Ρήματα-Λ

ΕΛ> ΤΣ Αλφαβητάριο από τα Ελληνικά , παρακάτω ΤΣ>ΕΛ

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες y

1αγαπώένιαγαπού
2αγκαλιάζωένιαγκαλιάζου
3αγοράζωένιαγοράνου
4αγριεύωένιαγρέγγου
5αγροικώένιαγροικού
6αδικώένιαδικού
7ακολουθώένιακολουθού
8ακοὐωένινἰου
9αλατίζωένιακίζου
10αλαφραίνωένιααφραίνου> αφραίνου
11αλείφωένιαλείφου
12αναγκάζω,βιάζωένιαναγκάζου
13αναγνωρίζωένιανανοιρίζου
14ανακατώνωένιαναδέγγου
15ανασαίνωένιανασαίνου
16ανέχομαιένιανέγου
17ανθίζωένιανθού
18ανοίγωένιανοίνδου
19ανοίγωένιανοίγκω
20ανταμώνωένιανταμούκου
21αντικρύζωένιαγκικρύζου
22απαντώένιαποκρινούμενε,αγκικρύζου
23αποθνήσκωένικακαρούνου
24αποκρίνομαιένιαποκρινούμενε
25απολαμβάνωένιαρέσουντα
26αποπλύνω, πλύνωένικρύζω
27αποσύρομαιένιακρίζου
28αποτραβιέμαιένιακρίζου
29αρέσωένιαρέσουντα
30αρπάζωένιαβράχου
31αρπάζωένιαβράχου
32ασπάζομαι,φιλώένιθιού
33αστράβωένιστράβγω
34αυξάνωένιαβγακίχου
35αυξάνωένιαβγακίχου
36αφίνωένιαφίνου
37βάζω, τοποθετώ, ένιβάνου
38βαθύνωένιβαθαίνου
39βάλλωένιβάνου
40βαρύνωένιβαραίνου
41βασανίζω,τυραννώένιβασανίζου
42βασιλεύωένιβασιλέγγου
43βαστάζω,κρατώένιβαστάζου
44βγάζωένιμπάνου
45βγάζωένιμπάνου
46βγαίνωένιμπαϊνου
47βγαίνωένιμπαϊνου
48βήχωένιδήχου
49βιάζομαι,σπεύδωένιβιασκούμενε
50βιάζω, αναγκάζωένιβιάζου
51βλάπτωένιβλάφου
52βλέπωένιορού
53βλέπω απέναντι  ένιαγκικρύζου
54βοηθώένιβοηθού
55βουβαίνωένιβουβαίνου
56βουλιάζωένιβουλιάζου
57βουτώένιβουκιάζου
58βράζωένιβράζου
59βραχνιάζωένιβραχνιάζου
60βρέχω,υγραίνωένιβρέχου
61βρέχω,υγραίνωένιβρέχου
62βρίσκωένιερέχου
63βρύζωένιβρίζου
64βρώένιρέσου
65βυζαίνωένιμουνδού
66γελώένιγιάου
67γεύομαιένι 
68γίνομαιένιναχούμενε
69γκρεμίζωένιγρενίχου
70γκρυνιάζωένιγκρυνιάζου
71γλιστρώ,ολισθαίνωένιλιουτσαίνω
72γλύφωένιλείχου
73γογγύζωένικοντζύζου
74γράφωένιγράφου
75δαγκώνωένιτσούνου
76δαγκώνωένικατσίνου
77δανείζωένι 
78Διαβάζωένισβαΐχου
79διαλέγωένιζαλέχου
80δίνωένιδίου
81διστάζωένιδιστάζου
82διψάωένιδιψού
83διώχνωένιμπλάζου,μπλέγγου
84δουλεύωένιδουλεύγγου,δουλεύγω
85Εγείρω ,λαμβάνω, παίρνω.ένιΑρήκου
86επαινώένιπαινέγγου
87ερημώνωένιερημούκου
88έρχομαιένιπαρίου
89ερωτεύομαιένι 
90ερωτώένιερωτού,ρωτού
91εύρηκαένιερέκα
92ευρισκωένιερέχου
93ζητώένικαράχου
94ημερεύω,εξημερώνωένιημερέγγου
95ημερώνωένιμερούκου
96θαρρώ,πιστεύωένιθαρρού
97θἐλωένιθέλου
98θερίζωένισεζίντου,σερίντου
99θηλάζωένισηλίντου
100θηλίζωένισηλίντου
101θλίβωένιχλίφου
102ιδρώνωένιδρούνου,ορούνου
103καθαριζωένιπαστρέγγου
104καθαρίζωένικαθερίζου
105κάθομαιένικασήμενε
106καλοπιάνω,κολακεύωένικαοκιάνου
107καλώένικαού
108καλωκαρδίζω,ευχαριστώένικαοκαρδίζου
109καμαρώνωένικαμαρούνου
110καμώνομαι,προσποιούμαιένικαμουκούμενε
111κἀνωένιποίου
112καταπίνωένικακίνου,καπίνου
113καταχώνωένικακούχου
114κατεβαίνωένικαγκιούκου ,καμπαίνου
115κατηγορώένικακηγορού
116κατουρώένικακιουρού
117κενώνωένιαδειάζου
118κινώ, ξεκινώένιτσινού
119κινώ,κουνιέμαι,κινούμαιένισαλέγγου
120κλαίω ένιβου
121κλείωένικλείνου
122κόβωένικόβγω
123κοιμάμαιένικοιμάμαι
124κοιμώμαιένικιούφου
125κολλώένικολλίχου
126κολλώ ,προσκολώμαιένικοού
127κορδώνομαι,καυλώνωένικορδουκούμενε
128κουμπίζωένικουγκίχου
129κρατώένικοντούκου
130κρατώ, βαστώ, ένιίκχου
131κρυώνωένικαρδιάζου
132κτίζωένιχκίζου
133κυλώένιακαλίου
134λαβαίνω,λαμβανωένιαβαίνου
135λαβώνωένιαβούκου
136λαβώνωένιαβούκου
137λαλώένιλαλού
138λάμπωένιάμπου
139λειποθυμώένιλιγοθυμού
140λείχωένιλείχου
141λἐωένιαου
142λυγίζωένιλυγίζου
143λύνω,λύωένιλιούκου
144λυπούμαιένιλυπούμενε
145μαγερεύγωένιπαινεύγω
146μαθαίνωένιμαθαίνου
147μαλώνωένιμαούνου
148μασώένιματθάντου
149ματιάζωένιαβασκαίνου
150μελετὠένιμελετού
151μένω,παραμένω.ένιΑραμού
152μιλἀωένινιοὐ
153μισώένιμισού
154μοιράζω,διανέμωένιμεράζου
155μπαίνωένιμπαίνου
156μπαίνωένιμπαίνου
157μπορώένιπορού
158μυρίζωένιμυρίζου
159ξεραίνωένιξεραίνω,ξηραίνω
160ξέρωένιξέρου
161ξύνωένιτσούνου
162Ξυπνώένιταίνου
163ολισθαίνωένιλιουτσαίνου
164ομολογώένιαμογού
165οργίζωένιοργίζου
166ορκίζομαιένιορκουκούμενε
167παθαίνωένιπαθαίνου
168παιδεύωένιπαιδέγγου
169παίζωένιπαίζου
170παίρνωένιαρίκχου
171παίρνωένι 
172παλαβώνωένιπαλαβούκου
173παλαίωένιπαλέγγου
174πανδρεύωένιπανδρέγγου
175παραβαίνωένιπαραβαίνου
176παραδίδωένιπαραδίου
177παραιτώένιπαραιτού
178παρακαλώένιπαρακαού
179παρακούωένιπαρανοίου
180παραμερίζωένιπαραμερίζου
181παραμιλώένιπαρανιού
182παραμονεύωένιπαραμονέγγου
183παρασύρωένιπαρασύρου
184παρηγορώένιπαρηγορού
185πατάωένι 
186πατώένιπατού
187παύωένιπάφου
188παχαίνωένιπαχαίνου
189πεθαίνωένιπενάκου
190περνώένιπεραϊχου
191περνώένιπερού
192περπατώένι 
193πηγαίνωένιέγγου
194πιάνωένι 
195πίνωένικίνου
196πιστεύω,θαρρώένιθαρρού
197πλάθωένιπράσου
198πλακώνωένιπακούνου
199πλένω,πλύνωένικρύζου
200πληγώνωένιπληγούκου
201πληρώνωένιπλερούκου
202πλύνωένικρύζω
203πνίγωένιπινίγκω
204ποθώένιποθού
205πολεμώένιπολεμού
206πονάωένιμοζού
207πορδίζωένιπουντζίζου
208πρήσκομαιένιπρησκούμενε
209προγκίζωένιπροντζίχου
210προετοιμάζωένιπροεκοιμάζου
211προκόπτωένιπροκόφου
212προτιμώένιπροκιμού
213προφθάνωένιπροφταίνου
214πωλώένιπού
215ρουφώένιμουρίχου
216ροφώένιρουφού
217σηκώνομαιένιταίνου
218σηκώνω ένιτθαίχου  
219σκάζωένικράνδου
220σκεπάζωένιμπέχου
221σπρώχω,σκουντώ  ένισκουκγίχου
222σταματώ  ένισταματού
223στενοχωρώ  ένιστενοχωρού
224στρίβωένισούφου
225στρυμώνωένιστρυμούκου
226συγχωρώένισυχωρού
227συμπαθώένισυμπαθού
228συμπεραίνωένιακεικάζου
229συνειθίζωένισυνειθίζου
230σχίζω ένι στζίζου
231τρέχωένιδρανήντου(γρηγορα), τσάχου
232τρομάζωένιτρομάζου
233τρυπάωένιτσουπαίχου
234τρώγωένιτσού,τσούνου
235υγραίνω,βρέχωένιβρέχου
236υπηρετώένιπερετού
237φιλώ,ασπάζομαιένιθιού
238φταίωένιφταίου
239φτάνωένισούνου
240φωναζω,ένιφωνιάνδου
241χαιδεύωένιχαιδέγγου
242χαιρετώένιχαιρεκίζου
243χαἰρομαιένιχαιρουμένε
244χαμηλώνωένιχαμεούκου
245χάνωένιχάνου
246χαράζειένιχαράσσουντα νι
247χαρίζωένιχαρίζου
248χαροποιώένιχαρύνου
249χέζωένιχένδου
250χηρεύωένιχηρέγγου
251χύνωένιτσιχύνου
252ψήνομαι  ένιφταινούμενε
253ψήνωένιφτατέ

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες y

===================================================

TΣ>ΕΛ Αλφαβητάριο από τα Τσακώνικα

1λαβαίνω,λαμβάνωένιαβαίνου
2ματιάζωένιαβασκαίνου
3αυξάνωένιαβγακίχου
4λαβώνωένιαβούκου
5αρπάζωένιαβράχου
6αγαπώένιαγαπού
7αγκαλιάζωένιαγκαλιάζου
8αντικρύζωένιαγκικρύζου
9βλέπω απέναντιένιαγκικρύζου
10αγοράζωένιαγοράνου
11αγριεύωένιαγρέγγου
12αγροικώένιαγροικού
13κενώνωένιαδειάζου
14αδικώένιαδικού
15κυλώένιακαλίου
16συμπεραίνωένιακεικάζου
17αλατίζωένιακίζου
18ακολουθώένιακολουθού
19αποσύρομαιένιακρίζου
20αποτραβιέμαιένιακρίζου
21αλείφωένιαλείφου
22ομολογώένιαμογού
23λάμπωένιάμπου
24αναγκάζω,βιάζωένιαναγκάζου
25ανακατώνωένιαναδέγγου
26αναγνωρίζωένιανανοιρίζου
27ανασαίνωένιανασαίνου
28ανέχομαιένιανέγου
29ανθίζωένιανθού
30ανοίγωένιανοίγκω
31ανοίγωένιανοίνδου
32ανταμώνωένιανταμούκου
33λἐωένιαου
34αποκρίνομαιένιαποκρινούμενε
35απαντώένιαποκρινούμενε,αγκικρύζου
36μένω,παραμένω.ένιΑραμού
37απολαμβάνωένιαρέσουντα
38αρέσωένιαρέσουντα
39Εγείρω ,λαμβάνω, παίρνω.ένιΑρήκου
40παίρνωένιαρίκχου
41αφίνωένιαφίνου
42αλαφραίνωένιαφραίνου
43βαθύνωένιβαθαίνου
44βάζω, τοποθετώ, ένιβάνου
45βάλλωένιβάνου
46βαρύνωένιβαραίνου
47βασανίζω,τυραννώένιβασανίζου
48βασιλεύωένιβασιλέγγου
49βαστάζω,κρατώένιβαστάζου
50βιάζω, αναγκάζωένιβιάζου
51βιάζομαι,σπεύδωένιβιασκούμενε
52βλάπτωένιβλάφου
53βοηθώένιβοηθού
54κλαίωένιβου
55βουβαίνωένιβουβαίνου
56βουτώένιβουκιάζου
57βουλιάζωένιβουλιάζου
58βράζωένιβράζου
59βραχνιάζωένιβραχνιάζου
60βρέχω,υγραίνωένιβρέχου
61βρέχω,υγραίνωένιβρέχου
62υγραίνω,βρέχωένιβρέχου
63βρύζωένιβρίζου
64γελώένιγιάου
65γκρυνιάζωένιγκρυνιάζου
66γράφωένιγράφου
67γκρεμίζωένιγρενίχου
68βήχωένιδήχου
69δίνωένιδίου
70διστάζωένιδιστάζου
71διψάωένιδιψού
72δουλεύωένιδουλεύγγου,δουλεύγω
73τρέχωένιδρανήντου(γρηγορα), τσάχου
74ιδρώνωένιδρούνου,ορούνου
75πηγαίνωένιέγγου
76ψήνομαιένιένι φταινούμενε
77εύρηκαένιερέκα
78βρίσκωένιερέχου
79ευρισκωένιερέχου
80ερημώνωένιερημούκου
81ερωτώένιερωτού,ρωτού
82διαλέγωένιζαλέχου
83ημερεύω,εξημερώνωένιημερέγγου
84θαρρώ,πιστεύωένιθαρρού
85πιστεύω,θαρρώένιθαρρού
86θἐλωένιθέλου
87ασπάζομαι,φιλώένιθιού
88φιλώ,ασπάζομαιένιθιού
89κρατώ, βαστώ, ένιίκχου
90κατεβαίνωένικαγκιούκου ,καμπαίνου
91καθαρίζωένικαθερίζου
92αποθνήσκωένικακαρούνου
93κατηγορώένικακηγορού
94καταπίνωένικακίνου,καπίνου
95κατουρώένικακιουρού
96καταχώνωένικακούχου
97καμαρώνωένικαμαρούνου
98καμώνομαι,προσποιούμαιένικαμουκούμενε
99καλωκαρδίζω,ευχαριστώένικαοκαρδίζου
100καλοπιάνω,κολακεύωένικαοκιάνου
101καλώένικαού
102ζητώένικαράχου
103κρυώνωένικαρδιάζου
104κάθομαιένικασήμενε
105δαγκώνωένικατσίνου
106πίνωένικίνου
107κοιμώμαιένικιούφου
108κλείωένικλείνου
109κόβωένικόβγω
110κοιμάμαιένικοιμάμαι
111κολλώένικολλίχου
112γογγύζωένικοντζύζου
113κρατώένικοντούκου
114κολλώ ,προσκολώμαιένικοού
115κορδώνομαι,καυλώνωένικορδουκούμενε
116κουμπίζωένικουγκίχου
117σκάζωένικράνδου
118πλένω,πλύνωένικρύζου
119αποπλύνω, πλύνωένικρύζω
120πλύνωένικρύζω
121λαλώένιλαλού
122γλύφωένιλείχου
123λείχωένιλείχου
124λειποθυμώένιλιγοθυμού
125λύνω,λύωένιλιούκου
126ολισθαίνωένιλιουτσαίνου
127γλιστρώ,ολισθαίνωένιλιουτσαίνω
128λυγίζωένιλυγίζου
129λυπούμαιένιλυπούμενε
130μαθαίνωένιμαθαίνου
131μαλώνωένιμαούνου
132μασώένιματθάντου
133μελετὠένιμελετού
134μοιράζω,διανέμωένιμεράζου
135ημερώνωένιμερούκου
136μισώένιμισού
137πονάωένιμοζού
138βυζαίνωένιμουνδού
139ρουφώένιμουρίχου
140μπαίνωένιμπαίνου
141μπαίνωένιμπαίνου
142βγαίνωένιμπαϊνου
143βγαίνωένιμπαϊνου
144βγάζωένιμπάνου
145βγάζωένιμπάνου
146σκεπάζωένιμπέχου
147διώχνωένιμπλάζου,μπλέγγου
148μυρίζωένιμυρίζου
149γίνομαιένιναχούμενε
150μιλἀωένινιοὐ
151ακοὐωένινἰου
152ξεραίνωένιξεραίνω,ξηραίνω
153ξέρωένιξέρου
154οργίζωένιοργίζου
155ορκίζομαιένιορκουκούμενε
156βλέπωένιορού
157παθαίνωένιπαθαίνου
158παιδεύωένιπαιδέγγου
159παίζωένιπαίζου
160επαινώένιπαινέγγου
161μαγερεύγωένιπαινεύγω
162πλακώνωένιπακούνου
163παλαβώνωένιπαλαβούκου
164παλαίωένιπαλέγγου
165πανδρεύωένιπανδρέγγου
166παραβαίνωένιπαραβαίνου
167παραδίδωένιπαραδίου
168παραιτώένιπαραιτού
169παρακαλώένιπαρακαού
170παραμερίζωένιπαραμερίζου
171παραμονεύωένιπαραμονέγγου
172παραμιλώένιπαρανιού
173παρακούωένιπαρανοίου
174παρασύρωένιπαρασύρου
175παρηγορώένιπαρηγορού
176έρχομαιένιπαρίου
177καθαριζωένιπαστρέγγου
178πατώένιπατού
179παύωένιπάφου
180παχαίνωένιπαχαίνου
181πεθαίνωένιπενάκου
182περνώένιπεραϊχου
183υπηρετώένιπερετού
184περνώένιπερού
185πνίγωένιπινίγκω
186πληρώνωένιπλερούκου
187πληγώνωένιπληγούκου
188ποθώένιποθού
189κἀνωένιποίου
190πολεμώένιπολεμού
191μπορώένιπορού
192πωλώένιπού
193πορδίζωένιπουντζίζου
194πλάθωένιπράσου
195πρήσκομαιένιπρησκούμενε
196προετοιμάζωένιπροεκοιμάζου
197προτιμώένιπροκιμού
198προκόπτωένιπροκόφου
199προγκίζωένιπροντζίχου
200προφθάνωένιπροφταίνου
201βρώένιρέσου
202ροφώένιρουφού
203κινώ,κουνιέμαι,κινούμαιένισαλέγγου
204Διαβάζωένισβαΐχου
205θερίζωένισεζίντου,σερίντου
206θηλάζωένισηλίντου
207θηλίζωένισηλίντου
208σπρώχω,σκουντώένισκουκγίχου
209φτάνωένισούνου
210στρίβωένισούφου
211σταματώένισταματού
212στενοχωρώένιστενοχωρού
213σχίζωένιστζίζου
214αστράβωένιστράβγω
215στρυμώνωένιστρυμούκου
216συμπαθώένισυμπαθού
217συνειθίζωένισυνειθίζου
218συγχωρώένισυχωρού
219Ξυπνώένιταίνου
220σηκώνομαιένιταίνου
221σηκώνω ένιτθαίχου  
222τρομάζωένιτρομάζου
223κινώ, ξεκινώένιτσινού
224χύνωένιτσιχύνου
225τρώγωένιτσού,τσούνου
226δαγκώνωένιτσούνου
227ξύνωένιτσούνου
228τρυπάωένιτσουπαίχου
229φταίωένιφταίου
230ψήνωένιφτατέ
231φωναζω,ένιφωνιάνδου
232χαιδεύωένιχαιδέγγου
233χαιρετώένιχαιρεκίζου
234χαἰρομαιένιχαιρουμένε
235χαμηλώνωένιχαμεούκου
236χάνωένιχάνου
237χαράζειένιχαράσσουντα νι
238χαρίζωένιχαρίζου
239χαροποιώένιχαρύνου
240χέζωένιχένδου
241χηρεύωένιχηρέγγου
242κτίζωένιχκίζου
243θλίβωένιχλίφου
244γεύομαιένι 
245δανείζωένι 
246ερωτεύομαιένι 
247παίρνωένι 
248πατάωένι 
249περπατώένι 
250πιάνωένι 
251πατάωένι 
252περπατώένι 
253πιάνωένι 

Πίσω στην Αρχική σελίδα η  Οι Τσάκωνες y

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: