Αυτός δεν ήταν > Έντεν’η όκι
Αυτή δεν ήταν > Ένταν’η όκι
Αυτό δεν ήταν > Έγκεινι όκι

Εμείς δεν ήμασταν > Ενεί όμαϊ
Εσείς δεν ήσασταν > Εμού ότ΄αϊ
Αυτοί δεν ήσαν > Έντεϊ ούγκι
Αυτές δεν ήσαν > Έντεϊ ούγκι
Αυτά δεν ήσαν > ΈνταΪ ούγκι

Μέλλων
Εζού θα έμι
Εκιού θα έσι
Έντεν’η θα έν’ι
Ένταν’η θα έν’ι
Έγκεινι θα έν’ι

Ενεί θα έμε
Εμού θα έτε
Έντεϊ θα είνι
Έντεϊ θα είνι
Ένταϊ θα είνι

Αόριστος
Εζού εστάμε
Εκιού εστάτερε
Έντεν’η εστάτε
Ένταν’η εστάτε
Έγκεινι εστάτε

Ενεί εστάμαϊ
Εμού εστάτατε
Έντεϊ εστάτανε η εστάταϊ
Έντεϊ εστάτανε η εστάταϊ
Ένταϊ εστάτανε η εστάταϊ

ΔΥΝΗΤΙΚΗ του ρηματος θα ήμουν>να έμα
Εζού να έμα
Εκιού να έσα
Έντεν’η να έκι
Ένταν’η να έκι
Έγκεινι να έκι

Ενεί να έμαϊ
Εμού να έταϊ
Έντεϊ να ήκι
Έντεϊ να ήκι
Ένταϊ να ήκι

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗτου ρηματος ΝΑ ΕΊΜΑΙ>να έμΙ
Εζού να έμι
Εκιού να έσι
Έντεν’η να έν’ι
Ένταν’η να έν’ι
Έγκεινι να έν’ι

Ενεί να έμε
Εμού να έτε
Έντεϊ να είνι
Έντεϊ να είνι
Ένταϊ να είνι

ΕΝΕΣΤ.ΕΝΕΣΤ.ΠΑΡΑΤΠΑΡΑΤΑΟΡΙΣΤΟΣ
  ΑΡΝ.ΑΡΝ.
Εζούένιόνιέμαόμαεστάμε
Εκιούέσιόσιέσαόσαεστάτερε
 Έντεν’ηέν’ιόν’ιέκιόκιεστάτε
 Ένταν’ηέν’ιόν’ιέκιόκιεστάτε
 Έγκεινιέν’ιόν’ιέκιόκιεστάτε
      
Ενεί έμε όμεέμαϊόμαϊεστάμαϊ
 Εμού έτε ότεέταϊόταϊεστάτατε
 Έντεϊ είνι ούνιήκιούκιεστάτανε *
 Έντεϊ είνι ούνιήκιούκιεστάτανε *
 Ένταϊ είνι ούνιήκιούκιεστάτανε *
     * η εστάταϊ
ΜΕΛΛΩΝΔΥΝΗΤΙΚΗΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
Εζούθαέμιναέμαναέμι 
Εκιούθαέσιναέσαναέσι 
 Έντεν’ηθαέν’ιναέκιναέν’ι 
 Ένταν’ηθαέν’ιναέκιναέν’ι 
 Έγκεινιθαέν’ιναέκιναέν’ι 
        
Ενείθα έμεναέμαϊνα έμε 
 Εμούθα έτεναέταϊνα έτε 
 Έντεϊθα είνιναήκινα είνι 
 Έντεϊθα είνιναήκινα είνι 
 Ένταϊθα είνιναήκινα είνι 
 • Εγώ πηγαίνω στον κήπο, 28-12-22
 • Εζού ένι έγγου τον τξήπο
  Εκιού έσι έγγου τον τξήπο
  Έντενη ένι έγγου τον τξήπο
  Έντανη ένι έγγα τον τξήπο
  Έγκεινι ένι έγγουντα τον τξήπο
 • Ενεί έμε έγγουντε τον τξήπο
  Εμού έτε έγγουντε τον τξήπο
  Έντεϊ είνι έγγουντε τον τξήπο
  Έντεϊ είνι έγγουντε τον τξήπο
  Ένταϊ είνι έγγουντε τον τξήπο

 • Εγώ διαβάζω καθημερινά Τσακώνικα,28-12-22
  Εζού ένι σβαΐχου κάθε ρ αμέρα τσακώνικα
  Εκιού έσι σβαΐχου κάθε ρ αμέρα τσακώνικα
  Έντενη ένι σβαΐχου κάθε ρ αμέρα τσακώνικα
  Έντανη ένι σβαΐχα κάθε ρ αμέρα τσακώνικα
  Έγκεινι ένι σβαΐχουντα κάθε ρ αμέρατσακώνικα
 • Ενεί έμε σβαΐχουντε κάθε ρ αμέρα τσακώνικα
  Εμού έτε σβαΐχουντε κάθε ρ αμέρα τσακώνικα
  Έντεϊ είνι σβαΐχουντε κάθε ρ αμέρα τσακώνικα
  Έντεϊ είνι σβαΐχουντε κάθε ρ αμέρα τσακώνικα
  Ένταϊ είνι σβαΐχουντε κάθε ρ αμέρα τσακώνικα

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: