Μάθαμε Τσακώνικα 

John Kourogiorgas Τσάκωνες 1 Μαρτίου, 2021

 • Α Τσακώνικα γρούσσα & Α γρούσσα νάμου.
 • Μ ‘ ένι αρέσουντα να μαθαίνου κάτσι τσακώνικο σάμερε
 • Μ ‘ ένι αρέσουντα να ντι νίου
 • Εμέ Νίουντε Τσακώνικα , κα μέρα , να έτε κα, να έσι κα
 • Μ ‘ ένι αρέσουντα
 • Ένι μαθαίνου Τσακώνικα, Ένι μαθαίνου τα γρούσσα νάμου
 • Χρόνου πρεσσού, κα χρονιά,κα αργακινά να έτε κα.
 • Πορού ένι να ντι ρωτήου κάτσι;
 • Αλήετέ μι,τσ’ έτε θέντε;
 • Πόσιου μακρία
 • Καούρ εκάνατε (εκάνερε) ταν Κυνουρία
 • Καούρ εκάνατε τα χώρα νάμου , Καού ντ’ ερέκα νιούμου
 • Καού ντ’ ερέκα νιούμου από ταν Τσακωνιά
 • Α>Α- Ένι ευχαριστού -α (>θ)
 • Α>Θ>Κα μέρα. Ντ’ένι ευχαζιστού-α νιούμου, <ντ’ενι ευχαριστού(Α)*>,
 • ντ’ εμ’ παρακαού -α
 • Κα μέρα νιούμου.Τσ’ έτε ποίντε;
 • Κα έμε.Ντ’ ένι ευχαριστού- α.
 • Πορού ένι να ντι ρωτήου κάτσι; Εζού έσι Τσακώνα?
 • Πού νι έμε αούντε μ’ ένι αρέσουντα πρεσσού
 • Α-Τσ’ έσ’ ποίου ; Τσι έσι ποίου ; Θ-Τσ’ έσ’ ποία; Τσι έσι ποία;
 • Ούρα κα, Να έσι κα
 • Α>Θ-Να έσ’ έχα νία όμορφε αμέρα
 • Πάσου καλέ καμπζΙ
 • Ταχία θα σι αλήουμε
 • Εκιού έσι νία κα γουναίκα
 • να μ ‘ ένι αλήου
 • Εζού θα ζάου για ύπνε.
 • Ένι έγγα για ύπνε
 • Kαλε ξημερουμα γλυκά ονείρατα.Ταχία θα σ’ αλήουμε
 • Έμε ποίντε ότσι έμε πορούντε ενι θα ντ’ οραου .Δούε μι νι
 • Φυσικά Αλήετέ μι,τσ’ έτε θέντε;
 • Καούρ εκάνατε το Μέανε. Τσεσ’ ποίου? Κα έσι?
 • Από κια Έσι και εσ’ἐγκου
 • Α-Θ)Kαλέ ξημέρουμα…..Θ-Α)Τσαι σ’ ετίου . Ταχία με το καλέ
 • Α γουναίκα μι νι εκουβανίε το καλι
 • Πορού ένι να ντι ρωτήου κάτσι;
 • Αλήετέ μι,τσ’ έτε θέντε;
 • Πόσιου μακρία
 • Παρακαού ένι πορού να ένι έχου
 • Θα σι μελετήου τσαι θα σ’ αλήουμε πάλι.
 • Θ-Παρακα ένι πορα να ένι έχα ένα ποκήρι ύο , δύου μπύρε τσαι ένα γυαλί κρασί;
 • Εζού ενι ορού φωτογραφίε ,πρεσσού ομορφε φωτογραφιε
 • Ταχία θα σι αλήουμε
 • Κα αμέρα τσαι σ’ετίου ορκο μι καλέ μήνα τσαί καλέ καουτσαίζι
 • Ενι κα .Ντ’Ενι ευχαριστουα ,καλέ μήνα Καλέ να’χερε όρκο μι.
 • Πουρ ένι α αφεγκία ντι; νη Πουρ ένι του όγου ντι;
 • Άλε νι να μόλει γλήγορα . Άλε σι να μόλωι γλήγορα

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες 

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

astrosgr.com “Αφιερώνεται στη Θυρεάτιδα Γή.

astrosgr.com/en Dedicated to Thyreatis Land.”

#astrosgrcom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: